Katalog podpůrných opatření

4.8.3

Podávání medikace

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má lékařem indikovánu medikaci, jejíž nepodání ve školním prostředí (v rámci denního režimu) by mu mohlo přivodit zdravotní komplikace, případně ohrožení životních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v podávání medikace v průběhu vzdělávacího procesu dle potřeb dítěte. Medikace je podávána buď pravidelně, nebo v akutních případech.

Čemu pomáhá

 • zajištění možnosti pravidelného docházení žáka do školního zařízení;
 • zajištění klidného průběhu vzdělávání a eliminaci problémového chování;
 • v akutních případech (astmatický, epileptický záchvat apod.) jde o záchranu života dítěte.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka dle doporučení odborného lékaře a na žádost zákonného zástupce. Škola a zákonný zástupce dítěte sepíší smlouvu, ve které je uvedeno přesné dávkování léků a doba jejich podání dle písemného vyjádření odborného lékaře. Zákonný zástupce dbá na pravidelné doplňování lékůjejich originálním balení. Pokud dojde ke změnám medikace, neprodleně o této skutečnosti informuje pedagoga, zároveň mu předá lékařskou zprávu, ve které je změna medikace a její dávkování uvedeno. Vedoucí pracovník školy pověří zodpovědnou osobu (současně i další osobu, která v době nepřítomnosti zajišťuje podávání léků), která bude léky podávat a která zodpovídá za jejich bezpečné a správné skladování, případně sleduje jejich respirační dobu. V rámci smlouvy mezi školou a zákonným zástupcem a na základě písemné zprávy odborného lékaře jsou definovány časy podávání a dávkování medikace.

Na co klást důraz

 • Na zajištění bezpečnosti a zdraví žáků.

Rizika

 • nedodání léků zákonným zástupcem, a tím znemožnění jejich podání.
 • nepodání léků či nepřítomnost osoby zajišťující jejich podávání.
 • podcenění bezpečného skladování léků.
 • neochota k sepsání smlouvy ze strany školy nebo zákonného zástupce.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Podpůrné opatření je realizováno v souladu s individuálními potřebami konkrétního žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80 -7367-475-5.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 4. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 5. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.