Katalog podpůrných opatření

1.1

VYMEZENÍ SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ

  • Kolektiv autorů

Žákem se sluchovým postižením pro účely zpracování tohoto dílčího Katalogu je žák, který má odborným lékařem (foniatrem nebo otorinolaryngologem) diagnostikované sluchové postižení převodního, percepčního nebo smíšeného typu, jež má dlouhodobý, progresívní či trvalý charakter.

Žákem s oslabením sluchového vnímání je míněn žák, který dočasně, po dobu nejvýše šesti měsíců, potřebuje podporu ve výuce. Oslabení sluchového vnímání ovlivňuje vzdělávání žáka natolik, že je nutné zohlednění poskytováním podpůrných opatření v určité míře, po určitou dobu a podle individuální potřeby. Podpůrná opatření jsou poskytována do té doby, než je zdravotní překážka odstraněna, onemocnění vyléčeno. V případě, že potřeba podpory trvá zpravidla déle než šest měsíců, je žák převeden do druhého stupně podpory.