Katalog podpůrných opatření

4.9.1

Klima třídy

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Práce s třídním kolektivem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Objevují se různé signály o problematickém chování žáka nebo skupiny žáků.
 • Žák není dobře začleněný ve třídním kolektivu.
 • Ve třídě je špatné sociální klima.

Popis opatření

Práce s třídním kolektivem zahrnuje nejrůznější techniky vedoucí k harmonizaci vztahů a klimatu ve třídě. Práci se třídou rozlišujeme nespecifickou, kterou pedagog uplatňuje průběžně a preventivně, a takovou, která se užívá při řešení již vzniklých problematických vztahů. V rámci preventivní práce se třídou pedagog sleduje aktuální emoce žáků a z dlouhodobého hlediska změny vztahů mezi žáky a snaží se je efektivně ovlivňovat.

Pokud budeme znát klima (tj. dlouhodobější sociálně-emocionální naladění žáků) ve třídě, můžeme být schopni vnímat potřeby žáků citlivěji a lépe individualizovat svůj přístup k nim.

Čemu pomáhá

 • Změny v pohledu na sebe sama.
 • Zvýšení schopnosti předvídat důsledky vlastního jednání.
 • Změny v chování žáků, posilování zdravého sebevědomí.
 • Zlepšení kvality vztahů ve třídě.
 • Zlepšování školních výsledků žáků.
 • Prevence výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pedagog si během vyučování všímá emocí žáků a registruje projevy, ze kterých lze vnímat vztahy mezi žáky. Průběžně podporuje rozvoj žáků v emoční oblasti. Uplatňuje zejména ty metody, které vedou ke kooperaci a nikoliv k soutěžení a soustředění na výkon. Oceňuje individualitu žáků, pestrost a jinakost. Podporuje žáky v přijímání odlišností druhých a snaží se pracovat s jejich možnými předsudky.

Podpůrná opatření, která se týkají práce s třídním kolektivem, jsou následující:

9.1.1 Podpora žáků při formování žákovské skupiny

9.1.2 Podpora kladných vztahů mezi žáky

9.1.3 Nácvik řešení krizové situace

9.1.4 Zajištění klimatu pro bezpečnou komunikaci mezi žáky i učiteli

9.1.5 Příprava na příchod a následná adaptační fáze po příchodu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do třídy

9.1.6 Ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti

9.1.7 Rozvoj dovedností a kompetencí zprostředkovaných jedincem s odlišností

9.1.8 Využití „peer“ efektu (posílení vazeb napříč ročníky a stupni vzdělávání)

9.1.9 Systematická podpora osobnostně-sociálního rozvoje žáků

9.1.10 Tvorba pravidel třídy a hodnocení jejich dodržování