Katalog podpůrných opatření

4.1.2

Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu)

 • Petra Holá
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák ztrácí pozornost a aktivitu při vyučování.
 • Žák využívá objemné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky.
 • Žák má obtíže při zpracování informací zrakem, ale i sluchem a hmatem.
 • U žáka se projevuje únava ze zrakové práce nebo i z práce pomocí náhradních smyslů.

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření spočívá v úpravě třídy a ve vytvoření dalšího pracovního místa, souvisí s nezbytností vybavení třídy kompenzační pomůckou a zvýšenou potřebou individuální práce se žákem ve třídě nebo mimo třídu s asistentem pedagoga či pedagogem.

Čemu pomáhá

 • Zajištění optimálních podmínek pro vzdělávání, pro práci se žákem se zrakovým postižením.
 • Je zajištěna možnost individuálního přístupu a přímý kontakt se žákem ze strany pe­da­goga a asistenta pedagoga.
 • Je eliminováno vyrušování ostatních žáků.
 • Opatření je využíváno při individuální výuce s asistentem pedagoga či pedagogem.
 • Aplikuje se při učení a individuální práci žáka s kompenzační pomůckou, která vyžaduje vytvoření dalšího pracovního místa, jedná se především o žáka s prostorově náročnou pomůckou.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Toto opatření se uplatňuje dle individuálních potřeb každého žáka, vždy je však upřednostňována společná výuka s ostatními ve třídě před individuální výukou mimo třídu.

Formy:

Přímo ve třídě: základním požadavkem je dostatečný pracovní a úložný prostor (spe­ciální lavice s přídatným stolkem, místo pro asistenta pedagoga, prostor pro kompenzační pomůcky a odkládání pomůcek).

Mimo třídu: místnost pro individuální práci se žákem, místo pro klidový režim.

U dětí předškolního věku: pracovní místo je vytvořeno ve třídě formou stolku pro individuální práci dítěte v blízkosti světelného zdroje (okna) s možností využití přídatné sklopné desky (polohovatelná pracovní deska). Pedagogové či asistenti pedagoga využí­vají pracovní stolky ve třídě a s dítětem zde pracují individuálně.

Relaxační koutek je vytvořen především u dětí s těžkým zrakovým postižením, kam si samy odcházejí relaxovat či provádět své oblíbené činnosti – hra s bedýnkou pokladů, žíněnky, koberec.

U dětí školního věku – první stupeň ZŠ: další pracovní místo je řešeno školní dvoj­lavicí, případně přídavným stolkem na TV lupu – lavice v postavení do tvaru písmene „L“. Přítomnost asistenta pedagoga vyžaduje vytvořit místo i pro něj tak, aby mohl k žákovi v případě potřeby kdykoli přistupovat, asistovat a přitom neomezovat ostatní žáky třídy. Prostor je třeba vytvořit také pro odkládání prostorově náročných pomůcek (Pichtův psací stroj, objemové učebnice v bodovém písmu, neoptické pomůcky, příruční lupy apod.).

Druhý stupeň ZŠ a SŠ: na 2. st. ZŠ je nutné se přizpůsobit systému školy při stěhování žáků do jednotlivých učeben (PC třída, jazyková učebna, hudební výchova apod.). Žáci se zrakovým postižením jsou vybaveni přenosnými kompenzačními pomůckami – notebook s hlasovým výstupem, speciálním softwarem, elektronická příruční lupa.

Na co klást důraz

 • Je upřednostňována společná výuka s ostatními ve třídě před individuální výukou mimo třídu.
 • Individuální výuku mimo třídu využívat pouze v nejnutnějších případech.
 • Vybavenost vhodnými kompenzačními pomůckami a jejich používání při výuce u žáků se zrakovým postižením.

rizika

 • Nedostatek finančního a personálního zabezpečení výuky.
 • Nedostatek prostoru ve třídě.
 • Nevybavení doporučenými kompenzačními pomůckami.
 • Převaha individualizované výuky se žákem se zrakovým postižením mimo třídu.
 • Další pracovní místo vytvořené mimo třídu je nevýhodou při socializaci, začlenění žáka do kolektivu ostatních žáků.

Ilustrační příklad

Žák je individuálně integrovaný na 1. stupni ZŠ s těžkým postižením zraku. V důsledku těžké zrakové vady používá ve výuce kompenzační pomůcku – TV lupu. Pracovní místo má vytvořeno v první lavici u okna, prostorové uspořádání lavic do tvaru L. Školní lavice má polohovatelnou pracovní desku a druhá část má přiměřený úložný prostor pro kompenzační a jiné školní pomůcky. Židle je na kolečkách pro pohyb z lavice k TV lupě. Pedagog ve třídě má možnost sledovat na obrazovce TV lupy pracovní text žáka, se kterým v daném okamžiku pracuje.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrné opatření se využívá dle výše uvedeného popisu i ve vyšších stupních podpory.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

3. HAMADOVÁ, P.. KVĚTOŇOVÁ, L.. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.