Katalog podpůrných opatření

4.1.7

Mimoškolní pobyty a výcviky

 • Renata Paříková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák se s problémy adaptuje na nové prostředí, trpí neopodstatněnými strachy a s nimi souvisejícími nevhodnými projevy chování.
 • Žák je emočně labilní nebo úzkostný.
 • Žáka je nutné začlenit do kolektivu třídy.
 • U žáka je riziko šikany.
 • Žák absolvuje pobyty jako prevenci výše uvedených důvodů.
 • Žák nedostatečně využívá kompenzační smysly při orientaci, pohybu, sebeobsluze, školní práci a dalších každodenních činnostech.
 • Žák má nedostatečné dovednosti v sebeobsluze.
 • Žák má nedostatečnou fyzickou zdatnost.

Popis opatření

V čem spočívá

Mimoškolní pobyty a výcviky jsou ukotveny ve školních vzdělávacích plánech jednotlivých škol, legislativně podléhají vyhlášce č. 48/2005 Sb. v souladu se změnami č. 454/2006 Sb. a č. 256/2012 Sb. Žáci se mimo školu intenzivně vzdělávají a zaměřují se na dané téma, pro které se pobyt nebo výcvik realizuje. Většinou se jedná o výcvik sportovní (plavecký, lyžařský, turisticko-poznávací, cyklistický), pobyty zaměřené na týden v přírodě nebo jazykové pobyty. Nabídka pobytů a výcviků je pro všechny žáky ve třídě, včetně integrovaného žáka se zrakovým postižením.

Čemu pomáhá

 • Mimoškolními pobyty a výcviky dáváme žákovi se zrakovým postižením prostor pro intenzivní nácvik dané dovednosti mimo školní prostředí. Prostředí mimo školu otvírá větší prostor pro upevňování třídních kolektivů a podporuje klima třídy.
 • Integrovanému žákovi se zrakovým postižením umožníme mnohdy první pobyt mimo rodinu, uvědomění si své osobnosti, rozvoj samostatnosti.
 • Během pobytů a výcviků budujeme a prohlubujeme vztahy mezi spolužáky, mezi žáky a pedagogy, tvoříme pravidla, napomáháme k respektu mezi jednotlivci.
 • Sekundárně můžeme díky pobytům a výcvikům přinést jedinci se zrakovým postižením obo­hacení po stránce vzdělávací, podporujeme odstranění jeho emočního deficitu, zvyšujeme fyzickou, komunikační a sociální zdatnost jedince a přispíváme především k výraznému obohacení v běžném životě. Pozitivně zde může zapůsobit efekt similarity – možnost sdílet vlastní problémy, potřeby, zkušenosti.
 • Pobytem s třídním kolektivem přispíváme k porovnání jeho osobnosti s druhými, k pří­padné další motivaci, k zapojení se do aktivity i mimoškolně, k životnímu obohacení. Během pobytů a výcviků uplatňujeme speciální metody a techniky pro žáky se zrakovým postižením.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pobyty a výcviky se realizují dle ŠVP, ročního plánu školy, dále pak třídy (např. pobyty v přírodě, jazykové pobyty). Účast žáka se zrakovým postižením by měla být konzultována s poradenským pracovištěm, zakotvena v IVP a zodpovědně připravena. Většinou je potřeba zajistit přítomnost dalšího pracovníka (např. traséra, průvodce), což vyžaduje náročnou přípravu pro vedoucího kurzu nebo pobytu. V žádném případě se nelze spoléhat na kamarády – spolužáky.

Při zařazení žáka do plaveckého výcviku je vhodné, aby učitelé plaveckého výcviku byli předem seznámeni se zrakovou vadou žáka, s přístupem k žákovi se ZP a metodikou plavání zrakově postižených, případně aby se zúčastnili seminářů, které za tímto účelem pořádá Český svaz zrakově postižených sportovců.

Účast žáka na pobytech je třeba zařadit do IVP. Se zákonnými zástupci je třeba opakovaně hovořit o samostatnosti dítěte, o jeho zapojování do všech aktivit třídy a školy mimo třídu. U žáků se zrakovým postižením vzdělávaných v rámci integrace je nezbytně nutné, aby poradenské zařízení osvětovou činností prohlubovalo u pedagogů zájem o zařazování žáků do mimoškolních pobytů a výcviků a podpořilo je legislativně – doporučilo jejich záměr a informovalo je o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti dané problematiky.

Na co klást důraz

 • Při účasti žáka se ZP na mimoškolních pobytech a výcvicích je důležité zohlednit individuální zvláštnosti jedince.
 • Důraz je třeba klást na přípravu akce, na přípravu pomůcek – např. vest k označení nevidomého, zapůjčení tandemového kola, technické zajištění – např. pojištění náročné kompenzační pomůcky, kterou žák se ZP potřebuje.
 • Důležité je zajistit pedagogický doprovod či jiného odborníka určeného na výcvik.

rizika

 • Nezajištění bezpečnosti – konkrétně nezajištění traséra, průvodce či druhého doprovodu.
 • Neumožnění modifikace zavedených způsobů a metod.
 • Neochota vyučujících umožnit účast na pobytu nebo výcviku žákovi se ZP.
 • Nesamostatnost žáka při účasti na vícedenní akci.
 • Finanční potíže – zaplacení traséra, doprovodu, zaplacení pobytu druhé osoby.
 • Fyzická zdatnost či nezdatnost traséra – často se předpokládá, že trasérem nebo průvodcem bude asistent pedagoga, ale zapomíná se na jeho fyzickou zdatnost a na možnost zúčastnit se vícedenní akce.
 • Vyřazení, tzv. osvobození žáka z hodin tělesné výchovy. Účast na hodinách TV je mnohdy podmínkou účasti na sportovních kurzech.
 • Pasivita samotného žáka, jeho nízké sebehodnocení a sebevědomí.
 • Zdravotní potíže žáka se ZP – skolióza, cukrovka, poruchy růstu apod.

Ilustrační příklad

Žák s těžkým zrakovým postižením v pásmu praktické nevidomosti se opakovaně zúčastnil společně s kmenovou třídou zimního lyžařského výcvikového kurzu. Účast žáka podpořilo poradenské pracoviště (SPC), které již rok před konáním kurzu doporučilo v odborném posudku k integraci traséra a žákovi doporučilo účast na soustředění talentované mládeže se zrakovým postižením zaměřeném na běžecké lyžování. Žák se tak stal plnohodnotným členem výcviku. Poradenské zařízení pomohlo škole vyhledat zkušeného traséra s dobrou fyzickou kondicí, ale také se znalostí problematiky osob se zrakovým postižením a metodiky lyžování ZP.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Účast na mimoškolním pobytu a výcviku bez problémů, pouze se zvýšeným dohledem nad žákem.

Stupeň 2

Účast na mimoškolním pobytu a výcviku bez problémů, pouze se zvýšeným dohledem nad žákem, případně dalším doprovodem za snížených (např. světelných) podmínek nebo při pobytu v náročném (např. horském) terénu.

Stupeň 3

Účast na mimoškolním pobytu a výcviku je vhodná s podpůrným opatřením – zajištěním dalšího doprovodu, nutný je zvýšený dohled, zajištění bezpečnosti, používání dostupných pomůcek – např. vestiček pro nevidomé.

Stupeň 4

Účast na mimoškolním pobytu nebo výcviku je možná po konzultaci s pedagogy, zákonnými zástupci a poradenským zařízením a po zvážení možností žáka (samostatnost, po­užívání bezpečnostních technik při pohybu, fyzická zdatnost a případně absolvování speciálního pobytu nebo kurzu ve skupině zrakově postižených).

Stupeň 5

Účast na mimoškolním pobytu nebo výcviku je možná po konzultaci s pedagogy, zákonnými zástupci a poradenským zařízením a po zvážení možností žáka (samostatnost, používání bezpečnostních technik při pohybu, fyzická zdatnost a případně absolvování speciálního pobytu nebo kurzu ve skupině zrakově postižených).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BARTOŇOVÁ, R.. JEŠINA, O. Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3152-9.

2. JESENSKÝ, J. Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace. Praha: SNS, 1992.

3. WIENER, P. Prostorová orientace zrakově postižených. Praha: MŠMT, 1998.