Katalog podpůrných opatření

4.4.1

Didaktické pomůcky

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • U žáka se projevuje snížený kognitivní výkon.
 • Žák má deficity v oblasti kognitivních i motorických funkcí.
 • Žák má deficity v oblasti jazyka, jazykové komunikace a sociálních dovedností.
 • Žák má deficity v oblasti smyslového vnímání.
 • Žák má deficity v oblasti představivosti.
 • Žák žije v nepodnětném domácím prostředí.
 • Žák není v domácím prostředí podporován ke vzdělávání.

Popis opatření

V čem spočívá

Didaktické pomůcky jsou předměty, které zprostředkovávají a napodobují realitu způsobem, kterému žáci rozumějí, napomáhají k větší názornosti a usnadňují výuku. Jejich využití zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu a umožňuje žákům vytvořit si konkrétní představu o probíraném učivu, pomáhá jim zevšeobecňovat nabyté vědomosti a využívat je v praktických situacích. Často to jsou předměty, se kterými mohou žáci manipulovat a uplatnit tak více smyslů k osvojení učiva.

Mezi didaktické pomůcky patří i moderní výpočetní technika včetně interaktivních tabulí, jejímž využitím se rozšiřují možnosti použití běžných pomůcek.

Čemu pomáhá

 • Aplikovat teoretické poznatky do praxe.
 • Lépe porozumět učivu a udržet u něj žákovu pozornost.
 • Prostřednictvím pomůcek se stává učivo zajímavější.
 • Práce se zajímavou pomůckou je zpravidla pro žáky motivující.
 • Vhodně zvolené pomůcky prohlubují spolupráci mezi žáky a podněcují přirozenou zvídavost žáků.
 • Prostřednictvím pomůcek se stává učivo zajímavějším.
 • Pro žáky s odlišným mateřským jazykem představují často jedinou cestu, jak se dorozumět ve škole.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka, s ohledem na jeho vývojovou úroveň a v souvislosti s aktuálně probíraným učivem. Při vlastní aplikaci je důležité věnovat zvýšenou pozornost volbě vlastní pomůcky, posoudit její vhodnost (např. zda s ní žák dokáže dobře manipulovat, rozumí jí, dokáže ji použít v situacích, pro které je určena).

Některé pomůcky je nutné upravit vzhledem ke konkrétním potřebám žáka, někdy je třeba individuálního nácviku, aby žák zvládl pomůcku funkčním způsobem používat.

Pro žáky, kteří nemají zajištěné učební pomůcky z domova z důvodu nedostatečné podpory či tíživé ekonomické situace rodiny zajistíme pomůcky k zapůjčení (jedná se např. o výtvarné, psací a rýsovací náčiní, pomůcky na tělesnou výchovu apod.) a poskytneme je žákům ve výuce a v odůvodněných případech i pro domácí přípravu.

V následujícím textu jsou uvedeny skupiny vhodných pomůcek a některé jejich konkrétní příklady:

 • Pomůcky a materiály pro všestrannou přípravu na školní docházku (např. Logico picolo –předčtenářské dovednosti I, II; Bednářová, J. Mezi námi pastelkami).
 • Pomůcky a pracovní listy pro rozvoj oslabených funkcí (např. sluchového, zrakového vnímání, paměti apod.).
 • Hry pro rozvoj sociálních dovedností.
 • Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu.
 • Názorné dvojrozměrné a trojrozměrné pomůcky a modely.
 • Výukové počítačové programy (např. Méďa, Altík, Mentio).
 • Materiály pro podporu učení s porozuměním.
 • Přehledy učiva.
 • Slovníky.

Velké množství vhodných pomůcek a pracovních listů čtenář nalezne např. v nabídce organizace Dyscentrum (http://www.dyscentrum.org/http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum ), počítačové programy – v nabídce např. http://www.petit-os.cz/ nebo http://www.terasoft.cz/.

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je určeno opatření 4.1.1 Výukové materiály pro žáky s OMJ, kde se čtenář (pedagog) dozví informace o vhodných materiálech k rozvoji češtiny jako druhého jazyka.

Na co klást důraz

 • Volbu pomůcky odpovídající vývojové úrovni a specifikům žáka

rizika

 • Nevhodně zvolená pomůcka.
 • Nadbytek pomůcek může vést k rozptýlení pozornosti žáka.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Škola průběžně zajišťuje vhodné didaktické pomůcky a vytváří fond základních běžných pomůcek k případnému zapůjčení potřebným žákům. Učitel vybírá a vytváří vhodné pomůcky a didaktické materiály na základě pedagogické diagnostiky podle aktuální potřeby žáka, s přihlédnutím k jeho věku, příp. dalším okolnostem.

Stupeň 2, 3

Pro žáka jsou zajištěny didaktické a učební pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení nebo pomůcky a vybavení k zapůjčení ve výuce. V případě žáků s OMJ jsou zajištěny učebnice, učební texty a další pomůcky, které jsou nezbytné pro výuku češtiny jako druhého jazyka – viz PO 4.1.1 Výukové materiály pro žáky s OMJ.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Metodický portál RVP [online]; diskuse, nápady, rady, materiály; Dostupné z: http://www.rvp.cz.