Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • Silvie Vaňková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák trpí poruchou porozumění řeči – obtíže s pochopením zadání mluveného nebo psaného.
 • Žákova porucha vyjadřování je závažného charakteru.
 • U žáka se projevuje velmi krátkodobá koncentrace pozornosti.
 • Žák má pomalé pracovní tempo.
 • Žák má snížené percepční nebo kognitivní schopnosti.
 • Žák není dostatečně samostatný.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatřením se rozumí snížení počtu žáků ve třídě, pokud je v této třídě zařazen žák se závažnější formou narušené komunikační schopnosti (např. žák s vývojovou dysfázií, afázií, elektivním mutismem, opožděným vývojem řeči v kombinaci s poruchou aktivity a pozornosti aj.). K opatřením přistupujeme v případě, kdy by žák vzhledem k povaze svých komunikačních obtíží nezvládl pobyt a vzdělávání ve třídě s běžným počtem žáků.

Čemu pomáhá

 • Zvyšuje efektivitu vzdělávání.
 • Zapojuje žáka do kolektivu vrstevníků, rozvíjení vztahů s vrstevníky, sounáležitosti.
 • Napomáhá klidnější adaptaci.
 • Umožňuje pedagogovi věnovat se více individuální práci se žákem.
 • Odstraňuje problémové chování žáka.
 • Vede k vytvoření klidnější atmosféry při vzdělávání pro žáky i pedagogy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pedagog by měl vycházet z individuálních potřeb žáka. Po zhodnocení konkrétní situace a na základě vlastních zkušeností může navrhnout řediteli školy snížení počtu žáků ve třídě. Ředitel/ka školy může v běžné škole zřizovat třídy s menším počtem žáků, a to v případě, že se jedná o žáky se zdravotním postižením (např. skupinová integrace). Dle platné legislativy zřizuje třídu se sníženým počtem žáků na základě doporučení speciál­něpedagogického centra, je tedy nutné požádat ho o spolupráci. Třída, oddělení nebo studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně 6, nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k jejich věku a speciálním vzdělávacím potřebám. Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejméně 4, nejvíce 6 žáků.

Na co klást důraz

 • Zohledňujeme aktuální potřeby integrovaného žáka na základě provedené diagnostiky.
 • Zohledňujeme potřeby ostatních, intaktních žáků ve třídě.

Rizika

 • Personální podmínky školy.
 • Organizační podmínky školy.
 • Prostorové podmínky školy.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Ředitel ZŠ, která se specializuje na výuku cizích jazyků, se po zhodnocení aktuální potřeby (u několika žáků po vyšetření v SPC byla diagnostikována vada řeči závažnějšího charakteru) rozhodl zřídit třídu pro žáky se zdravotním postižením. V této třídě upravil školní vzdělávací program tak, aby vyhovoval co nejlépe požadavkům na vzdělávání žáků s vadou řeči, např. třídní učitel měl zároveň kvalifikaci speciálního pedagoga, byly posíleny hodiny českého jazyka, žákům byla poskytována jedna hodina týdně speciálněpedagogické péče (realizoval třídní učitel), cizí jazyk se vyučoval až od 3. ročníku (nikoliv od 1. ročníku jako u intaktních žáků). Opatření vedla k větší efektivitě vzdělávání, žáci s vadou řeči dostali možnost si pomaleji a důkladněji upevnit předčtenářské dovednosti, postupovali volnějším tempem při osvojování čtení a psaní, měli možnost více opakovat a prohlubovat své vědomosti, využívali speciální pomůcky a postupy při vzdělávání. Zároveň probíhala intenzivnější komunikace mezi rodiči a školou (častější schůzky s třídním učitelem, e-mailová komunikace).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Běžný počet žáků ve třídě. Snížení počtu žáků je výlučně v kompetenci ředitele školy, na základě aktuální potřeby. Konzultovat s pracovníky školního poradenského pracoviště, v odůvodněných případech i s pracovníky školského poradenského zařízení.

Stupeň 2

Snížení počtu žáků realizuje ředitele školy na doporučení poradenského zařízení, dle platných školských předpisů. Individuální integrace v běžné mateřské nebo základní škole.

Stupeň 3

Aplikuje se stejně jako u stupně 2. V odůvodněných případech skupinová integrace, snížení počtu žáků na 6 až 14. Účast poradenského zařízení je nutná.

Stupeň 4

Aplikuje se stejně jako u předchozích stupňů, v odůvodněných případech se zřizuje funkce asistenta pedagoga.

Stupeň 5

Speciální vzdělávání žáka ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nutná přítomnost asistenta pedagoga při vzdělávání.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.

2. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.