Katalog podpůrných opatření

11.1.2

Plán pedagogické podpory (PPP)

 • Pavlína Baslerová
Oblast podpory:
 • Organizační podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma
personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Žák potřebuje upravit zejména formu dosahování školních výstupů bez zásahu do obsahu učiva.
 • Žákovi se z různých důvodů nemůže vypracovat IVP (chybí žádost rodičů, doporučení ŠPZ apod.).
 • Žák má takové problémy ve vzdělávání, které vyžadují určité úpravy, ale není nutno absolvovat celý proces tvorby a hodnocení IVP vyplývající z platné legislativy.

Popis opatření

V čem spočívá

Plán pedagogické podpory slouží zejména jako soubor nastavených podpůrných opatření u žáka v 1. stupni podpory. Legislativně není upraven, záleží tedy na škole, jakou formu i obsah bude mít. Kvalitně vyhodnocený PPP může být důležitým dokumentem, který při soustavném selhávání žáka v 1. stupni podpory pomůže ŠPZ (ŠPP) identifikovat potíže žáka spadající do vyšších stupňů podpory. Je dokladem o tom, jakým způsobem škola pracovala se žákem po dobu identifikace problémů v 1. stupni podpory.

Čemu pomáhá

 • Identifikaci potřeb žáka, nastavení strategií k jejich naplnění.
 • Kontinuitě ve vzdělávání v případě výměny učitele.
 • Dokumentaci o realizovaných podpůrných opatřeních (v 1. stupni podpory).

Aplikace a specifikace podmínek

Nepodléhá jako IVP nastavenému procesu doporučení a vyhodnocování. Přesto je vhodné převzít z IVP určité zásady pro jeho tvorbu a realizaci:

 • O vypracování PPP informujeme zákonné zástupce žáka.
 • PPP je praktickou pomůckou pro učitele – uvádí, jakým způsobem, jakými formami, s jakými pomůckami apod. postupovat při vzdělávání žáka.
 • PPP pravidelně vyhodnocujeme a na základě tohoto hodnocení upravujeme.
 • PPP nesmí redukovat obsah školních výstupů!

Připravovaná legislativa se zavedením plánu pedagogické podpory počítá. Je však na zvážení, zda by nebylo efektivnější chápat jej jako zprávu o poskytnuté pedagogické podpoře, která by byla zpracovávaná až v okamžiku, kdy podpůrná opatření realizovaná školou nejsou účinná a žák je doporučen k vyšetření v ŠPZ. Jistě by to přispělo ke snížení administrativní zátěže.

Na co klást důraz

 • Stručnost, praktičnost, přehlednost, využitelnost.

Rizika

 • Formálnost.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Realizuje se zejména v 1. stupni podpory, případně u těch žáků ve 2. stupni podpory, u kterých není efektivní vypracovávat IVP.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VALENTA, M. a kol. Školská integrace žáků se zdravotním postižením. Ústí nad Labem: EdA, o. s., 2012. ISBN 978-80-904927-7-6.