Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • Jana Janková
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je nesamostatný, potřebuje individuální podporu.
 • Žáci nemají dostatečný klid na práci.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v nižším počtu žáků ve třídě, čímž žáci získají prostředí příznivější pro plnění svých speciálních vzdělávacích potřeb. Samo snížení počtu žáků nepomůže, ale učitel získá možnost konkrétního žáka individuálně podporovat a intenzivněji jeho práci sledovat. Žák může pracovat v klidnějším prostředí s užší zpětnou vazbou, kontrolou svých výkonů.

Čemu pomáhá

 • Možnost individuální práce s jednotlivými žáky během výuky.
 • Vytvoření podmínek pro individuální výuku speciálních dovedností žáků se zrakovým postižením.
 • Klid na práci pro žáky s těžkým postižením, kteří se soustředí především na podněty sluchové.
 • Dostatek prostoru na ukládání pomůcek, výstavy prací, možnost lepšího prostorového uspořádání třídy apod.
 • Stálá kontrola práce žáka učitelem.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření zajistí vedení školy dle platné legislativy (vyhláška č. 73/2005 Sb., v platném znění). Ve školách samostatně zřízených pro vzdělávání žáků se ZP se zřizují třídy o počtu 6–14 žáků při středním stupni postižení a třídy s 4–6 žáky při těžkém a velmi těžkém stupni postižení. Při integrovaném způsobu vzdělávání se řeší vzdělávání žáků s těžkým stupněm postižení zřízením funkce asistenta pedagoga, který zajistí individualizaci výuky. V tomto případě se při vzdělávání s podporou asistenta pedagoga v běžné třídě v jedné místnosti těžko zajišťuje klid na práci. A to jak klid pro žáka s těžkým ZP, tak klid na práci intaktních žáků. Pro žáka se ZP není přínosné zařazení do třídy s nižším počtem žáků za každých okolností. Např. ve skupině se žáky s poruchou komunikačních schopností nemusí být pro žáka se ZP vzdělávání efektivní.

Na co klást důraz

 • Při práci s podporou asistenta pedagoga je třeba klást důraz na vedení k samostatnosti.
 • Dělení tříd a ročníků v malotřídní škole se řídí počty žáků v jednotlivých ročnících, je vhodné přihlédnout ke vzdělávání žáka se ZP.

rizika

 • Žáci si příliš zvyknou na individuální práci a podporu, později u nich může vzniknout problém se zapojením do kolektivu vrstevníků.
 • Zařazení do speciální třídy s menším počtem žáků s jiným druhem postižení (např. NKS, PAS).
 • Materiální, personální a finanční (nelze vytvořit paralelní třídy).

Ilustrační příklad

Vyskytne-li se možnost dělení tříd (nebo jiná možnost ke snížení počtu žáků ve třídě), je vhodné se poradit se ŠPZ. Např. 50 žáků v jednom ročníku – z toho 5 žáků s diagnostikovanými SPU a 1 žák ze ZP. Doporučujeme rozdělit např. na 28 žáků s 5 žáky s SPU a 22 žáků s 1 žákem s těžkým ZP. Není vhodné tvořit jednu „speciální“ třídu, kde se sejdou všichni „integ­rovaní“ pro různý druh speciálních vzdělávacích potřeb, protože tito žáci s SVP různého druhu nenajdou v této speciální třídě vhodné naplnění svých speciálních potřeb. Každá škola se setkává s jinou situací, je proto třeba vše řešit s ohledem na konkrétní případ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni podpory se opatření většinou neaplikuje.

Stupeň 2

je vhodné vytvářet skupiny (třídy) pro děti s poruchami binokulárního vidění (sku­pino­vá integrace), v době cvičení děti tvoří skupinu 6–14 dětí a společně pracují. V ostatním čase je možné začlenit tyto děti do kolektivu vrstevníků při zachování bezpečnostních pravidel. (Při okluzní terapii jsou velmi omezené zrakové funkce dítěte.)

ZŠ + SŠ – opatření se v tomto stupni většinou neaplikuje.

Stupeň 3

V tomto stupni podpory je možné snížit počet žáků na 6–14 ve škole samostatně zřízené pro žáky se ZP. Žáci tak mají možnost individuálně cvičit práci s kompenzačními pomůckami. V podmínkách integrace je problém složitější, je vhodné najít školu, která má možnost utvořit třídu s počtem žáků do 20. Je možné vkládat individuální práci s podporou asistenta pedagoga (např. v tělesné výchově, pracovních činnostech).

Stupeň 4

Ve škole samostatně zřízené pro žáky se ZP je možné tvořit třídy s počtem 4–6 žáků. V integraci je vhodné najít třídu s co nejmenším počtem žáků a doplnit podporu asistenta pedagoga. Ve všech věkových skupinách je třeba zajistit nácvik práce s kompenzačními pomůckami, klid ve třídě při orientaci na práci sluchem a hmatem, nácvik speciálních dovedností dle doporučení SPC.

Stupeň 5

V tomto stupni podpory ve všech věkových skupinách nelze pracovat bez snížení počtu žáků ve třídě (vytvoření skupin při určitých činnostech), hodně individuální práce, práce s druhým učitelem a s asistentem pedagoga. Je třeba zajistit činnosti, které přispívají k psychomotorickému rozvoji žáka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Uni­verzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.

2. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

3. HAMADOVÁ, P.. KVĚTOŇOVÁ, L.. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.