Katalog podpůrných opatření

1.6

LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Felcmanová
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

1. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 561/2004 Sb. [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=602&ct1=0.

2. FELCMANOVÁ, L. 2010. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. In KVĚTOŇOVÁ, L.; PROUZOVÁ, R. (eds.). Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7290-472-3.

3. FILOVÁ, H.; HAVEL, J. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. In. Vítková, M.; Havel, J. (eds.). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Brno: MUNI. ISBN 978-80-7315-199-7.

4. KRATOCHVÍLOVÁ, J. 2013. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: MUNI. ISBN 978-80-210-6527-7.

5. MICHALÍK, J. 2005. Školská integrace žáků s postižením na základních školách České republiky (výzkumná zpráva). Olomouc: UP. ISBN 80-244-1045-1.

6. PANČOCHA, K.; SLEPIČKOVÁ, L. 2012. Postoje, obavy a emoce spojené s inkluzí u studentů pedagogických oborů. In.: Opatřilová, D.; Vítková, M. a kol. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MUNI. ISBN 978-80-210-5995-5.

7. STRAKOVÁ, J. a kol. 2009. Analýza naplnění cílů národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání [online]. [cit. 2014-07-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani.

8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf.

9. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. 98 s. ISBN 80-211-0372-8.

10. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Usnesení vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998.

11. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014: schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010, č. 253. Praha: Úřad vlády České republiky, sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2010. 55 s. ISBN 978-80-7440-024-7.

12. VAĎUROVÁ, H.; PANČOCHA, K. 2010. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In: Bartoňová, M.; Vítková, M. a kol. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MUNI. ISBN 978-80-210- 5383-0.

13. VOŽENÍLEK, V.; MICHALÍK, J. a kol. 2013. Atlas činnosti SPC v ČR. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3464-3.