Katalog podpůrných opatření

4.8.2

Odlišné stravování

 • Mgr. Lenka Felcmanová
 • Mgr. Katarína Krahulová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má individuální stravovací potřeby z kulturních, ideových a jiných důvodů.
 • Žák nemůže participovat na společném stravování z ekonomických nebo náboženských důvodů.

Popis opatření

V čem spočívá

Stravování sice přímo nesouvisí se vzděláváním, ale je službou, kterou škola (školské zařízení) poskytuje. V rámci stravování je nutné individuálně přihlížet k potřebám žáka, obdobně jako je to v rámci výuky. Škola (školské zařízení) by také měla zohlednit žádost rodičů a dítěte ohledně vegetariánského, veganského, makrobiotického a jiného alternativního stravování, ale i dietního stravování (např. bez mléka, bez lepku) nebo odlišného stravování z důvodů náboženských.

V rámci legislativy je brán také ohled na individuální potřeby při stravování ve škole. Pozornost je třeba věnovat také žákům, kteří nemají z ekonomických důvodů zabezpečeno dostatečné stravování.

Čemu pomáhá

 • Přizpůsobení individuálního stravování žákovi podle jeho potřeb.
 • Respektování osobnosti žáka, jeho náboženského vyznání či jeho zdravotního stavu.
 • Posilování dobrých vztahů mezi školou a rodinou.
 • Nalezení kompromisu mezi možnostmi školy a přáním žáka či jeho rodiny.
 • Minimalizaci negativních dopadů nedostatečné výživy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pokud žák potřebuje jinou než standardně nabízenou stravu ve školních jídelnách, mají zákonní zástupci dvě možnosti:

1. Žák si nosí vlastní stravu

Jedná se například o žáky, kteří mají přísnou bezlepkovou dietu, nebo žáky, kterým rodič jídlo chce nachystat s jistotou, že bude výhradně ze surovin, které jsou pro dítě vhodné.

Škola pak zajistí převzetí přineseného jídla, jeho uchovávání v lednici a případné ohřívání. Tato možnost je ve školách realizována, avšak je nutné si uvědomit dobrou vůli rodiče, neboť připravováním individuální stravy jde také o vyloučení jednotlivce z možnosti čerpání veřejných služeb, tedy stravování se jídlem ze školní jídelny, na které přitom přispívá ze svých daní stejně jako všichni ostatní.

Nošení vlastní stravy není v rozporu s hygienickými předpisy. Podle stanoviska hlavního hygienika není příprava stravy v domácnosti stravovací službou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Přinesení a podávání vlastní stravy je podle stanoviska možné. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplývá, že umožnění nosit si vlastní stravu je přiměřeným opatřením, aby byla respektována svoboda myšlení a svědomí veganské rodiny.

Škola a rodiče žáka mohou sepsat dohodu o zajištění stravování formou přinášení vlastní stravy, ve které se ujedná způsob a podmínky zajištění stravování, odpovědnost za kvalitu jídla apod.

2. Školské zařízení na základě žádosti zákonných zástupců připravuje stravu podle potřeb žáka

Poskytnutí stravy přímo školní jídelnou představuje veřejnou službu a posiluje prvek nediskriminace. Je tedy vhodné, aby škola byla otevřená této možnosti.

Pokud se žák neúčastní stravování ve školní jídelně z ekonomických důvodů, je žádoucí vyvinout snahu o zajištění pravidelné stravy pro žáka. Pokud žák pravidelně projevuje známky hladu, je vhodné neprodleně kontaktovat rodiče žáka a situaci s nimi projednat (cílem jednání je zjistit, proč žák ve škole hladoví a zda rodina může, či nemůže situaci řešit), pokud se rodina jednání vyhýbá nebo ani po projednání s rodiči se situace žáka nelepší, je třeba kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Řešením může být dohoda se zřizovatelem o možnosti příspěvku na stravu žákům, jejichž rodiny jsou v nepříznivé ekonomické situaci či zajištění prostředků do speciálního fondu pro tyto účely.

Na co klást důraz

 • Snaha o dohodu – nejprve se pokusíme domluvit se s rodičem, buď na přinášení vlastního jídla na základě dohody, nebo přizpůsobení školní stravy potřebám dítěte.
 • Dohodu mezi školou a rodičem je vhodné zpracovat písemně, s vymezením zodpovědností obou stran.

příklad aplikace I

Příkladem dobré praxe je iniciativa „Skutečně zdravá škola“, která vedení školy a školní jídelny, ale také dodavatele potravin, zemědělce a zástupce místních komunit zavazuje, aby společně poskytovali chutná a zdravá jídla, vytvářená na základě zdravých stravovacích návyků. Školy respektují individuální stravovací potřeby žáků. Projekt má také edukační stránku, pomáhá žákům získat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyráběj, a porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí, a světem, ve kterém žijí.

Ve škole, kde s tímto tématem pracují, mají žáka, který má velmi přísnou bezlepkovou dietu. Ředitelka školy se s rodiči dohodla na přinášení stravy z domova. Škola pak zajistí přebrání, uchování a ohřívání stravy a zároveň má jistotu, že jde o stravu, která žákovi nezhorší zdravotní stav. Naopak u žáka s lehčí formou bezlepkové diety stravu připravuje přímo jídelna.

příklad aplikace II

Základní školu navštěvují dva sourozenci z rodiny s velmi nepříznivou ekonomickou situací (chlapci žijí pouze s matkou, která je delší dobu bez zaměstnání). Chlapci nechodí do školní jídelny na obědy, jejich svačiny často nemají potřebnou nutriční hodnotu, některé dny v měsíci svačiny nenosí vůbec. V takové dny se při výuce špatně soustředí, jsou apatičtí. Také se stává, že se od spolužáků snaží získat část jejich svačiny. Třídní učitelky obou žáků požádaly ředitelku školy o řešení nepříznivé situace. Ředitelka školy se rozhodla oslovit projekt Obědy pro děti. Na webových stránkách projektu se seznámila s podmínkami projektu a zajistila všechny potřebné náležitosti (souhlas matky žáků a zřizovatele). Škola na základě darovací smlouvy obdržela prostředky na zajištění obědů pro oba žáky. Protože počet žáků s obdobnými problémy ve škole stoupá, ředitelka vstoupila do jednání se zřizovatelem a dohodli se, že zřizovatel bude přispívat na úhradu stravného za děti z rodin s nepříznivou ekonomickou situací. Ředitelka zároveň uvažuje o zřízení fondu, do kterého by ukládala část prostředků z benefičních akcí školy, sponzorských darů a příspěvků rodičů. Prostředky fondu budou určené mimo jiné na nákup trvanlivých balených potravin vhodných pro děti, které žáci budou dostávat k svačině ve dnech, kdy ji z objektivních důvodů nemají.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Opatření není děleno do stupňů.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

2. http://www.obedyprodeti.cz.