Katalog podpůrných opatření

11.1.6

Karta žáka

 • Božena Doleželová
Oblast podpory:
 • Organizační podmínky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které uvedená forma ­personálního/organizačního zabezpečení reaguje

 • Neúspěch při vzdělávání.
 • Problémové chování.

Popis opatření

V čem spočívá

Karta žáka zachycuje důležité informace, které umožňují učitelům přizpůsobit vyučování potřebám každého jednotlivého dítěte. Učitelé si mohou být vědomi silných stránek a zájmů dítěte, stejně jako oblastí, v nichž jejich žáci potřebují speciální podporu. Karta žáka je podkladem pro plánování činností a stanovení cílů tak, aby výuka odpovídala tomu, co je pro dítě důležité, a aby bylo možné jej podpořit. Kartu žáka zpracovává žák s podporou učitele.

Čemu pomáhá

 • Představuje možnost, jak ovlivnit podporu, která je ve škole poskytována.
 • Možnost upozornit na žákovy silné stránky a osobní priority.
 • Dává příležitost rodičům nabídnout ostatním své zkušenosti a poznatky o tom, jak nejlépe podpořit jejich dítě.
 • Slouží jako prostředek výměny informací mezi pracovníky školy, například při přechodu z jednoho ročníku do druhého.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při realizaci inkluzivního vzdělávání často není věnována dostatečná pozornost sociálnímu aspektu začleňování. K metodám, které mohou být nápomocné při podpoře tohoto aspektu, patří i karta žáka. Může pomoci zásadním způsobem změnit náhled na dítě tím, že představuje jeho silné stránky a rozvoj staví na nich. Na jedné stránce je dítě nejen pozitivně představeno, ale také jsou uvedeny nejdůležitější věci, osoby, předměty, okolnosti, zvyky, které jsou pro dítě významné z jeho pohledu a neměly by být ve škole přehlíženy. Poznání těchto pro dítě důležitých věcí může pomoci pedagogickým pracovníkům například s jeho motivací. Karta žáka je velmi dobrou šancí vytvořit materiál, který shrnuje to potřebné, co by měli lidé o konkrétním žákovi co nejdříve vědět. Je shrnutím toho, na čem konkrétnímu žákovi záleží a jak mu poskytnout efektivní podporu.

Výhodou karty žáka je, že se její tvorby může účastnit kdokoliv, a má tak aktivní podíl na sdílení informací o dítěti. Je nezbytné, aby třídní učitel dobře porozuměl smyslu opatření, aby sběr informací zahrnul do svého plánování.

Zásadní roli v získávání informací hrají rodiče. Rodiče, asistenti pedagoga nebo dobrovolníci mohou pomoci při tvorbě. Aby byla karta žáka smysluplná, je zásadní, aby byla jasně propojena s tím, co se děje ve třídě. Karta žáka musí být integrální součástí alespoň jedné oblasti výuky.

Na co klást důraz

 • Jednoznačně na týmovou práci všech zainteresovaných.

Rizika

 • Nedostatky v týmové práci a komunikaci.

Příklad dobré praxe

Co je pro mě důležité:

 • Kamarádi, kteří mne berou mezi sebe.
 • K práci mě motivuje hra a kamarádský přístup.
 • Pochvala a odměna.
 • Pravidelný rozvrh.
 • Řešit věci v klidu a po dobrém. Direktivní přístup mě zraňuje, zaseknu se.

Moje klady:

 • Jsem přátelská.
 • Jsem upřímná a bezelstná.
 • Mám ráda lidi okolo sebe.
 • Ráda pomáhám a chci pomáhat.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Karta žáka je typickým dokumentem, jehož využití není závislé na stupni potřebné podpory. Je využitelná u všech žáků, včetně intaktních.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Profil na jednu stránku ve škole. Rytmus, o. s., 2012. ISBN 978-80-903598-8-8.