Katalog podpůrných opatření

4.3.1

Spolupráce rodiny a školy

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Komunikace mezi školou a rodiči žáků není dostatečná.
 • Mezi rodinou žáka a školou jsou komunikační bariéry dané např. odlišností kulturního či náboženského prostředí.
 • Není jasně vymezena role rodičů žáků v životě školy.
 • Žák a/nebo rodiče žáka nehovoří česky.
 • Žák pochází z nedostatečně podnětného či dysfunkčního rodinného prostředí.
 • U žáka se projevuje rizikové chování (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek, gambling, poruchy příjmu potravy, vandalismus, krádeže, projevy xenofobie a agrese).
 • Žák prožívá opakovaný školní neúspěch v oblasti vzdělávání i sociálních kontaktů s žáky nebo učiteli.
 • Žák se syndromem CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).
 • Déletrvající neřešený konflikt mezi pedagogy a žáky.
 • Zvláštní krizové situace (živelní události, havárie, závažné onemocnění, úraz, úmrtí).

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření je zaměřeno na možnosti řešení nedostatečné spolupráce, resp. selhávající ko­munikace mezi školou a rodinou žáka. Jsou v něm popsány i vhodné způsoby zvládání krizových situací, které mají vliv na osobnostní vývoj žáka, jeho tělesné a psychické zdraví i jeho postoje ke vzdělání a které mohou působit na celou vztahovou síť uvnitř školní třídy a v závažnějších případech i na klima školy.

Čemu pomáhá

Opatření přispívá k vytvoření atmosféry, která podporuje důvěru mezi pedagogy a rodiči žáků. Pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou na formální i neformální úrovni. Podporuje setkávání zákonných zástupců a zaměstnanců školy (včetně vedení) a zvyšuje kompetence rodičů pro spolupráci se školou. Aplikace opatření může pomoci škole stát se komunitním centrem a podporovat rozvoj občanské společnosti a pospolitosti v dané oblasti – zapojovat žáky do života komunity a zároveň nabízet spolupráci a místo pro setkávání občanů. Opatření také napomáhá efektivnímu řešení krizových situací.

Opatření je rozděleno na:

3.1.1 Zahájení spolupráce rodiny a školy

3.1.2 Průběžná spolupráce rodiny a školy