Katalog podpůrných opatření

1.1

CHARAKTERISTIKA PROMĚNY ŠKOLY V UPLYNULÉM OBDOBÍ

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • Mgr. Lenka Felcmanová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále také SVP) je vždy nazíráno jako součást řešení obecného přístupu státu ke vzdělávání. Vzdělávací politika vůči této skupině žáků je především ovlivněna obecnými podmínkami vzdělávání u nás. Jednotlivé níže uvedené koncepční dokumenty se různou měrou věnovaly otázkám vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále také jen „žáci“) se speciálními vzdělávacími potřebami.


Podkapitoly:

  1. 1.1.1 NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
  2. 1.1.2 VÝVOJ V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ PO ROCE 2007
  3. 1.1.3 STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S SVP