Katalog podpůrných opatření

4.1.4

Úprava zasedacího pořádku

 • Lenka Petrášová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v porozumění řeči, problém zachytit hromadnou instrukci.
 • Žák má nedostatky ve zrakovém a sluchovém vnímání.
 • Žák trpí ztrátou koncentrace pozornosti.
 • U žáka se projevují obtíže v orientaci, plánování a organizování činnosti, organizaci pracovního místa.
 • Žák je rychle unavitelný, ruch ve třídě mu znemožňuje soustředit se na danou činnost, kterou má vykonávat.

Popis opatření

V čem spočívá

Pro integrovaného žáka se jeví jako nejvýhodnější místo ve třídě v přední lavici na místě vzdálenějším od okna i dveří. Tady je zajištěn nejčastější kontakt s učitelem i výhodné podmínky pro sluchové a zrakové vnímání i soustředění. Učitel zde může také nejlépe ověřovat, zda žák rozumí sdělení, dokáže samostatně pracovat podle instrukcí, jak využívá kompenzační pomůcky. Pro úpravu zasedacího pořádku je důležité také to, zda žák pracuje s asistentem pedagoga či píše na PC.

Výhodné je rozdělení třídy na více zón, včetně vytvoření místa pro relaxaci a místa pro individuální práci žáka (případně práci žáka s asistentem pedagoga). V případech, kdy žák pracuje s asistentem pedagoga a po určitém čase již není schopen soustředit se v běžném ruchu třídy, je důležité umožnit mu relaxaci či možnost individuální práce s asistentem pedagoga v klidném prostředí mimo kmenovou třídu.

Čemu pomáhá

 • Žák se lépe soustředí, působí na něj minimum rušivých vlivů.
 • Vnímá učitele, učitel má současně nejlepší přehled o žákovi a může aktuálně reagovat na jeho projevy.
 • Jako výhodné se jeví posadit integrovaného žáka se spolužákem, který pro něj může být dobrým vzorem.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Učitel podle dostupných informací předem nebo i v průběhu školního roku zajistí pro žáka místo, případně místa (jestliže žák pracuje s asistentem pedagoga), které bude pro něj co nejvýhodnější z hlediska zrakového a sluchového vnímání, podmínek pro udržení pozornosti i co nejčastějšího kontaktu s učitelem.

Na co klást důraz

 • Učitel je odpovídajícím způsobem informován o individuálních potřebách žáka.
 • Ve třídě není příliš mnoho žáků s obdobnými potřebami.
 • Učitel je nastaven vnímat a akceptovat tyto potřeby.

Rizika

 • Více žáků s obdobnými problémy v jedné třídě.
 • Nedostatek prostoru, nevhodné uspořádání nábytku, přeplněnost tříd.

Ilustrační příklad

Žák 1. stupně ZŠ s NKS v kombinaci s ADHD seděl od počátku školního roku v řadě u dveří vzadu společně se spolužákem s průměrným prospěchem. Během prvního pololetí se u něj stupňovaly obtíže – nepřipravenost pomůcek na hodinu, dezorientace v aktuálně prováděných činnostech třídy, odklony pozornosti. Pomalé pracovní tempo a obtíže zorientovat se v textu či v zadávaných instrukcích vedly k množství nedokončených úkolů, k horší orientaci v aktuálních činnostech a následně k rezignaci na jejich dokončení. Při samostatné práci byl žák často úplně bezradný. Po přehodnocení situace třídním učitelem byl žák přesazen do první lavice u katedry, kde měl s učitelem bližší kontakt, lépe vnímal instrukce, působilo na něj méně rušivých podnětů. Učitel měl o žákovi lepší přehled, mohl bezprostředně zasáhnout – dopomoci při orientaci v textu, individuálně žáka motivovat, zjišťovat porozumění apod. Díky tomu byl žák lépe motivovaný, posílila se jeho samostatnost i sebedůvěra a snaha dokončovat práci.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Nenáročná úprava zasedacího pořádku. Žák sedí v přední lavici se spolužákem, který je schopen účinně mu pomoci, např. při výpadku pozornosti zorientovat se v textu, na stránce učebnice, v rozvržení činnosti apod.

MŠ: V tomto stupni není nutné opatření realizovat.

Stupeň 2

Zahrnuje úpravu ve stupni 1, učitel věnuje žákovi zvýšenou individuální pozornost, průběžně kontroluje, zda žák správně rozumí, chápe a ví, co má v dané chvíli dělat. Respektuje jeho individuální vzdělávací potřeby a citlivě na ně reaguje.

MŠ: V případě, že zde pracuje s dítětem i logopedický asistent, je vhodné vytvořit klidné místo ve třídě nebo mimo ni, kde mohou být realizovány individuální nebo skupinové činnosti.

Stupeň 3

Zahrnuje stupně 1 i 2 a současně umožňuje učiteli či asistentovi pedagoga individuálně pracovat se žákem v době, kdy ostatní žáci vykonávají jinou činnost. Vhodné je vytvořit dvě pracovní místa ve třídě – pro společnou práci žáka se třídou i pro jeho individuální činnosti v prostoru třídy, případně pro odpočinek v relaxační zóně třídy. V případě, kdy je potřeba, aby žák pracoval po určitou dobu individuálně s asistentem pedagoga mimo kmenovou třídu, je nutné zajistit další odpovídající pracovní místo – např. v pracovně speciálního pedagoga, ve specializované učebně apod.

MŠ: Totéž jako u stupně 2, předpokládá se častější zařazování individuálních cvičení.

Stupeň 4

Zahrnuje stupně 1, 2, 3, předpokládá výraznější roli asistenta pedagoga – ten sedí v blízkosti žáka a dopomáhá mu odpovídajícím způsobem v průběhu výuky.

MŠ: Viz opatření stupňů 2, 3. Jako nejvhodnější varianta se jeví speciální třída MŠ s podporou asistenta pedagoga.

Stupeň 5

Zahrnuje stupně 1, 2, 3, 4 s největší mírou individuálního přístupu podle vzdělávacích potřeb daného žáka.

MŠ: Předškolní vzdělávání realizovat ve speciální třídě MŠ s podporou asistenta pedagoga.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál, 2010.

ISBN 978-80-7367-773-2.

2. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-224-3312-7.