Katalog podpůrných opatření

5

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ PEDAGOGICKÉ TERMINOLOGIE

  • Kolektiv autorů
ADD Syndrom poruchy pozornosti.
ADHD Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.
Afekt Přehnaná reakce na nepříznivé vnější podněty provázená bouřlivými motorickými projevy.
Afektivní regulace Schopnost vědomého ovlivnění emočních prožitků.
Autoagresivita Agresivita směřující směrem k sobě.
Autoevaulace Sebehodnocení.
Autostimulační činnosti Sebepodněcovací, sebedráždivé, sebepovzbuzovací činnosti.
Diagnostika Poznávací proces zaměřený na získání co nejhlubších a nejkomplexnějších poznatků o diagnostikovaném objektu (osobě); výsledkem diagnostiky je diagnóza.
Diferenciace Nedílnou součástí pojetí školního vzdělávání je diferen­cia­ce žáků, tedy jejich seskupování podle různých proměnných kritérií, a tím vytváření podmínek pro úspěšné učení každého jedince. Zvláště důležitá je diferenciace vnitřní, tedy diferenciace žáků ve třídě. Ta respektuje rozmanitost osobnosti, individualitu, kapacitu i momentální výkonnost žáka. V rukou učitele je nástrojem k odhalování a uplatňování roz­dílných vzdělávacích přístupů a metodických postupů, vytváření speciálních úkolů zaměřených na individuální schop­nosti a zájmy žáka.
Emoční inteligence Schopnost rozpoznat a zvládat své emoce a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců (empatie) a na základě těchto dovedností rozvíjet schopnost sebemotivace k jakékoli činnosti a uspokojivě zvládat mezilidské vztahy.
Etnolekt Neustálená forma nemateřského jazyka, např. specifická rom­ská podoba mluvené češtiny, slovenštiny a dalších jazyků.
Exekutivní funkce Schopnost a dovednost plánovat, rozhodovat se a realizovat cílevědomé postupy a výkony, řešit problémy, tvořit analogie.
Expresivní metody Múzické, umělecké terapie v širším konceptu, které jsou postaveny na expresi (výrazu) a využívají různé druhy umění k terapeutickým (reedukačním, resocializačním…) či edukativním a výchovným cílům.
Externalizovaný Navenek projevovaný.
Frustrační tolerance Míra velké či malé snášenlivosti a odolnosti vůči stresům, zátěžím, neúspěchům.
Grafomotorika Druh jemné motoriky, specifická pohybová aktivita při grafických projevech, např. při kreslení, psaní a rýsování.
Hendikep (Handicap) Nevýhoda (znevýhodnění) jako důsledek zdravotního postižení omezuje člověka v běžných životních úkonech, snižuje jeho výkonnost, dosahování vzdělávacích i společenských cílů, narušuje sociální vztahy a kvalitu života.
Heterogenní skupina Skupina s odlišným, nestejnorodým složením.
Homogenní skupina Skupina vnitřně stejnorodá podle daného kritéria (např.: gen­derově homogenní – složená pouze z dívek/chlapců).
Inkluze Nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení. Inkluze znamená nejen formální zahrnutí do skupiny vrstevníků, ale také přijetí ze strany ostat­ních členů skupiny.
Individuální nácvik Nácvik nových dovedností v individuálním vztahu dospělého s dítětem.
Integrace (pedagogická) Dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdě­lávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně-vzdělávacích situací.
Interkulturní Podporující vzájemné vztahy mezi majoritní společenskou skupinou a menšinovými skupinami.
Intervence S termínem „intervence“ se můžeme setkat v různých kon­textech, nejčastěji je spojováno s psychologickými a psy­cho­terapeutickými souvislostmi. Slovo samotné pochází z latin­ského slovesa intervenire, které znamená zasahovat, vstu­povat do něčeho. Volně se dá přeložit jako vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit.
Kognitivní dovednosti Poznávací funkce (vnímání, představování, fantazie, myšlení, usuzování, inteligence, pozornosti a paměti).
Kompenzace Speciálně pedagogická metoda využívající náhradní funkce za funkci poškozenou. Pro osoby se zrakovým postižením mají kompenzační funkci např. sluch, hmat aj.
Kooperace Pozitivní vzájemná závislost – jedinec uspěje tehdy, když i druzí uspějí, a naopak (jde o protipól soutěžení). Pozitivní vzájemná vazba vyúsťuje v podporující interakci, která povzbuzuje a usnadňuje, posiluje úsilí se učit.
Lateralita Přednostní používání jednoho z párových orgánů; typy laterality: leváctví, praváctví, ambidextrie (nevyhraněná lateralita).
Lateralita překřížená Překřížená lateralita se vyznačuje stranovou asymetrií jednoho párového orgánu od druhého. Například může být člověk pravooký, avšak dominantní má levou ruku, nebo dominantní na levé ucho a přitom pravooký (Sovák, 1960, s. 26).
Motorika Hybnost, soubor pohybových činností řízených nervovou sou­stavou a uskutečňovaných kosterním svalstvem. Hrubá motorika (zajišťována velkými svaly – např. chůze). Jemná motorika (zajišťována činností drobných svalů), např. grafomotorika (pohybová aktivita při psaní a kreslení), mimika (pohyby obličeje).
Multisenzoriální (přístup) Využití více smyslů (např. při učení jazyků).
Neverbální komunikace Souhrn mimoslovních sdělení, která vyjadřujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace.
Percepce Vnímání; proces získávání a zpracování podnětů, informací, které neustále přicházejí jak z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka.
Pojmový slovník Slovník, který si buduje dítě k jednotlivým oblastem (zvířata, jídlo, rodina…).
Procesuální schéma Vizualizovaný postup činnosti, který je rozfázován na jednotlivé kroky, podle nichž dítě více či méně samostatně tuto činnost provádí.
Psychomotorika Pohybové aktivity člověka, které jsou projevem jeho psychických funkcí a psychického stavu.
Rovný přístup Přiznání práva na vzdělávání každému dítěti bez ohledu na jeho zdravotní postižení. Rovnost vzdělávacích příležitostí je zakotvena v Listině základních práv a svoboda je součástí české legislativy.
Sebepojetí Postoj jedince k sobě samému; jako každý postoj má tři složky: sebepoznání, sebehodnocení (složka kognitivní), sebepřijetí, sebeúcta (složka emocionální) a úsilí po seberealizaci (složka konativní).
Seberegulace Plánovaná změna chování jedince, ke které sám dospěje porovnáním svého chování a normy.
Senzomotorické schopnosti Soubor schopností pro činnosti, které jsou náročné na spojení smyslového vnímání a pohybů.
Sociálně patologický jev Jev ve společnosti, které je považován za nezdravý, nenormální a obecně nežádoucí, nebezpečný, například šikana, xenofobie, rasová nesnášenlivost apod.
Strukturovaná úloha Úloha, úkol s jasnou vizuální strukturou, která napomáhá dítěti se v zadaném úkolu orientovat, usnadňuje odpověď na otázku, jak mám splnit tento úkol (systém plnění úkolu zleva doprava, přesné množství zadávaného úkolu, jasný signál o dokončení úkolu apod.).
Syndrom CAN Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Vývojová dysfázie Centrální porucha řeči (receptivní neboli senzorická – porucha vnímání, paměti a porozumění řeči; expresivní nebo motorická – porucha schopnosti vyjadřovat se).