Katalog podpůrných opatření

4.5.5

Obohacování učiva

 • Miroslav Procházka
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák disponuje specifickými dovednostmi v určitých vzdělávacích oblastech.
 • Žák má ambice vyniknout.
 • Žák chce prezentovat vlastní kvality.

Popis opatření

V čem spočívá

Tento typ podpůrného opatření využíváme s cílem dosáhnout především vyšší míry vnitřní motivace žáků v rámci vzdělávacího procesu a dosáhnout vyšší míry kvality vzdělávacího výstupu. V rámci daného výukového bloku zařazujeme obohacující prvky a statě tak, aby žák na základě dosavadních poznatků mohl přejít na vyšší stupeň a současně byla respektována jeho přirozená zvídavost a zájem. Z obsahového hlediska preferujeme témata spojená především se specifickými dovednostmi žáka, ale můžeme využít i oblast, na niž se žák orientuje v rámci přípravy na budoucí povolání. Zde využíváme nejrůznějších forem informačních zdrojů při aplikaci projektového vyučování, výuky ve skupinách apod.

Čemu pomáhá

 • Rozvoj vlastní angažovanosti žáka při osvojení učiva.
 • Dává mu možnost přirozeně vyniknout.
 • Usnadňuje prokázání vlastních kvalit žáka.
 • Dává mu možnost dalšího zkvalitnění jeho specifických dovedností.
 • Výrazně může žákovi napomoci v rozvoji poznatkové základny.
 • Výrazně může napomoci při přípravě i výkonu budoucího povolání.
 • Výrazně může žákovi napomoci v rozvoji jeho jáství.
 • Dochází ke zvýšení míry vnitřní motivace.
 • Možnosti využití různých informačních zdrojů a technologií.
 • Celkové obohacení a zpestření výuky.
 • Navýšení aktivního podílu žáka na vzdělávání.
 • Zvýšení celkové kvality vzdělávacího procesu, jeho efektivity a také praktické využitelnosti osvojovaného.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pečlivě volíme obsah obohacujícího učiva a striktně respektujeme podmínky jasné obsahové i strukturální návaznosti učiva. Naplňujeme požadavek dostatečné atraktivity obohacujícího učiva pro daného žáka – atraktivitu tohoto učiva je možno zvýšit využíváním a střídáním různých metod a forem vzdělávání při využití atraktivních pomůcek a technologií.

Na co klást důraz

 • vysoká míra sofistikovaného plánování výuky;
 • možnosti dostatečné plastičnosti výuky;
 • vysoká úroveň technické vybavenosti školy;
 • vysoké nároky na zpracování obsahu vzdělávání z hlediska jeho struktury a organizace.

Rizika

 • přetížení žáka,
 • přecenění vzdělávacích možností žáka,
 • nedocenění propracovanosti plánování,
 • nedostatek finančních prostředků a technického vybavení.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

MŠ, ZŠ, SŠ

Možno uplatnit v plném rozsahu ve všech obsahových částech učiva.

Stupeň 2

MŠ, ZŠ, SŠ

Možno uplatnit v plném rozsahu ve všech obsahových částech učiva.

Stupeň 3

MŠ, ZŠ, SŠ

Jen ve velmi výjimečných případech, kdy je rozšíření možno zaměřit na ty obsahy, které žák zvládá rychle, kvalitně a jsou současně jeho zájmem.

Stupeň 4

MŠ, ZŠ, SŠ

Neaplikuje se.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ

Neaplikuje se.