Katalog podpůrných opatření

6

SEZNAM ORGANIZACÍ DŮLEŽITÝCH PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

  • Kolektiv autorů

V českém prostředí zastávají významnou podpůrnou roli nevládní organizace a prospěšné společnosti, které se věnují vzdělávání.

V nevládních organizacích působí odborníci se zkušenostmi a dlouholetou praxí a skrze jejich expertní působení tak do škol mohou pronikat příklady dobré praxe z českých i zahraničních škol. Školám nabízejí konzultace, workshopy, materiály apod.

Následující seznam je inspirací, nikoli výčtem organizací, se kterými školy mohou navázat spolupráci.

PRÁCE S MENŠINAMI

META – společnost pro příležitosti mladých migrantů

Posláním společnosti je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. http://www.meta-os.cz

IQ Roma servis – např. Program pro mladé

Cílem programu je zvýšit vzdělávací a kariérní úspěchy a podpořit osobnostní rozvoj mladé romské generace. Specifická pozornost je věnována kvalitnímu a inkluzivnímu základnímu vzdělávání, úspěšnému přechodu na vhodnou SŠ a udržitelnosti mladých v dalším vzdělávání a při nástupu do práce. http://www.iqrs.cz/promlade

PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE

Občanské sdružení Anabell

Občanské sdružení Anabell nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. http://www.anabell.cz

Občanské sdružení Semiramis

Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů. http://www.os-semiramis.cz/

Dětské krizové centrum

Posláním Linky důvěry Dětského krizového centra je poskytovat nepřetržitě dostupnou odbornou pomoc v krizových či závažných situacích. Linka důvěry je určena dětem i dospělým. Služby Linky jsou také určeny těm, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN – tedy syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. http://www.ditekrize.cz/linka-duvery

SPIN – videotrénink interakcí

Cílem je vybudovat a rozvíjet institut pro rozvoj metody videotrénink interakcí (VTI) jako primárního zdroje pro vzdělávání, tréninky, rozvoj metodiky, informace a implementaci metody VTI do oblasti psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví a systematicky podporovat na silné stránky a zdroje orientovanou praxi pracovníků pomáhajících profesí. http://www.spin-vti.cz/

PEDAGOGICKÁ PODPORA A INOVACE

Kritické myšlení

Vzdělávací program RWCT přináší učitelům na všech stupních škol kurzy dalšího vzdělávání, materiály a lekce, webovou stránku, informační síť a konzultační podporu. Učitelé v programu získávají konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program zdůrazňuje, že k ovládnutí nových výukových přístupů je důležité přímé prožití učebních činností a jejich následná analýza. http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php

Projekt Odyssea

Posláním projektu je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjejí metodické materiály, provádějí výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky. http://www.odyssea.cz

Nová škola, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. http://www.novaskolaops.cz

Občanské sdružení Rytmus – např. Středisko podpory inkluze

Středisko podpory inkluze zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost. http://www.rytmus.org/stredisko_podpory_inkluze

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

CEDU se dlouhodobě a systematicky věnuje občanskému vzdělávání. V současné době toto téma rozvíjíme podporou škol a učitelů při práci s „hlasem žáků“ přes žákovský parlament (užívá se i jiných pojmů: školní parlament, školní rada, studentský parlament) a skrze program Škola pro demokracii. http://cedu.cz/

WEBOVÉ PORTÁLY

Férová škola

Liga lidských práv prosazuje v českém školství principy inkluzivního vzdělávání. Za jeden z nejsilnějších nástrojů moderního vzdělávání považuje individuální integraci žáků. Proto podporuje a oceňuje školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti a snaží se využít potenciálu každého jedince. http://www.ferovaskola.cz

Inkluzivní škola

Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. http://www.inkluzivniskola.cz

Mají na to

Projekt k podpoře sociálně znevýhodněných dětí na ZŠ. http://www.majinato.cz/