Katalog podpůrných opatření

3.1

CHARAKTERISTIKA ŽÁKA

  • PaedDr. Věra Čadilová
  • Mgr. Zuzana Žampachová

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Poznámka:

Sociální chování

Spontaneita a aktivita v kontaktu, reakce na běžné podněty (pozdrav, otázka, žert), překračování norem, emoční reakce na různé situace, zapojení mezi vrstevníky, pasivita, plachost, empatie, reakce na blízkost jiných dětí, reakce na blízkost dospělých, přijímání fyzické pomoci, chování ke známým a cizím osobám, jiné zvláštnosti v chování atd.

Komunikace

Verbální komunikace – komplexní projev, schopnost vyjadřování vždy, nebo jen v určitých situacích, vlastní žargon, tvoření nových slov, vlastní řeč, intonace, tempo, styl vyjadřování, nápadnosti (echolálie, citace, opakování stejného, výkřiky, mluvení pro sebe, dlouhé pauzy), porozumění řeči či obsahu textu, výdrž poslouchat čtený text, pochopení obsahu; neverbální komunikace – užívání gest, ukazování, používání alternativní komunikace, četnost a intenzita zrakového kontaktu, používání mimiky, postura těla. Používání denního režimu, pracovních a procesuálních schémat.

Mentální schopnosti, zájmy

Schopnost zvládat učivo stejně či jinak než většina ostatních (konkrétní příklady), rozdíly ve výsledcích v různých předmětech (příklady), případně mimořádný výkon, oblíbené a neoblíbené činnosti, zájem o nápadná témata nebo akcentované zaujetí pro běžná témata, způsob trávení přestávek (volného času). Zájem o některé věci, předměty, žák pozná barvy, přiřadí předmět k obrázku, roztřídí předměty, čte, píše, počítá atd.

Pozornostní funkce a úroveň aktivity

Rychlost a kvalita zaměření na zadanou činnost a na plnění pokynů, výdrž u dané činnosti, rozptylování se okolními podněty, potřeba opakovaného vyzývání a připomínání, schopnost ukončit jeden úkol a přejít na další, změny oproti předchozím obdobím. Tělesný neklid, vrtění se, houpání na židli, hraní si s něčím, pobíhání. Pomalé tempo, schopnost setrvávat na místě, impulzivita, sebekontrola, spontaneita, temperament.

Vnímání

Žák má problémy v některé oblasti vnímání, reaguje neadekvátně na určité sluchové, zrakové, čichové, hmatové nebo chuťové podněty.

Motorické dovednosti

Obratnost či neobratnost v jemné a hrubé motorice, popř. pouze v grafomotorice, přítomnost zvláštních pohybů, posturace těla, pohybová dyskoordinace, samostatnost v pohybu.

Dovednosti sebeobsluhy

Samostatnost při jídle, problémy s některými složkami stravy, pomoc při přípravě stolování, samostatnost při oblékání, včetně zapínání knoflíků a vázání tkaniček, mytí rukou, chození na WC, schopnost dát najevo potřebu. Popis konkrétních situací, kdy je nutná dopomoc.

Motivace

Motivovatelnost obvyklými způsoby či obtíže s motivací, změny v oblasti motivace v porovnání s předchozím obdobím. Možnosti, jak žáka motivovat (pochvalou, odměnou v podobě jídla či oblíbené činnosti, odpočinku či jinými způsoby). Využívání motivačního systému (popis), žetonové hospodářství.

Citové reakce

Projevy a rozpoznatelnost emocí (radost, smutek, zlost, úzkost), v jakých situacích, jejich četnost, intenzita a délka trvání. Stálost nálady, případné nápadné kolísání. Uvedení situací, na které žák nepřiměřeně reaguje, popis kontextu situací, ve kterých se objevují nepřiměřené emoční reakce, frustrační tolerance, sebekontrola.