Katalog podpůrných opatření

4.1.4

Úprava zasedacího pořádku

 • Petra Holá
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reagují

 • Žák má odlišné pracovní tempo vlivem zrakové vady.

Popis opatření

V čem spočívá

Nastavení edukačního prostředí, umožnění sezení, pozice (místa) ve třídě, které zajistí žákovi se zrakovým postižením odpovídající potřeby, uzpůsobení zasedacího pořádku v kmenové třídě dle individuálních požadavků a potřeb představuje základní a odpovídající potřebu pro žáka se ZP. Podstatným požadavkem je dostatečný pracovní a úložný prostor, polohovatelnost pracovní desky a úložný prostor na kompenzační a jiné školní pomůcky (texty ve zvětšeném písmu, příruční lupy apod.).

Čemu pomáhá

 • Dává žákovi se ZP možnost plně se zapojit do vyučování.
 • Dodržovat k žákovi ze strany pedagogů individuální přístup, přímý dohled pedagoga.
 • Dodržovat zásady komunikace se žákem se ZP..
 • Vytvořit dostatečný prostor pro práci s kompenzačními pomůckami, TV lupou, PC pro ZP, odkládání učebnic, pomůcek, Pichtova stoje apod.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pro žáka je třeba vybrat individuálně místo s ohledem na jeho potřeby, na potřeby pedagoga směrem k žákovi (kontrola) a s ohledem na uspořádání lavic ve třídě. Vždy je výhodné, když je třída pro žáka se zrakovým postižením vybrána v dostatečném předstihu. Pracovní místo žáka s postižením zraku je vhodné volit ve třídě dle stupně zrakové vady – jiné místo je potřebné pro žáka slabozrakého, jiné pro žáka s těžkým zrakovým postižením s podporou asistenta pedagoga, jiné pro žáka s vícečetným postižením.

Slabozrací – pracovní místo by mělo zajišťovat co nejlepší zrakové podmínky. Žák by měl sedět v přední části třídy, nejlépe v první lavici, je třeba zajistit odpovídající světelnou intenzitu lokálním přisvícením. Typ osvětlení volíme podle potřeby rozlišování detailů a barev. Vysoká intenzita osvětlení může přivodit zrakovou únavu. Vždy je třeba lampu na přisvícení vyzkoušet, ujistit se, zda přináší pohodu při zrakové práci. Místo v přední lavici umožňuje žákovi přístup k tabuli podle potřeby. Nutné je vybavení dvoumístnou lavicí s nelesklým jednobarevným povrchem, u níž se upravuje (naklápí) pouze jedna její polovina, druhá pevná část se využívá k odkládání speciálních pomůcek, popř. umístění zvětšovací lupy.

Žák se světloplachostí – albinismus, achromatopsie – volíme místo, kde nedochází k přímému oslnění, při pozici u okna je nutné zabezpečit možnost zastínění žaluziemi, díky nimž je možné korigovat intenzitu světla přicházejícího do místnosti.

Žák s poruchou zorného pole – žáka posazujeme vždy tak, aby mohl využít zbývající zorné pole – při pravostranném omezení – strana pravá, při levostranném omezení – strana levá.

Žák s astigmatismem – měl by sedět proti tabuli v prostřední řadě (nesledovat ji šikmo) – důležitý je přímý pohled na tabuli, eliminace zkreslených vjemů.

Žák s nystagmem – posazujeme jej do prostřední řady před tabulí, díky přímému pohledu na tabuli se redukuje nevhodné kompenzační postavení hlavy.

Monokulus – je vhodné mít tabuli v zorném poli vidoucího oka.

Nevidomý – ve třídě by žák měl mít vytvořen dostatečný pracovní prostor a prostor na uložení učebních pomůcek. U nevidomého žáka je vhodné místo v první lavici pro snadnější komunikaci s učitelem a operativnější reagování učitele na aktuální potřeby žáka. Je vhodné zvolit dvoumístnou lavici pro odkládání speciálních a učebních pomůcek. Pokud má žák asistenta pedagoga, musí být vytvořen dostatečný prostor i pro něj tak, aby mohl se žákem spolupracovat a přitom neomezovat ostatní spolužáky.

Kombinované postižení (např. zrakové, tělesné, DMO) – v případě žáka se zrakovým postižením na vozíku je vhodné využít dostatečný prostor v přední části třídy jako prostor pro kompenzační pomůcky – TV lupu, jako úložný prostor, prostor pro pohyb na vozíku a místo pro práci asistenta pedagoga.

Na co klást důraz

 • Vhodný výběr pracovního místa dle typu zrakového postižení.
 • Vytvoření dostatečně velkého pracovního prostoru.

rizika

 • Velikost třídy.
 • Počet žáků ve třídě.
 • Výška žáka se zrakovým postižením – ostatní přes něj nevidí.
 • AP – brání ve výhledu ostatním spolužákům.
 • Nutná blízkost elektrického zdroje – nedostatek financí na drobné stavební úpravy.
 • Zabezpečení ochrany kompenzační pomůcky – prodlužovací šňůry jsou nebezpečné při pohybu žáků o přestávkách.
 • Alternativní uspořádání lavic ve třídě (do kruhu – před tabulí, uprostřed koberec).

Ilustrační příklad

Nevidomý žák s podporou asistenta pedagoga měl vytvořeno pracovní místo v zadní části třídy. Tato pozice neumožňovala dostatečnou spolupráci s pedagogy. Po přesazení do první lavice došlo k navýšení individuálního přístupu ze strany vyučujících pedagogů k žákovi a postupnému osamostatňování žáka v určitých předmětech bez přítomnosti asistenta pedagoga, který v danou dobu připravoval v jiné místnosti materiály, přepisy dle potřeb a požadavků pedagogů.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Na začátku školního roku je vhodné umožnit žákům s postižením zraku, aby si vyzkoušeli různá místa, a vybrali si tak místo, které jim bude nejlépe vyhovovat ve vzdálenosti k tabuli, možnosti poslechu a komunikaci s pedagogem (i s ohledem na případné další postižení). Pozice (posazení) žáka se ZP ve třídě by měla respektovat charakter zrakové vady, vizus, stav zorného pole, přítomnost světloplachosti, poruchy barvocitu, nystagmu. U žáků slabozrakých je třeba brát ohled na zrakovou ostrost, případné omezení zorného pole, citlivost na světlo. Je nutné zjistit, zda je žák z daného místa schopen číst nápisy na tabuli (při dostatečné velikosti), zda se tabule z jeho úhlu neleskne (magnetická, bílá), zda je schopen pokyny, texty a informace přečíst ze svého místa (pokud ne, je nutné umož­nit žákovi přiblížit se k tabuli).

Stupeň 2

– místo u stolečku v blízkosti elektrického zdroje – lampička na přisvícení.

– v první lavici uprostřed v blízkosti elektrického zdroje, lampička na přisvícení.

– v první lavici uprostřed v blízkosti elektrického zdroje, lampička na přisvícení.

Tito žáci jsou schopni při vhodném výběru pracovního místa pracovat zcela samostatně.

Stupeň 3

– místo u stolečku v blízkosti elektrického zdroje, s dostatečným prostorem pro sklop­nou desku a lampičku na přisvícení.

– v první lavici s dvojlavicí, v blízkosti elektrického zdroje na lavici, se stolkem pro kompenzační pomůcky – TV lupa. Zasedací místo je závislé na vybavenosti odpovídající kompenzační pomůckou. Mnoho kompenzačních pomůcek je prostorově náročných.

– první lavice ze strany v blízkosti elektrického zdroje pro použití notebooku vybaveného speciálním softwarem apod.

Stupeň 4

Pro žáka s podporou asistenta pedagoga je nezbytné zvolit pracovní místo s dostatečným prostorem pro přehledné odkládání učebnic a uložení kompenzačních pomůcek.

– místo u stolečku s dostatečně velkou pracovní a odkládací plochou, s prostorem pro pohyb a práci asistenta pedagoga.

– většinou v přední části třídy (první lavice) s dvěma lavicemi pro práci a odkládání pomůcek, učebnic a pracovních materiálů, s prostorem pro pohyb a práci asistenta pedagoga, u elektrického zdroje pro použití PC se zvětšovacím programem a hlasovým výstupem.

– v přední části třídy ze strany, u elektrického zdroje pro použití PC se zvětšovacím programem, hlasovým výstupem, braillským řádkem, s obrazovkou otočenou k vyučujícímu – kontrola psaného textu, tempa žáka, kontrola jeho samostatné práce pedagogem.

Stupeň 5

V tomto stupni se jedná o děti, žáky a studenty s kombinací zdravotního postižení. Zde je nutné vybrat vhodné místo s dostatečným prostorem pro pomůcky, pro pohyb, uložení materiálů a s prostorem pro přítomnost a práci asistenta pedagoga.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65-5.

3. KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-191-1.

4. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-949-8.