Katalog podpůrných opatření

4.8.4

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

 • Helena Dvořáčková
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má výukové problémy.
 • Jazyková deprivace žáka.
 • Žák reaguje na pokyny neadekvátně nebo vůbec.
 • Žák má poruchy pozornosti a soustředění.
 • Záškoláctví žáka.
 • Sociální separace žáka.

Popis opatření

V čem spočívá

Péče o žáky se sluchovým postižením by měla mít komplexní charakter. Je důležité dodržovat provázanost mezi rezortem školským, zdravotnickým a sociálním. Komplexní péči chápeme jako systém služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, s cílem předcházet progresi postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho následky a poskytnout dětem, žákům a rodinám možnost školské a sociální integrace.

Čemu pomáhá

 • Zabraňujeme deprivaci smyslové, sociální a psychické.
 • Umožňujeme žákovi účastnit se aktivit, které by mu jinak byly upřeny.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Příklady poskytovatelů služeb:

Péče zdravotní

Diagnostika sluchových vad a poruch, jejich kompenzace.

1. Diagnostikou a léčbou sluchových vad a poruch se zabývá medicínský obor audiologie. Disponuje celou řadou vyšetřovacích metod, které umožní odhalit vadu sluchu a navrhnout léčbu či optimální technickou kompenzaci. Odborné vyšetření sluchu provádí lékaři na odděleních foniatrie a otorinolaryngologie (ORL – ušní, nosní, krční).

2. Centra kochleárních implantacíwww.ckid.cz, www.suki.cz, www.kochlear.unas.cz, www.Aima.cz, www.fno.cz, www.fnusa.cz, www. Audionika.cz/medel.

Péče sociální a pedagogická

Zajištění speciálněpedagogické a psychologické diagnostiky, poradenství, integrovaného vzdělávání.

1. Střediska rané péče pro rodiny dětí se sluchovým postižením: raná péče o děti se sluchovým postižením je v současné době v České republice zajišťována Střediskem rané péče Tamtam v Praze a v Olomouci (www.tamtam-praha.cz, www.tamtam-olomouc.cz). Tato dvě střediska působí dle zájmu klientů na celém území republiky. Služby rané péče jsou poskytovány dětem se sluchovým a přidruženým postižením do sedmi let věku. Klientem rané péče není však jen dítě se sluchovým postižením, ale především jeho rodina či zákonní zástupci.

2. Speciálněpedagogická centra pro sluchově postižené: speciálněpedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která zabezpečují diagnostické, poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro děti a žáky se sluchovým postižením. Služby jsou dále poskytovány rodičům, popř. zákonným zástupcům, pedagogům, školám a školským zařízením.

٣. Úřady práce: sociální péče se dotýká především řešení otázek spojených s přiznáním různých sociálních dávek a příspěvků. Sociální péče pro děti a žáky se sluchovým postižením je realizována zejména v oblasti přiznání mimořádných výhod, tj. přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále přiznání příspěvku na péči, mobilitu a příspěvku na nákup kompenzačních pomůcek (www.mpsv.cz, www.kompone.cz).

4. Orgán sociálně-právní ochrany dětí: smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit dětem nejen se sluchovým postižením ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím ani širší společností (www.ospod.cz).

5. Služby osobní asistence: v případě žáků s kombinovaným postižením vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl (http://www.osobniasistence.cz).

6. Spolupráce je možná i s dalšími poskytovateli dle aktuálních možností a potřeb žáka či celé třídy – např. s organizacemi zajišťujícími podporu dobrého klimatu ve třídě apod. Je možné využít také „dobrovolníky“ z různých organizací neslyšících, výuku znakového jazyka atd.

Na co klást důraz

 • Nezbytná je spolupráce s rodinou.

Rizika

 • Nesouhlas zákonného zástupce.
 • Neochota vedení školy zajistit spolupráci s externím poskytovatelem služeb.
 • Nedostatek finančních prostředků na zajištění služby.
 • Nedodržení smlouvy o poskytování služeb.
 • Odmítání spolupráce žáka s poskytovatelem služby.

Ilustrační příklad

Dítě (4,5 roku) s těžkým sluchovým postižením je klientem SPC pro sluchově postižené (speciálněpedagogické centrum) a navštěvuje v rámci integrace běžnou MŠ. Před nástupem do MŠ bylo v péči poradenských pracovnic střediska rané péče TAMTAM, kde mimo jiné probíhala výuka znakového jazyka a rozvoj komunikačních dovedností. Otázky a vše ohledně školské integrace bude nadále zajišťovat a řešit SPC pro SP.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupně 1–5

Aplikuje se dle individuální potřeby žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. HAVLÍK, R. Sluchadlová propedeutika. Brno: Mikadapress, 2007. 209 s. ISBN 978-80-7013-458-0.

2. HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení, úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 978-80-262-0084-0.

3. KAŠPAR, Z. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 159 s. ISBN 978-80-262-
-0084-0.

4. www.widex.com

5. www.phonak.com

6. V České republice je mnoho organizací, které poskytují služby osobám se sluchovým postižením. Pro ilustraci uvádíme odkazy na organizaci, která nabízí komplexní služby pro osoby se sluchovým postižením – www.helpnet.cz.