Katalog podpůrných opatření

4.3

ZÁVĚR

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Felcmanová

Právní úprava vzdělávání žáků s SVP a konkrétně vymezení pojmu a náležitostí poskytování podpůrných opatření vytváří základní rámec nového způsobu speciálněpedagogické podpory žáků cílové skupiny. Právní normy z povahy svého určení vytvářejí hranice prostředí, v němž se uplatní pedagogické, speciálněpedagogické a psychologické disciplíny.

Každý pedagogický pracovník, ale i každý zákonný zástupce žáka s SVP má znát práva a povinnosti, jež z právní úpravy vyplývají. Právní normy, a tedy i znění návrhu § 16 a násl. školského zákona však představují svého druhu minimum možného. V jejich rámci (a de facto nad nimi) stojí zkušenosti, dovednosti a snaha všech účastníků vzdělávání.