Katalog podpůrných opatření

3.2

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A ÚLOHA ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

  • Kolektiv autorů

Pokud zdravotní potíže i výukové problémy žáka zařazeného do prvního stupně podpory přetrvávají déle než šest měsíců, bude přeřazen do druhého stupně podpory. V tomto případě je již nezbytná speciálněpedagogická, popřípadě i psychologická diagnostika žáka v SPC pro SP, které doporučí podpůrná opatření podle jeho individuálních potřeb. O poskytování poradenských služeb musí zažádat zákonný zástupce.

Pro úspěšné vzdělávání žáka je nezbytná nejen kvalitní pedagogická, ale u žáků spadajících do stupňů 2–5 také speciálněpedagogická a psychologická diagnostika, kterou provádí školské poradenské zařízení (ŠPZ), v našem případě se jedná o speciálněpedagogické centrum pro sluchově postižené (SPC pro SP). Z vyšetření žáka vypracovává pracovník SPC zprávu a doporučení pro jeho další vzdělávání. Dále SPC vystavuje doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání, doporučení odkladu školní docházky, doporučení asistenta pedagoga, odborný posudek k uzpůsobení maturitní zkoušky aj. SPC se stává poradenským a metodickým pracovištěm, které zaštiťuje inkluzivní vzdělávání žáka se sluchovým postižením v hlavním vzdělávacím proudu.