Katalog podpůrných opatření

4.8.5

Reedukační a socializační pobyty

 • Marcela Kulíšková
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák, který má v rámci procesu socializace potřebu využít další podpůrná opatření související s nadstandardními akcemi speciálních pedagogických center, popř. dalších subjektů.
 • Žák s přetrvávajícími obtížemi v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, samostatnosti v běžných denních činnostech.
 • Další problematickou oblastí bývá čtení a psaní Braillova bodového písma, obtíže v obsluze elektronických kompenzačních pomůcek, při práci na PC, psaní na počítačové klávesnici desetiprstovou technikou apod.
 • Žák má přirozenou potřebu zapojit se do zájmových, volnočasových aktivit, kamarádských a přátelských vztahů, herních, rekreačních činností a pozitivních prožitků vůbec.

Popis opatření

V čem spočívá

Reedukační a socializační pobyty mohou být prostorem pro intenzivní a efektivní nácvik, zdokonalování a upevňování speciálních dovedností vyplývajících ze zrakového postižení každého účastníka pobytu při důsledném uplatňování individuálního přístupu můžeme hovořit o „pobytu šitém na míru“.

Tyto pobyty mohou být zaměřeny na doplňování speciálních dovedností např. v prostorové orientaci a samostatném pohybu, v sebeobsluze a soběstačnosti. Jistě mohou přispívat i k výměně zkušeností z nejrůznějších oblastí života, k získání zkušenosti se zvládáním obtíží spojených se zrakovým postižením u vrstevníků se stejným handicapem, ke srovnání svých výkonů s výkony osob se stejným postižením. Mohou zvyšovat kvalitu života díky zapojení do volnočasových aktivit organizovaných pro osoby se zrakovým postižením, vedou k navázání nových přátelství, k prožití nevšedních zážitků, a tím vším k zpestření života.

Během pobytů lze uplatňovat techniky rehabilitace osob se zrakovým postižením: techniky pohybového rozvoje a orientace, techniky relaxace a regenerace zraku, meditace, rekreace a rekondice, soutěživosti, techniky rehabilitačního působení umění, pracovních činností, aplikace humoru a situačních her, techniky povzbuzování, ale i techniky represe nežádoucích projevů.

Čemu pomáhá

 • Reedukační a socializační pobyty mohou napomáhat začleňování do společenského života, úspěšnému zvládání školních povinností, zároveň však také osamostatňování, zapojení do volnočasových aktivit, soběstačnosti, bezpečnosti, a tím postupně zvýšení kvality života. Mohou být místem, kde v kolektivu účastníků se stejným handicapem žák lépe přijme své postižení, najde nový smysl života.
 • Mohou být i prostředím k metodickému vedení zákonných zástupců nebo asistentů.
 • Mohou být nadstavbou, kdy budou jednotlivé dovednosti získané během výukových jednotek ve školním prostředí využívány v reálných podmínkách každodenního života v komplexním pojetí v závislosti na aktuálně vznikajících situacích. Získané dovednosti se tímto způsobem lépe vžijí a zautomatizují.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Speciálněpedagogické centrum uspořádá pobyt na základě potřeby klientů v období, kdy nepostačuje ambulantní péče nebo je nízká četnost návštěv v místě bydliště integrovaného žáka, a tím nejsou vytvářeny optimální podmínky pro osobní růst klienta. Pobyty mohou zajišťovat pracovníci speciálněpedagogických center – speciální pedagogové, psycholog, sociální pracovník. Dle zaměření pobytu může být vhodná účast instruktora prostorové orientace samostatného pohybu, ev. zrakového terapeuta, učitele tělesné výchovy nebo sportovního trenéra se zkušenostmi s prací s osobami se zrakovým postižením, vychovatele školy pro žáky se zrakovým postižením. Možné je zvážit účast asistenta pedagoga, osobního asistenta nebo zákonných zástupců.

rizika

Z hlediska organizátora se jedná především o:

 • finanční zajištění akce;
 • časovou náročnost – jedná se o práci nad rámec běžné pracovní doby a náplně. V tomto smyslu je výhodné pořádat pobyty jako projektovou činnost speciálněpedagogického centra.

Mezi obtíže, které mohou nastat ze strany klientů a se kterými může organizátor počítat, patří např.:

 • neuvolnění integrovaného žáka z výuky;
 • žák neunese odloučení od rodiny (na poslední chvíli účast odřekne).

Ilustrační příklad

Projektová činnost Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené v Plzni – Projekt EU a ESF „Hej rup – spojme sílu, hej rup – ruce k dílu“ – klíčová aktivita 4: „Podpora realizace společných akcí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s jejich rodiči“, která obsahuje tři víkendové pobytové akce s tématy: „Chci být samostatný“, „Krok za krokem k samostatnosti“, „Samostatné vykročení“. Dále klíčová aktivita 3 – týdenní pobyt: „Rozvoj dovedností v prostorové orientaci prostřednictvím soutěžního soustředění žáků se zrakovým postižením“ zakončený, jak už název napovídá, soutěží.

Z dalších pořádaných pobytových akcí je možné zmínit sportovní tábory pro žáky se zrakovým postižením pořádané Českým svazem zrakově postižených sportovců, lyžařské výcvikové kurzy a školy v přírodě, letní tábory, akce tyfloturistických oddílů, pobytový zácvik před předáním vodicích psů organizovaný Střediskem výcviku vodicích psů Jinonice, ev. navazující rekvalifikační a rekondiční pobyty pro dospělé ve středisku pro nevidomé na Dědině.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pobyty nejsou nutností.

Stupeň 2

Pobyty nejsou nutností.

Stupeň 3

Reedukační a socializační pobyt vhodný zejména v souvislosti s aktuálními potřebami pro optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu, zajištění bezpečného pohybu a posilování soběstačnosti (rozvíjení kompenzačních smyslů, POSP, sebeobsluha, práce s optickými pomůckami, relaxační techniky a techniky regenerace zraku, volnočasové aktivity vhodné pro ZP apod.).

– v doprovodu zákonných zástupců.

– vhodný pobyt pro žáky i zákonné zástupce, asistenty pedagoga, ev. osobní asistenty.

– pobyt vhodný.

Stupeň 4

Reedukační a socializační pobyt vhodný zejména v souvislosti s aktuálními potřebami pro optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu a zajištění bezpečnosti, překonávání životních obtíží pramenících ze zrakového postižení, posilování přiměřené soběstačnosti a samostatnosti, zapojení do společenských aktivit (rozvíjení kompenzačních smyslů, POSP, Braillovo písmo, práce s elektronickými kompenzačními pomůckami, relaxační techniky, ev. techniky regenerace zraku, volnočasové aktivity vhodné pro ZP).

– v doprovodu zákonných zástupců.

– vhodný pobyt pro žáky i zákonné zástupce, asistenty pedagoga, ev. osobní asistenty.

– pobyt vhodný.

Stupeň 5

Reedukační a socializační pobyt vhodný zejména v souvislosti s aktuálními potřebami pro optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu a zajištění bezpečnosti, překonávání životních obtíží pramenících nejen ze zrakového postižení, ale i jiného postižení či onemocnění, posilování alespoň částečné soběstačnosti a samostatnosti, zapojení se do vhodných společenských aktivit (cílený rozvoj kompenzačních smyslů, ev. POSP a Braillovo písmo, práce se speciálními elektronickými kompenzačními pomůckami, relaxační a rehabilitační tech­niky, volnočasové aktivity vhodné pro ZP).

– v doprovodu zákonných zástupců.

– vhodný pobyt pro žáky i zákonné zástupce, asistenty pedagoga, ev. osobní asistenty.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

Metodické, informační a propagační materiály společností, organizací, sdružení, center, středisek a zařízení poskytujících služby osobám se zrakovým postižením (speciálněpedagogická centra, střediska rané péče, Tyfloservis, TyfloCentrum, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Český svaz zrakově postižených sportovců, Středisko výcviku vodicích psů Jinonice, Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina).

Odborná literatura

1. JESENSKÝ, J. Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace. Praha: SNS, 1992.

2. MILOTA, K.. ZELINOVÁ, A. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-197-6.

3. ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-689-6.

4. ŠIMANOVSKÝ, Z.. MERTIN, V. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-408-7.

5. ŠIMANOVSKÝ, Z.. ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-024-0.

6. VACHULE, R.. VACHULOVÁ, J. Hry pro těžce zrakově postižené děti. Praha: Novinář, 1987.

7. WIENER, P. Prostorová orientace zrakově postižených. Praha: MŠMT, 1998.