Katalog podpůrných opatření

4.8.2

Odlišné stravování

 • Soňa Mikešová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Lékař indikuje, že žákův zdravotní stav si vyžaduje odlišné stravování.
 • Žák trpí potravinovou alergií.
 • Během vyučování potřebuje žák odlišný způsob podávání stravy.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v povinnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, při poskytování školských služeb a zohlednit onemocnění žáka při vzdělávání formou vhodného stravování s dietním omezením. S touto povinností koresponduje povinnost zákonných zástupců informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, neboť bez náležité informovanosti nemůže škola bezpečnost a zdraví žáků efektivně zajistit (ust. § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona).

Čemu pomáhá

 • Trpí-li žák onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je MŠ a ZŠ povinna poskytnout žákovi náležitou pomoc. Jen potom může být žák vzděláván jako ostatní žáci.
 • Pedagog zohledňuje zdravotní obtíže žáka, přičemž zdravotními obtížemi mohou být alergie, dietní omezení, pravidelné užívání léků či onemocnění žáka, které vyžaduje zohlednění při vyučování.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při zajištění vhodného dietního omezení v průběhu vzdělávání, které si vyžaduje zdravotní stav žáka, je vhodné následující:

 • Projednat otázku onemocnění a dietního omezení žáka se zákonnými zástupci.
 • Vedení ZŠ vyzve zákonné zástupce k předložení odborného vyjádření lékaře ohledně odlišného stravování žáka.
 • Má-li žák stravovací omezení, může, je-li to v přiměřených možnostech školy, být režim stravování s ohledem na onemocnění žáka upraven (např. doba podávání jídla, vyloučení některých potravin z jídelníčku, množství potravin apod.). Žák však nemá nárok na individuální přípravu zvláštní stravy, jež by odpovídala druhu a zvláštnostem jeho onemocnění.
 • Dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ředitel MŠ/ZŠ stanoví při přijetí žáka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah jeho stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se žák, je-li v době podávání jídla přítomen v ZŠ, stravoval vždy. Žák se tedy stravuje při pobytu v ZŠ, vyhláška však nestanoví, že musí jít výlučně o stravování školní. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, stanoví se jiný způsob jeho stravování (např. příprava jídla doma).
 • Pedagog přebírá od rodičů a zakládá odborné zprávy a údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka, které jsou součástí dokumentace školy (školní matriky) podle ust. 28 odst. 2 písmena g) školského zákona.
 • Vlastní realizace je založena na platné legislativě: dle § 122 odst. 2 školského zákona je dětem v MŠ/ZŠ poskytováno školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Pověření zaměstnanci jsou proškoleni pro zajištění vhodného stravování.

Dieta je definována jako strava upravená z léčebných důvodů. Je důležitou složkou léčby při chorobách, při nichž je nutné měnit poměr živin, některé látky omezit, zvýšit anebo vyloučit.

Požadavky na dietní stravu: 1. vyhovující energetická hodnota, 2. biologická hodnota – správný poměr živin (vzhledem k chorobě), 3. bezchybnost z epidemiologického a hygienického hlediska, 4. přiměřená chuť a estetická úprava. Dietními opatřeními můžeme předejít komplikacím, a zlepšit tak kvalitu života dětí s chronickými poruchami výživy. Dietní stravování však musí být kontinuální, bez epizod zařazení nevhodných potravin do jídelníčku žáka. Kontinuitu by mělo zabezpečovat také stravování v průběhu pro­cesu vzdělávání ve školních jídelnách.

Dietní systém stravování byl opakovaně vydáván jako závazná celostátní norma. Dietu ordinuje žákovi odborný lékař. Při stravování žáka ve vzdělávací instituci jsou diety a stravovací omezení označeny celým názvem diety nebo je uvedeno onemocnění žáka. Dietní systém odlišného stravování – viz dietní systém.

Na co klást důraz

 • Pokud žák nastupuje do MŠ nebo ZŠ a má lékařem doporučeno odlišné stravování, je nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání žáka, a to s časovým předstihem.
 • Dodržujeme odlišné stravování žáka dle doporučení odborného lékaře. U některých diagnóz (např. vrozený nebo získaný glaukom) je potřeba dbát na pitný režim – pravidelné doplňování tekutin. Dehydratace a následný jednorázový větší přísun tekutin může vyvolat náhlou změnu nitroočního tlaku, až záchvat.
 • Při diabetu (cukrovce) může mít žák během výuky hypoglykémii (snížená hodnota glukózy v krvi, kdy hladina glykémie klesne pod hranici 3, způsobenou nedodržením léčebného opatření). U žáka pozorujeme náhlé zblednutí, slabost, třes rukou, potí se studeným potem, nemluví, přivírá oči, může vést až k diabetickému kómatu a bezvědomí. Je nutné podat rychlý cukr, to je 2 dcl džusu nebo sladkého čaje, a pak podat 2 jednotky škrobu, tj. např. 1 celý rohlík nebo krajíc chleba. Pokud skupina, v níž je i diabetik, jde na vycházku mimo areál MŠ/ZŠ, doporučuje se nosit s sebou: telefonní číslo na rodiče (uložené v telefonu), sladký čaj + pečivo. Žák se přeměřuje během dne. Naměřené hodnoty se zapisují do záznamníku.
 • Naprosto nezbytná je dobrá spolupráce se zákonným zástupcem žáka.

rizika

 • Legislativa.
 • Rodiče nespolupracují nebo neprojednají dietní omezení s ředitelem MŠ/ZŠ.
 • Rodiče nepředložili odborné vyjádření lékaře ohledně odlišného stravování žáka.
 • Provozní nebo personální obtíže.
 • Nedostatečné vybavení školní kuchyně.
 • Nedostupnost nebo finanční náročnost vhodných potravin.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je vzdělávání žákyně se zrakovým postižením a s diabetem (cukrovkou), těžkou zrakovou a sluchovou vadou, která má odlišné stravování – diabetickou dietu. Během vyučování je pravidelně sledována hladina cukru v krvi – glykémie. Na základě zjištěných hodnot je stanovena dávka inzulinu a vhodné dietní opatření, které zahrnuje nejen kvalitu a skladbu potravy, ale i její množství. Dále je sledováno množství přijímaných tekutin. Pečlivé sledování aktuálního zdravotního stavu a pravidelné sledování naměřených hodnot včetně správné aplikace léků je základní podmínkou pro vzdělávání žákyně s SVP. Žákyně se pravidelně účastní také všech sportovních a rekondičních pobytů, zpravidla se zákonným zástupcem. Jedná se o dobré zajištění odlišného stravování. Žákyně je vzdělávána bez závažnějších zdravotních komplikací.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrná opatření se vztahují na všechny skupiny žáků s mírou podpůrných opatření 1–5 dle předložení odborného vyjádření lékaře ohledně odlišného stravování žáka.

Stupeň 1

MŠ, ZŠ: Stravování žáka probíhá s ohledem na jeho onemocnění s úpravou jídelníčku a na základě aktuálního zdravotního stavu podle naměřených hodnot, např. hladiny cukru v krvi u diabetiků (je stanoven přesný čas podávání jídla, vyloučení některých potravin z jídelníčku, skladba potravin, množství v gramech apod.). Žáci se mohou stravovat formou hotové dietní stravy, kterou zajistí zákonný zástupce. Stravování zajišťuje pověřená osoba nebo zdravotní sestra registrovaná dle rozhodnutí ředitele ZŠ.

SŠ: Žák se stravuje s ohledem na své onemocnění a samostatně dodržuje vhodný dietní režim při stravování.

Stupeň 2

MŠ, ZŠ: Stravování žáka probíhá s ohledem na jeho onemocnění s úpravou jídelníčku a na základě aktuálního zdravotního stavu podle naměřených hodnot, např. hladiny cukru v krvi u diabetiků (je stanoven přesný čas podávání jídla, vyloučení některých potravin z jídelníčku, skladba potravin, množství v gramech apod.). Stravování zajišťuje pověřená osoba nebo zdravotní sestra registrovaná dle rozhodnutí ředitele ZŠ.

SŠ: Žák se stravuje s ohledem na své onemocnění a samostatně dodržuje vhodný dietní režim při stravování.

Stupeň 3

MŠ, ZŠ: Stravování žáka probíhá s ohledem na jeho onemocnění s úpravou jídelníčku a na základě aktuálního zdravotního stavu naměřených hodnot, např. hladiny cukru v krvi u diabetiků (je stanoven přesný čas podávání jídla, vyloučení některých potravin z jídelníčku, skladba potravin, množství v gramech apod.). Stravování zajišťuje pověřená osoba nebo zdravotní sestra registrovaná dle rozhodnutí ředitele ZŠ. Pedagog slovně doprovází stolování žáka se zrakovým postižením.

SŠ: Žák se stravuje s ohledem na své onemocnění a samostatně dodržuje vhodný dietní režim při stravování. Je možná částečná dopomoc pověřené osoby.

Stupeň 4

MŠ, ZŠ: Stravování žáka probíhá s ohledem na jeho onemocnění s úpravou jídelníčku a na základě aktuálního zdravotního stavu podle naměřených hodnot, např. hladiny cukru v krvi u diabetiků (je stanoven přesný čas podávání jídla, vyloučení některých potravin z jídelníčku, skladba potravin, množství v gramech apod.). Stravování zajišťuje běžný pracovník školy dle rozhodnutí ředitele školy. Pedagog slovně doprovází stolování a stravování žáka se zrakovým postižením.

Někteří žáci mohou mít obtíže při stravování ve školní jídelně z důvodu nezvládnutí sebeobsluhy (neumí si donést jídlo ke stolu, nezvládnou usednout ke stolu, neumí jíst příborem, neznají orientaci na talíři, neumí si nakrájet pokrm na menší kousky atd.) nebo mají psychické zábrany.

SŠ: Žák se stravuje s ohledem na své onemocnění a samostatně dodržuje vhodný dietní režim při stravování.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ: Pedagog slovně doprovází stolování a stravování žáka se zrakovým postižením. Žák může být krmen. Je nezbytná pomoc pověřené osoby.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Pokyny MŠMT (vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování).

2. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.