Katalog podpůrných opatření

4.8.4

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

 • Martina Ježková
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy v prostorové orientaci a samostatném pohybu.
 • Žák není vybaven správnými kompenzačními pomůckami.
 • Žák není proškolen v obsluze kompenzačních pomůcek.
 • Zákonný zástupce (nebo zletilý žák) má nedostatečné nebo žádné informace z oblasti sociálně-právní.
 • Žák nedochází pravidelně do školy (neomluvené absence, záškoláctví).

Popis opatření

V čem spočívá

Podpůrné opatření reaguje na aktuální potřeby žáka, rozvíjí a podporuje jeho soběstačnost a samostatnost. Aplikujeme v případě, že tuto podporu není schopen zajistit zákonný zástupce a možnosti zajištění nemá ani pedagog. Opatření spočívá v nabídce služeb exter­ních poskytovatelů a jejich vzájemné spolupráci. Pro názornost, žák bude potřebovat výuku v oblasti POSP a ve škole nebude kompetentní osoba schopna výcviku, je tedy vhodné se obrátit přímo na Tyfloservis (místně příslušný).

Čemu pomáhá

 • Zmírnění následků zrakového postižení.
 • Zvládnutí běžného života.
 • Začlenění žáků se zrakovým znevýhodněním do společnosti.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Informace o možnostech péče a nabídce služeb jsou poskytovány žákům a rodičům prostřednictvím odborných lékařů, školských poradenských zařízení (speciálněpedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), úřadů státní správy, vzdělávacích institucí a rodičů dětí se stejným zdravotním postižením. Žák či zákonný zástupce se rozhodne, zda využije konkrétní organizaci a službu. Mezi poskytovatele služeb pro osoby se zrakovým postižením můžeme zařadit např. následující organizace: Tyfloservis, o. p. s., krajská TyfloCentra (Tyflokabinet), střediska pro ranou péči, Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR, Centrum zrakových vad, o. p. s, úřady práce, nadace a další.

Při výběru organizace a služby musíme brát zřetel na zdravotní stav, míru zrakového postižení, na dovednosti, schopnosti a možnosti žáka. Pokud je žák současně klientem SPC pro ZP, speciálněpedagogické centrum poskytne základní informace o žákovi (vyhotoví zprávu o dosavadní tyflopedické péči), příp. se domluví na vzájemné spolupráci a překrývání péče. Veškeré úkony lze realizovat vždy a pouze se souhlasem (písemným) žáka, v případě nezletilosti žáka se souhlasem jeho zákonného zástupce. Zájemce o službu kontaktuje poskytovatele služby a konkrétně se již domluví o potřebách, představách péče a vzájemné spolupráci.

Na co klást důraz

 • Ke každému žákovi přistupovat individuálně. neznamená to však, že každý žák musí projít přes všechny poskytovatele služeb a využít veškeré nabízené činnosti a služby.
 • Na potřeby žáka.
 • Na vzájemnou důvěru a spolupráci všech složek.

rizika

 • Nezájem o službu.
 • Nevhodně zvolená služba.
 • Nespolupráce ze strany žáka nebo zákonného zástupce.
 • Vzájemné nerespektování jednotlivých stran/účastníků.
 • Nedostatek financí na straně žáka či zákonného zástupce (některé služby jsou hrazeny dle sazebníku organizace).

Ilustrační příklad

Příklady dobré praxe:

 • Dítě (4,5 roku) se zrakovým postižením je klientem SPC pro ZP (speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené) a navštěvuje běžnou MŠ. Před nástupem do MŠ bylo v péči poradenských pracovnic SRP (střediska pro ranou péči), kde mimo jiné probíhala zraková stimulace. Rodiče byli s prací a přístupem SRP velmi spokojeni, především dostupnost střediska pro ně byla přijatelnější. Po dohodě s rodiči, pracovnicemi SPC pro ZP a SRP dojde k překrývání péče. Otázky a vše ohledně školské integrace bude nadále zajišťovat a řešit SPC pro ZP a dítě bude nadále docházet na zrakovou stimulaci do střediska pro ranou péči.
 • Žák s těžkým zrakovým postižením (16 let) zahájil studium na SŠ v cizím městě. Do nástupu na SŠ se pohyboval v prostředí, které znal a kde se dobře orientoval. S přechodem na SŠ vyvstaly problémy (cizí, neznámé prostředí, nová zkušenost s městskou hromadnou dopravou – metro, tramvaj, trolejbus – přesun z domova mládeže do školy a zpět, návštěva městské knihovny). Žák oslovil na doporučení SPC pro ZP instruktory místního Tyfloservisu. Zde se spolu zaměřili na výcvik pohybu v městských hromadných prostředcích a na nácvik nových tras. Péče se i v tomto případě překrývala. Bezproblémově probíhala spolupráce a respektování všech složek.
 • K zácviku práce na PC lze aktuálně využít nabídky intenzivních kurzů Pobytového rekvalifikačního a rehabilitačního střediska pro nevidomé Dědina, o. p. s, které pořádá výuku v týdenních blocích (maximálně 3, nemusí na sebe navazovat) v době školního volna. Pobyt absolvují žáci se zákonným zástupcem. Před zahájením výuky musí žák ovládat klávesnici všemi deseti zpaměti.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrné opatření není děleno do stupňů, protože je realizováno na základě zdravotního stavu, potřeb a přání klienta. Nejvíce budou služby externích poskytovatelů využívat žáci zařazení do vyšších stupňů, což ale nemusí být vždy pravidlem.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. http://www.tyfloservis.cz/.

2. http://www.tyflocentrum.cz/.

3. http://www.dedina.cz.

4. http://www.ranapece.cz/.

5. http://www.ranapece.eu.

6. http://www.okamzik.cz.

7. http://www.vodicipsi.cz/nasecinnost.htm.

8. http://www.nadaceleontinka.cz/.

9. http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml.

10. http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/centrum-zrakovych-vad-czv/.

11. Zákon č. 108/2006 Sb.