Katalog podpůrných opatření

4.4

LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Felcmanová

1. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 561/2004 Sb. [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=602&ct1=0.

2. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=nDhzqv0PxPM%3D…160.

3. Krajský úřad Karlovarského kraje. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a krajem na rok 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://www.kvkskoly.cz/manazer/financovani/Documents/Zasady 2014.doc.

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a krajem na rok 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/krajska-metodika-rozpisu- primych-vydaju-pravnickych-osob-vykonavajicich-cinnost-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-obcemi-a-krajem-na-rok-2014-36779/.

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením [online]. 2010 [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: https://www.google.cz/?gws_rd=
cr&ei=iotrUtvyDPPT7Aa6_ICICQ#q=%C3%BAmluva+o+pr%C3%A1vech+osob+se+
zdravotn%C3%ADm+posti%C5%BEen%C3%ADm.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/6. 2014 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=288&CT1=0.

7. Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.