Katalog podpůrných opatření

7

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

A) PUBLIKACE

1. ANDRÁŠOVÁ, H.; PODEPŘELOVÁ, A. a kol. Na cestě za češtinou. Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha: Klett, 2008.

2. BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 9788025126370.

3. BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5125-694.

4. BEDNÁŘOVÁ, J. Zrakové vnímání: optická diferenciace I a II. 3. vyd. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-3-52.

5. BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2007.

6. BEDNÁŘOVÁ, J. Co si tužky povídaly: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let – 2. díl. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.

7. BEDNÁŘOVÁ, J. Na návštěvě u malíře: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let – 3. díl. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.

8. BEDNÁŘOVÁ, J. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let: jak krtek Barbora našel cestu domů. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-802-5124-468.

9. BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6.

10. BUEHL, D. Classroom Strategies for Interactive Learning. Newark: International Reading Asso­­ciation, 2009.

11. BURYÁNEK, J. (ed.). Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy, Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2002. (+ Interkulturní vzdělávání II., 2005) – Obecný úvod k interkulturnímu vzdělávání, publikace obsahuje i lekce připravené přímo pro práci se stereotypy a předsudky žáků. Dostupné z: http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=73.

12. CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Portál, 2006, ISBN 80-7367-118-2.

13. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Sebeobslužné a praktické dovednosti. Praha: APLA Praha a střední Čechy, o. s., 2010.

14. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3308-0.

15. ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1718-0.

16. DUBEC, M. Adaptační (stmelovací) soustředění: kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 6. ročníku ZŠ a primy gymnázia. Praha: Projekt Odyssea, 2007.
ISBN 978-80-87145-22-7.

17. DUBEC, M. Třídnické hodiny: metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy. Praha: Projekt Odyssea, 2007. ISBN 978-80-87145-20-3.

18. DUBEC, M. Nepřizpůsobivé chování žáků jako výzva pro učitele. Kapitola ve sborníku ke konferenci ACOR Zkušenost, reflexe, učení v pedagogické teorii a praxi. Brno, 2014. 9 s. V tisku.

19. DUBEC, M. Konstruktivní komunikace. In: Mrázová, L.; Skácelová, J. (ed.). Demokracie versus extremismus, výchova k aktivnímu občanství: metodická část. Asi-milovaní. Praha, 2013. ISBN 978-80-905551-1-2.

20. DUBEC, M. Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku. In: Krajinou zkušenostně reflektivního učení. Brno: MUNI, 2013. s. 98–104.
ISBN 978-80-210-6296-2.

21. DUBEC, M. Co dělat s někým, kdo cíleně nabourává program (neguje jej apod.)?. Gym­nasion, o. p. s. [online]. 2012, č. 2 [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: http://www.gymnasion.org/advice/co-delat-s-nekym-kdo-cilene-nabourava-program-neguje-jej-apod.

22. ELLIOTT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích. Praha: Grada Publishing, 2002.
ISBN 80-247-0182-0.

23. ESSA, E. Jak pomoci dítěti. Metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově. Brno: Computer Press, 2011.

24. EYSENCK, M.; KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008, ISBN 978-80-200-1559-4.

25. FELCMANOVÁ, L. Test zrakového vnímání. Praha: DYS-centrum, 2013.
ISBN 978-80-87581-02-5.

26. FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997.

27. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. 383 s.
ISBN 80-7178-063-4.

28. FORSTER, M.; MASTERS, G. Portfolios – assessment Resources Kit. Melbourne: Australian Coun­cil for Educational Research, 1997.

29. GARDOŠOVÁ, J.; DUJKOVÁ, L. a kol. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2012.

30. GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-10-49.

31. GEERTZ, C. Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

32. GJUROVÁ, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Metodika pro učitele. Praha: Portál, 2011.

33. GIBBONS, P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Heinemann Educational Books, U. S. 2002. ISBN 978-0-325-00366-5.

34. HÁJEK, B. a kol. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. ISBN978-80-7367-473-1.

35. HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

36. HANKOVÁ, Z. Kooperace jako prostředek i cíl. In: Starý, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. s. 33–45. (základní charakteristika kooperativního učení, příklady z praxe)

37. HANSEN ČECHOVÁ, B.; SEIFERT, M.; VEDRALOVÁ, A. Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Praha: Scio. ISBN 978-80-7430-059-2.

38. HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. ISBN978-80-7367-569-1.

39. HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.

40. HERZOG, R. Násilí není řešení – Prevence násilí a management konfliktu na školách. Fraus, 2009.

41. IGOA, C. Innerworld of the immigrant child. New York: Routledge, 1995. ISBN 0805880135.

42. JADVIDŽÁKOVÁ, H.; REITTEROVÁ, L.; VAŇKOVÁ J. Řečová výchova. (Soubor několika publikací). Brno: Compacta, 2003–2007.

43. JAROŠOVÁ, Z. Známkování nebo slovní hodnocení. Moderní vyučování, č. 9, 2004.

44. JAROŠOVÁ, Z. Známka nebo slovní hodnocení? Učitelské noviny, roč. 107, č. 26, 2004.

45. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010.

46. JUCOVIČOVÁ, D. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. Praha: D + H, 2009. ISBN 978-808-7295-007.

47. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele. Praha: Nakladatelství D + H.

48. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Relaxace nejen pro děti s ADHD. Praha: Nakladatelství D + H, 2008.

49. KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

50. KALIVODOVÁ, L. Inovativní metody ve škole. Dalton international magazin, 2006, roč. 3, č. 1.

51. KARGEROVÁ, J.; KREJČOVÁ, V. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro první stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003. ISBN80-7178-695-0.

52. KASÍKOVÁ, H. Učíme se spolupráci spoluprací. 2. vyd. Kladno: AISIS, 2009.

53. KASÍKOVÁ, H. (ed). Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty – výukové materiály. Klad­no: AISIS, o. s., 2007. – pracovní materiály pro učitele pro přípravu hodiny, hodnotící a sebehodnotící archy, popis aktivit atp.

54. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. – teoretická a výzkumná opora pro opatření, praktická aplikace, problémy při zavádění.

55. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2009. – podstata kooperativního učení, příprava vyučovacích hodin s kooperativními skupinami, problémy v praxi výuky.

56. KASÍKOVÁ, H. Vzdělávací a výukové strategie pro žáky rozmanitých schopností. In: Kasíková, H.; Straková, J. (eds). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. – specifika učení v kooperativních skupinách v heterogenních třídách, zde také strategie založené na individualizaci.

57. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení: aby to fungovalo. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13897/kooperativni-uceni-aby-to-fungovalo-.html/.

58. KASÍKOVÁ, H. Výuka v kooperativních strukturách.

59. KLAPKO, D. Mapování cílů kurikula: posuzovací arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87652-07-7. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/22_Mapovani_cilu_kurikula.pdf.

60. KOLÁŘ, Z.; ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Vyd. 2. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.

61. KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X.

62. KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika: školní a mimoškolní doučování. Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012.

63. KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika: školní a mimoškolní doučování. Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012.

64. KOLEKTIV AUTORŮ. META o. s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META o. s., Praha, 2011.

65. KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.

66. KOVAŘOVIC, J. Evaluace v práci školy. In: Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdě­lanosti. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-083-2.

67. KOŽNAR, J. Skupinová dynamika. Praha: SSNV, 1986.

68. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-807-3921-699.

69. KREJČÍŘOVÁ, J.; KAPROVÁ, Z. Náměty pro logopedickou prevenci. Praha: Fortuna, 1999.

70. KREJČOVÁ, L.; MERTIN, V. (eds.). Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. ISBN 979-80-7308-347-2.

71. KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0596-1.

72. KRISTEVA, J. Polyfonie (významy, pohlaví, světy). Břeclav: Malovaný kraj, 2008.

73. KŘÍŽ, P. Kdo jsem, jaký jsem (aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí). Kladno: AISIS, 2005.

74. KUTÁLKOVÁ, D. Opožděný vývoj řeči. Praha: Septima, 2002.

75. KUTÁLKOVÁ, D. Logopedická prevence. Praha: Portál, 1996.

76. KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.

77. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-022-7.

78. LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2.vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

79. LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školní třídy a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 978-80-7041-699-2.

80. LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha: Agentura Strom, 1998.

81. LEBEER J. (ed.). Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha: Portál, 2006.

82. LIPNICKÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-807-3672-447.

83. LYNCH, CH.; KIDD, J. Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál, 2002.

84. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido: 2003. ISBN 80-7315-039-5.

85. MAREŠ, J. Učební a studijní styl žáka. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

86. MERTIN, V.; KREJČOVÁ, L. a kol. Výchovné poradenství. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013.

87. MERTIN, V.; KREJČOVÁ, L. a kol. Problémy s chování ve škole – jak na ně. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013.

88. MERTIN, V.; KREJČOVÁ, L. (eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.

89. MICHALOVÁ, Z. Pozornost – cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna.

90. MICHALOVÁ, Z. Předškolák s problémovým chováním. Praha: Portál, 2012.

91. MICHALOVÁ, Z. Shody a rozdíly. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 80-858-0860-9.

92. MITCHELL, David R. What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategies. New York: Routledge, 2008, 240 p. ISBN 0203029453.

93. MOHAN, B. LEP students and the integration of language and content: Knowledge structures and tasks. In: C. Simith–Dudgeon, prezentováno na Research Symposium on Limited English Proficiency Student Issues. Washington: Office of Bilingual Education and Minority Affairs, 1990. (s. 113–160).

94. MOREE, D.; VARIANTY. Než začneme s multikulturní výchovou (od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu). Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2008. Dostupné z: http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=63.

95. MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie. Rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-802-4613-611.

96. MORVAYOVÁ, P.; MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Praha: Varianty, Člověk v tísni, 2009. Dostupné z: http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=76.

97. MUHIĆ, J. Interkulturní poradenství 2004. Projekt MŠMT. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004.

98. MÜLLER, O. et al. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2013.

99. NADEAU, M. Relaxační hry s dětmi. Praha: Portál.

100. NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.

101. NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0510-5.

102. NELEŠOVÁ, A.; SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. Olomouc: Palackého univerzita, 2005. ISBN 80-244-1236-5.

103. O’MAHONEY, P. J. Challenging Behaviour, Information and Guidelines for Boardsof Mana­gement. Dublin: National Association of Boardsof Management in Special Education.

104. ONDRÁČEK, P. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Praha: ISV, 2003.

105. PEKÁRKOVÁ, S.; VOŽECHOVÁ J. et al. Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ? [online]. 2013, poslední revize 2013-04-30 [cit. 2014-07-28]. Dostupné z: http://www.majinato.cz/index.php.

106. PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Sociologické nakladatelství, 2007.

107. POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 5. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-807-3679-316.

108. POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-807-3678-173.

109. POLÁČKOVÁ, V. Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN: 8073150042.

110. PREISSOVÁ KREJČÍ, A.; ŠOTOLA, J. (eds). Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. Olomouc: Filozofická fakulta UP, 2012. Dostupné na: www.protipredsudkum.upol.cz.

111. PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-807-3677-091.

112. PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Příručka nejen pro učitele. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-866-2.

113. PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2004.

114. PUNČOCHÁŘ, M.; BERNÁTKOVÁ, T. Začlenění a vzdělávání dětí cizinců. Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Metodická příručka pro pedagogy. Ústí nad Labem: 2011.

115. RIEFOVÁ, S. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole. Praha: Portál, 2010.

116. REZKOVÁ, V.; ZELINKOVÁ, O.; TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti, soubor pracovních listů.

117. ROCK, D. Managingwiththe Brain in Mind. In: Strategy and bussines, Booz Company, 2009. Issue 56.

118. RÖHNER, R.; WENKE, H. Daltonské vyučování. Stále živá inspirace. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-041-7.

119. ROSECKÁ, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Brno: Tvořivá škola, 2006.

120. SCHULZ VON THUN. Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání. Praha: Grada, 2005. 197 s. Psyché. ISBN 80-247-0832-9.

121. SUCHÁ, J. Trénujte si paměť. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-791-6.

122. REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L. Cvičíme paměť. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010.

123. RÝDL, K. Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka: daltonský plán jako výzva. Praha: Agentura STROM, 1998. ISBN 80-86106-03-9.

124. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. (Především soubor aktivit založených na společné činnosti).

125. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8262-9.

126. SONNESYN, G. Metodologie Grunnlaget. Model pojmového vyučování. Dostupné z: http://www.in­kluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/grunnlaget.pdf.

127. STARÝ, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. [Formative assessment in the class­room instruction]. In: Greger, D.; Ježková, V. (eds.). Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006. s. 243–256. ISBN 80-246-1313-1.

128. STEELOVÁ, J.; MEREDITH, K.; TEMPLE, CH.; WALTER, S. Příručka Čtením a psaním ke kritickému myšlení I–VIII. Praha: o. s. Kritické myšlení, 2007.

129. STUCHLÍKOVÁ, I.; PROKEŠOVÁ, L.; KREJČÍ, M.; MAZEHÓOVÁ, Y. Zvládání emočních pro­blémů školáků. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2.

130. SINDELAR, B. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 5. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0405-3.

131. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.

132. ŠINDELÁŘOVÁ, J.; ŠKODOVÁ, S. Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. Praha: MŠMT, 2012.

133. ŠIŠKOVÁ, T. et al. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8648-9.

134. ŠLAPAL, M.; KOŠŤÁLOVÁ, H.; HAUSENBLAS, O. a kol. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace, 2012.

135. ŠTECH, S.; ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013.

136. ŠVANCAROVÁ, D.; KUCHARSKÁ, A. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. 2., dopl. vyd. Praha: DYS-centrum Praha, 2012. ISBN 978-80-904494-9-7.

137. ŠPINAR, D. Tvoříme přístupné webové stránky. Brno: Zoner Press, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0.

138. The SAGE handbook of special education. 2nd ed. Editor Lani Florian. London: Sage, 2014, 434 s. ISBN 9781446210536.

139. Transforming troubled lives: strategies and interventions for children with social, emotional and behavioural difficulties. 1st ed. Editor John Visser, Harry Daniels, Ted Cole. Bingley: Emerald, 2012, 407 s. International perspectives on inclusive education, vol. 2. ISBN 9781780527109.

140. TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2005.

141. VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005.

142. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vyd. Praha: Portál, 2002. 444 s. ISBN 80-7178-678-0.

143. VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

144. VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. Online verze (2012): http://www.aisis.cz/archiv/publikace/osv_a_jeji_cesty_k_zakovi.pdf.

145. VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. vyd. Kladno: AISIS, 2010.

146. VALENTA, M.; MÜLLER, O. Psychopedie. 3.vyd. Praha: Parta. ISBN 978-80-7320-137-1.

147. VARIANTY a kol. 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2010. Dostupné z: http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=79.

148. VODÁČKOVÁ, D. Krize v životě člověka; Formy krizové pomoci a služeb. Praha: Portál, 2012.

149. VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012. ISBN978-80-262-0212-7.

150. VELEMINSKÝ, M. et al. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007.

151. VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.

152. Vybrané formy rizikového chování: materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ. Praha: Raabe, 2011. Dobrá škola. Výchovné poradenství; 4. ISBN 978-80-87553-25-1.

153. Vygotsky and special needs education: rethinking support for children and schools. Editor Harvey Daniels, Mariane Hedegaard. New York: Continuum, 2011, 230 s. ISBN 978-1-4411-9858-7.

154. WATZLAWICK, P.;BAVELAS, J.; DON, D. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, pato­logie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9.

155. WENKE, H.; RÖHNER, R. Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-82-6.

156. ZAPLETALOVÁ, J. Monitorovací systém problémových projevů chování. Praha: IPPP, 2001.

157. ZORMANOVÁ, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.

158. ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Smyslové vnímání. 2. vyd. Praha: D H, 2007. Metody reedukace specifických poruch učení. ISBN 978-809-0357-990.

B) INTERNETOVÉ ZDROJE

Internetové zdroje uvádíme u jednotlivých opatření, zajímavé portály dále též v kapitole 6. Seznam organizací důležitých při vzdělávání žáka se sociálním znevýhodněním.

C) LEGISLATIVA

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.