Katalog podpůrných opatření

4.2.1

Způsoby výuky adekvátní pedagogické situaci

Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • U žáka se projevují deficity ve zrakovém a sluchovém vnímání.
 • U žáka se projevuje oslabení kognitivního výkonu.
 • Žák má nedostatečné sociální a komunikační kompetence.
 • Žák má odlišné pracovní tempo.
 • Žák má sníženou schopnost koncentrace pozornosti.

Popis opatření

V čem spočívá

Během vyučovacího procesu si žáci pod vedením učitele osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, rozvíjejí své schopnosti, budují postoje.

Zásadním předpokladem dosažení vzdělávacího maxima každého žáka je dobrá znalost vzdělávacích potřeb, stylů učení, vnitřní motivace k učení a moha dalších charakteristik ovlivňujících způsob učení a celkově i učební výkon jednotlivých žáků (dobrá pedagogická diagnostika) a pedagogova volba odlišných způsobů řízení učební činnosti (tedy volba vhodných metod a forem práce) podle aktuálních schopností a potřeb žáků. Pedagog by měl znát dostatečné množství různých způsobů a forem výuky a střídat je v průběhu vyučovací hodiny tak, aby se vhodně doplňovaly a nezatěžovaly žáky jednostranně.

Základním kritériem pro výběr metody je cíl výuky. V inkluzivním prostředí je vhodné volit takové metody, které posilují spolupráci mezi žáky, současně je nutné respektovat individuální potřeby každého žáka.

Čemu pomáhá

 • Individuálně rozvíjí každého žáka na základě jeho skutečných aktuálních možností a vede ho k dosažení vzdělávacích cílů.
 • Posiluje vazbu mezi spolužáky, vytváří bezpečný prostor pro úspěšné začlenění všech žáků do vzdělávacího procesu.
 • Zvyšuje efektivitu výuky.

Opatření je rozděleno na:

2.1.1 Skupinová výuka

2.1.2 Vizualizace obsahu a procesu vzdělávání

2.1.3 Cílené vytváření prostoru/příležitostí pro seberealizaci žáků

2.1.4 Podpora jazykových kompetencí ve všech předmětech