Katalog podpůrných opatření

4.8.4

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy dorozumět se při úředních jednáních, případně při aktivitách ve svém volném čase.
 • Žák nedochází pravidelně do školy (neomluvené absence, záškoláctví).
 • Zákonný zástupce (nebo zletilý žák) má nedostatečné nebo žádné informace z oblasti sociálně-právní.
 • Žák se vzhledem k základní diagnóze sám nezapojí do zájmových, volnočasových aktivit, kamarádských a přátelských vztahů, herních a rekreačních činností. Se zapo­jením potřebuje pomoci.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá ve spolupráci s externími poskytovateli služeb při realizaci podpory žáků a pedagogů. Může spočívat také ve využívání služeb osobní asistence ve školním prostředí. Služba osobní asistence může zkvalitnit pobyt dítěte ve vzdělávacím procesu, zejména při účasti na mimoškolních akcích a v zájmovém vzdělávání. Toto opatření může být realizováno i na přechodnou dobu či na konkrétní akci (např. jednou týdně dítě využívá osobní asistenci při účasti v zájmovém kroužku, který je organizován školou, podpora dítěte při pobytu ve škole v přírodě).

Čemu pomáhá

 • při zajištění některých služeb (např. psychoterapie, řečová terapie, konzultace s různými odborníky při řešení některých problémů, proškolování pedagogů), které nejsou poskytovány v rámci speciálněpedagogické podpory;
 • při podpoře žáka zajištěním osobního asistenta, který může žákovi pomoci začlenit se do kolektivu vrstevníků a účastnit se různých mimoškolních akcí a zájmových kroužků.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka, s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a se souhlasem zákonných zástupců, případně na jejich žádost. Zavedení tohoto opatření předchází vytipování vhodné služby a vyhledání jejího poskytovatele. Vedení školy uzavře dohodu s poskytovatelem služeb. Smlouva též obsahuje organizační

a obsahové zajištění této služby (místo, čas, náplň práce apod.). Tyto služby neposkytuje škola automaticky, jejich financování je závislé na možnostech školy, případně se na něm podílejí zákonní zástupci žáka.

Na co klást důraz

 • Výběr vhodného poskytovatele služeb a spolupráce s ním v rámci speciálněpedagogické podpory žáka.

Rizika

 • nedodržení smlouvy o poskytování služeb;
 • odmítání spolupráce žáka s poskytovatelem služby;
 • nesouhlas zákonného zástupce;
 • neochota vedení školy zajistit spolupráci s externím poskytovatelem služeb;
 • nedostatek finančních prostředků na zajištění služby.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Podpůrné opatření je realizováno v souladu s individuálními potřebami konkrétního žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; JŮN, H.; THOROVÁ, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 3. JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-590-5.
 4. MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
 5. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 6. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.
 7. UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.