Katalog podpůrných opatření

4.4.2

Speciální didaktické pomůcky

 • Ivana Nováková
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má deficit v oblasti jazykových kompetencí (jazyk český).
 • Žák má obtíže v oblasti kognitivních schopností.

Popis opatření

V čem spočívá

S úspěchem lze využít i běžné didaktické pomůcky zcela specifickým způsobem. Mohou to být pomůcky technického charakteru, které nám pomáhají pracovat se žákem tak, aby dobře pochopil zákonitosti okolního světa, mohou nám pomoci domluvit se se žákem jiným způsobem než mluvenou řečí a předávat mu informace pro něj efektivním a zajímavým způsobem.

Čemu pomáhá

 • Speciální didaktické pomůcky obcházejí nebo nahrazují sluchový handicap posilováním názornosti v jiné oblasti. Zvyšují efekt reedukace u žáků, u kterých selhávají dosud využité prostředky a didaktické pomůcky.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Vzhledem k dopadům sluchového postižení, které na vývoj schopností a další rozvíjení dovedností žáka má, můžeme mezi speciální didaktické pomůcky zařadit pomůcky na rozvoj komunikačních schopností s podporou náhradních nebo doplňujících prostředků a pomůcky pro výuku.

Pomůcky na rozvoj komunikačních schopností s podporou náhradních nebo doplňujících prostředků, např.:

1. Zážitkový deník – zaznamenáváme, co žák zažil – kresbou, vlepováním, fotografiemi. Otáčením stránkami zpět vytváříme povědomí žáka o minulosti, zároveň vytváříme a upevňujeme slovní zásobu. Stálým doplňováním rozvíjíme slovní zásobu o ta slova, která mají v mysli žáka velký prožitkový význam, lépe proto chápe jejich význam, rychleji si je pamatuje a dříve je zkouší využít. Prostřednictvím deníku může žák samostatně komunikovat – ukazováním na zobrazené předměty nebo osoby vyslovuje svá přání. Začíná komunikace – i my se s ním můžeme takto domlouvat.

2. Pomůcky pro indikátor hlasu nebo kvality zvuku, který žák vydává – PC programy a aplikace v tabletech, které „něco“ udělají, pokud se ozve zvuk, správně artikulovaný zvuk nebo zvuk potřebné vlastnosti – krátký, dlouhý, tichý, hlasitý.

Např.:

 • PC – Mentio, Brepta;
 • tablety (aplikace BlaBlaBla);
 • fonátor;
 • SpeechViewer – speciální logopedický počítačový program na podporu rozvoje řeči (se sluchovou i zrakovou zpětnou vazbou).

3. PC programy (pro výrobu komunikačních tabulek, do hlasových komunikátorů nebo pro procvičování konkrétního jevu):

 • BOARDMAKER – program slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek pro osoby, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Množství symbolů se dá libovolně navyšovat vkládáním vlastních fotografií nebo využitím obrázků z internetové sítě. Ovládání je jednoduché (www.petit-os.cz).
 • SYMWRITER – program nejen pro alternativní komunikaci. Součástí programu je kvalitní český syntetický hlas pro hlasový výstup. Symwriter funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se ovšem při psaní textu automaticky objevují symboly. Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Je však možno je použít jenom jako podporu pro uživatele, kteří se učí psát – v okně se objevuje text, ale symboly se zobrazují pro kontrolu v postranním panelu, takže uživatel vidí smysl toho, co napsal. Pro uživatele, kteří nepíší na běžné klávesnici, lze využít klávesnici na obrazovce s principem skenování, takže ji lze ovládat jedním spínačem. Program se dá využívat jako podpora mluvené řeči – dítěti, které má obtíže s vybavením slova nebo s pořadím slova ve větě, pomáhá obrázek nad textem. Zobrazování obrázků podporuje také porozumění řečenému (básničky, písničky, text – popis činnosti aj). (www.petit-os.cz)
 • MENTIO – výukový software pro děti a dospělé se speciálními potřebami. Čtení, psaní, výslovnost, počítání, manipulace s penězi, paměťová cvičení, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností. (http://www.mentio.cz)
 • FONO – je soubor programů pro použití v logopedických ambulancích, ve školách pro děti s poruchami komunikačních schopností a v jiných speciálněpedagogických zařízeních. (www.emitplus.sk)
 • BREPTA – je výukový a diagnostický program nejen pro logopedy – zahrnuje problematiku rozvoje komunikativních dovedností v co nejširším pojetí. Program je zaměřen především na děti předškolního věku, lze jej však využít i u dospělých. Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie apod.). (www.petit-os.cz)
 • MÉĎA A OBRÁZKY – je výukový a vzdělávací program zaměřený na smyslovou a rozumovou výchovu dětí předškolního věku. Program je využitelný i u prvňáčků. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je program určen především pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti s mentálním, zrakovým i tělesným postižením, a to v mentálním věku od tří do sedmi let. Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie apod.).
 • MÉĎA ČTE – je počítačový multimediální program určený pro všechny děti, které začínají číst. Program využívá spojení skládaných slov s obrázky a zvuky a nabízí tak mnohem širší možnosti než klasický slabikář nebo čítanka. Nastavení programu (výběrem vhodných slov a úrovně obtížnosti řešení) umožňuje pedagogům nebo rodičům přizpůsobit tuto multimediální učebnici úrovni každého dítěte. Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie apod.).
 • MÉĎA POČÍTÁ – je zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první třídy základní školy. Jednoduchostí ovládání a snadnou nastavitelností úrovní obtížnosti je vhodný především pro praktické a speciální školy i školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie apod.).
 • PAVUČINKA – je materiál (CD – pracovní listy) určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Sluchové rozlišování je předpokladem správné výslovnosti. Materiál je též určen pro děti s nesprávnou výslovností, děti s dyslexií a dysortografií, pro děti s vadami sluchu, popř. s dalšími obtížemi, jejichž jednou z příčin může být nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání. (http://www.tobias-ucebnice.cz/?11,pavucinka-–-sluchove-vnimani-(interaktivni-ucebnice)

4. Aplikace do tabletů

 • Pro výrobu komunikačních tabulek – CustomBoards (více v AppStore – pozn.: je digitální distribuční platforma pro aplikace pracující na systému Mac OS X; je vlastněn a řízen firmou Apple Inc).
 • Pro přímé využití pro komunikaci – GridPlayer, SchoodScheld, Niki Talk + Tweet, Go Talk Now (více v AppStore).

5. Pomůcky s hlasovými výstupy pro jejich přehrávání – komunikátory s možností hlasové přehrávky a s podporou porozumění (možnost vložit obrázek do prostoru k tomu určenému), jednovzkazové, např. Go talk 1, Big Point, vícevzkazové, např. Go talk 4 – 25, více na www.petit-os.cz.

6. Pomůcky pro budování náhradní nebo doplňující komunikace

 • PC programy (www.petit-os.cz).
 • Aplikace do dotykových tabletů (virtuální obchod v dotykových zařízeních – AppStore, Obchod Play), inspirace na http://www.i-sen.cz.
 • Budování komunikace prostřednictvím metodiky VOKS – VOKS je zkratka pro výměnný obrázkový komunikační systém, metoda pro rozvoj funkčních komunikačních dovedností, obdoba v zahraničí využívaného systému PECS (Picture Exchange Communication System), alternativníaugmentativní systém využívaný zejména pedagogy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají výrazné problémykomunikaci mluvenou řečí.
 • Znak do řeči – je kompenzační, doplňující a mnohdy i dočasný prostředek komunikace mezi osobami s narušenou komunikační schopností a jejich okolím. Použitím znaku pomáháme komunikovat formou, která je založena na řeči našeho těla, mimice a přirozených znacích a která se snadněji používá než mluvená řeč.

7. CD nebo aplikace se ZJ neslyšících pro budování plnohodnotné komunikace

 • Znakujte s námi – mobilní aplikace má podpořit komunikaci mezi rodiči a jejich malými dětmi se sluchovým postižením do cca 4 let (více na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.frpsp.znakovka. Android), určená pro mobilní zařízení Smart Phone a tablety s Android OS, verze 4.4.2 a vyšší).
 • CD se slovníky znakového jazyka a kurzy ZJ na http://www.pevnost.com/.
 • Nabídka knih, CD pro výuku ZJ, dokumentů o neslyšících – http://frpsp.cz/cs-CZ/uvod.html.
 • MARŠÁLKOVÁ, J. Audiovizuální tvorba týkající se sluchového postižení. Brno: 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

8. Obrázkové soubory vytvořené speciálně pro zácvik konkrétního jazykového jevu, s využitím názoru

 • Jazykové soubory karet Jazyk a řeč – obrazový a metodický materiál k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a k logopedické prevenci v rámci předškolních zařízení, elementárních tříd základních škol, ve speciálních pedagogických zařízeních a v ambulancích klinických logopedů (http://www.montanex.cz/document. Asp?C=1229).
 • Šimonovy listy (Portál).
 • Čítanky, učebnice – možnost výroby žákovi na míru v dotykových tabletech – dle aktuální znalosti písmen, slabikových spojení, slov, obsahu výuky s možností vlastní ilustrace, např. Ipad – bookcreator, schoodscheld, Comics.

Pomůcky pro výuku

9. Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením.

 • Pozor na učebnice s „redukovaným učivem“! Pro výuku češtiny lze využít učebnice češtiny jako druhého (cizího) jazyka:
 • http://www.ucebnice.com/skoly-a-skolky-akce-pro-skoly/ucebnice-pro-ms-zs-ss/zakladni-skoly-prakticke-a-specialni/ucebnice-pro-sluchove-postizene/.
 • http://www.septima.cz/nakladatelstvi/katalog.php?kategorie=8.

  10. Vytváření slovníčku s neznámými nebo těžkými pojmy – u žáků ZŠ pro záznam neznámých slov, obtížně vyslovitelných nebo těch, ve kterých žák chybuje. Osvědčuje se zadní strana sešitu, kam žák v předmětu píše. Někdo využívá jeden sešit pro všechny předměty.

  11. Pomocné texty a cvičení:

 • Pro žáky s SPU http://www.dyscentrum.org/.
 • CD se slovníkem pro konkrétní slovní zásobu předmětu výuky nebo oblasti v životě žáka/studenta.

  12. Dětský percepční test (DPT) – pro nácvik audiologického vyšetření; sada deseti listů po deseti obrázcích; můžeme využít pro nácvik odezírání, rozvoj slovní zásoby v českém znakovém jazyce i v českém jazyce, orientační zkoušku sluchu (možno zakoupit u firmy WIDEX).

  13. Bzučáky – jeden pro učitele a druhý pro žáka; nácvik uvědomování délky a počtu hlásek, slabik i slov.

Na co klást důraz

 • Některé speciální pomůcky se dají před zakoupením vyzkoušet – předem můžeme ověřit, zda se nám bude pomůcka hodit a plně ji využijeme (SPC, http://www.saak-os.cz/stranka-pujcovna-pomucek-4).

rizika

 • Zavádění tohoto opatření s sebou nese obrovskou invenci v podobě času a schopností pedagoga, který se dané speciální didaktické pomůcky musí naučit užívat, obsluhovat a zabudovat je do výuky s co největším efektem pro žáka/žáky.
 • Vytvoření podmínek (časových, finančních, prostorových) ze strany ředitele nebo zřizovatele je další možnou překážkou v ochotě toto opatření zavádět.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe může být způsob vzdělávání žáka s těžkým sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností těžkého stupně a tělesným postižením, vzdělávaným v základní škole určené pro žáky se zdravotním postižením. Škola má k dispozici PC program SymWriter (pořízen z příspěvku nadace, ve vlastnictví žáka) a notebook (nadace, vlastnictví žáka). Pokud žák nezná význam čteného nebo slyšeného slova, napíše ho do tohoto programu. Když slovo správně zapíše, objeví se nad ním obrázek (význam slova). Pokud je slovo zapsané s chybou, žádný obrázek se neobjeví, žák vidí, že musí pokus opakovat. Počítač slovo i přečte, žák má zpětnou sluchovou kontrolu. Program je vybaven chytrou funkcí pro automatickou výměnu obrázku za obrázek lépe vyhovující smyslu věty – žákovi pomáhá porozumění při čtení textů v učebnicích. Zápůjčkou notebooku bylo možné přejít z výuky psacího písma na psaní na klávesnici – vzhledem k postižení motoriky ruky byla tato dovednost stále nižší a pro psaní rukou nevyužitelná.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Zcela individuálně dle doporučení poradenského zařízení – dle vybavení školy, dostupných prostředků z jiných zdrojů (možná zápůjčka, finanční příspěvek nadací, sponzorů, případně spolků a obecně prospěšných společností – bývalá občanská sdružení).

1. Zážitkový deník (MŠ, ZŠ).

2. Pomůcky pro indikátor hlasu nebo kvality zvuku, který žák vydává (MŠ, ZŠ).

3. PC programy (pro výrobu komunikačních tabulek, do hlasových komunikátorů nebo pro procvičování konkrétního jevu), (MŠ, ZŠ, SŠ).

4. Aplikace v tabletech (na výrobu zážitkových deníků, pro přímé využití aplikace k náhradní komunikaci, k procvičování konkrétních dovedností), (MŠ, ZŠ, SŠ).

5. Pomůcky s hlasovými výstupy pro jejich přehrávání – PC programy s hlasovým výstupem, komunikátory pro přehrávání slov, vět a sdělení místo uživatele, který tuto schopnost nebo dovednost nemá (MŠ, ZŠ, SŠ).

6. Pomůcky pro budování náhradní nebo doplňující komunikace – PC programy, aplikace do tabletů, komunikace prostřednictvím metody VOKS, znaku do řeči (MŠ, ZŠ, SŠ).

7. CD nebo aplikace se ZJ neslyšících pro budování plnohodnotné komunikace u žáka, který pro rozvoj mluvené řeči nemá předpoklady, nebo je tento jazyk jeho primárním jazykem (MŠ, ZŠ).

8. Obrázkové soubory vytvořené speciálně pro zácvik konkrétního jazykového jevu, s využitím názoru (jazykové soubory karet pro gramatické jevy), (MŠ, ZŠ).

9. Pomůcky pro výuku (ZŠ, SŠ).

10. Speciální učebnice pro neslyšící (ideálně multimediální).

11. Vytváření slovníčku s neznámými nebo těžkými pojmy.

12. Pomocné texty a cvičení pro žáky s SPU.

13. CD se slovníkem pro konkrétní slovní zásobu předmětu výuky nebo oblasti v životě žáka.

14. Dětský percepční test (MŠ, ZŠ).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MARŠÁLKOVÁ, J. Audiovizuální tvorba týkající se sluchového postižení. Brno: 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

2. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

3. http://www.Amosek.cz/amosek/eshop/29-1-LOGOPEDIE-A-GRAFOMOTORIKA/0/5/635-Bzucak-pro-dyslektiky

4. http://www.i-sen.cz

5. http://www.mentio.cz

6. http://www.montanex.cz/document. Asp?c=1229

7. http://www.petit-os.cz

8. http://www.petit-os.cz/brepta_popis.php

9. http://www.saak-os.cz/stranka-pujcovna-pomucek-4

10. http://www.spektra.eu/cs/komunikace/jednoduche-komunikatory

11. http://www.tobias-ucebnice.cz/?11,pavucinka-–-sluchove-vnimani-(interaktivni-ucebnice

12. www.emitplus.sk