Katalog podpůrných opatření

4.5.3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu

 • Iva Klenová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má dlouhodobé absence ve výuce.
 • Žák má deficity související s postižením, psychomotorickým opožděním.
 • Žák má závažné zdravotní znevýhodnění (onemocnění).
 • Žák trpí zvýšenou unavitelností.
 • Žák má sníženou práceschopnost.
 • Žák má narušenou kvalitu paměti, pozornosti, komunikace.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá ve využití všech možností, které umožňuje platná legislativa, aby žák byl dostatečně připraven na zahájení povinné školní docházky a měl dostatečný prostor si v průběhu základního a středního vzdělávání osvojit potřebné dovednosti a znalosti. V rámci předškolního vzdělávání realizujeme odklad školní docházky, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo přípravném stupni základní školy speciální. V rámci základního vzdělávání lze využít možnost opakování ročníku na 1. stupni ZŠ a na 2. stupni ZŠ, z vážných zdravotních důvodů lze opakovat ročník bez ohledu na to, zda žák již na daném stupni ročník opakoval.

Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může, s předchozím souhlasem ministerstva, trvat deset ročníků. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 20. roku věku, v případě žáků se středně těžkým, těžkým zdravotním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem se souhlasem zřizovatele do 26. roku věku. V rámci středního vzdělávání lze využít možnost prodloužení délky vzdělávání, a to ve výjimečných případech a nejvýše o 2 roky. Rozložení učiva s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáka specifikujeme v plánu pedagogické podpory nebo individuálním vzdělávacím plánu.

Čemu pomáhá

 • Zvládnutí potřebné předškolní přípravy na vzdělávání v základní škole.
 • Vyrovnání nerovnoměrného vývoje.
 • Navýšení kompetencí potřebných pro zvládnutí školních nároků.
 • Individualizaci vzdělávání dle potřeb žáka.
 • Úspěšnému ukončení základního vzdělávání, které umožní pokračovat ve vzdělávání v adekvátním učebním oboru.
 • Úspěšnému ukončení učebního oboru, zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce.
 • Získání kompetencí k plnění jednoduchých činností, úkonů běžného života.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při aplikaci opatření se řídíme platnou legislativou. Odklad povinné školní docházky (OŠD), realizovaný v MŠ, popř. v přípravné třídě základní školy, je určen žákům se sociálním znevýhodněním, nevyrovnaným vývojem, oslabením kognitivního výkonu a lehkým zdravotním postižením. Pro žáky se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením (MP) je pak určen přípravný stupeň základní školy speciální, popř. MŠ speciální nebo speciální třída při běžné MŠ. Odklad školní docházky, zařazení do přípravné třídy, přípravného stupně, MŠ speciální je vždy na doporučení školského poradenského zařízení, u OŠD je nutné i doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. V rámci základního vzdělávání lze realizovat opakování ročníku ze zdravotních důvodů na žádost zákonného zástupce žáka a doporučení odborného lékaře. Prodloužení délky středního vzdělávání (nejvýše o 2 roky, a to ve výjimečných případech) je v kompetenci ředitele školy.

Na co klást důraz

 • Motivace žáka k získávání potřebných znalostí, dovedností.
 • Kladení přiměřených nároků na žáka.
 • Respektování aktuálního zdravotního stavu žáka, jeho projevů, operativně měnit požadavky.

rizika

 • Žáci jsou mnohdy stresováni neprospěchem, hrozí snížení sebevědomí, projevy negativního chování.
 • Ztráta sociálních vazeb v původním kolektivu spolužáků.
 • Podceňování schopností žáka.
 • Velký rozdíl věku žáka s postižením a ostatních žáků ve třídě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Odklad školní docházky (v odůvodněných případech zařazení do přípravné třídy při běžné ZŠ), opakování ročníku na 1., posléze na 2. stupni ZŠ.

Stupeň 2

Zařazení do přípravné třídy při běžné ZŠ, vzdělávání dle plánu pedagogické podpory, speciálněpedagogická, psychologická podpora školního speciálního pedagoga, psychologa.

Stupeň 3

Zařazení do speciální třídy při běžné MŠ v rámci odkladu školní docházky, opakování ročníku ze zdravotních důvodů v ZŠ, podpora asistenta pedagoga ve třídě, vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu. Povolení pokračovat ve vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 20. roku věku.

Stupeň 4

Zařazení do přípravného stupně ZŠ speciální, MŠ speciální, prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků: 1. stupeň 1.–6. ročník, 2. stupeň 7.–10. ročník ZŠ, a to ve školách a třídách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. V rámci středního vzdělávání ve výjimečných případech prodloužení délky vzdělávání, a to nejvýše o 2 roky.

Stupeň 5

Možnost prodloužení základního vzdělávání se souhlasem zřizovatele do 26. roku věku.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností ke dni 1. 9. 2014.

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.