Katalog podpůrných opatření

4.8.3

Podávání medikace

 • Soňa Mikešová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má lékařem indikovánu medikaci, jejíž nepodání ve školním prostředí (v rámci denního režimu) by mu mohlo přinést zdravotní komplikace, případně ohrožení životních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Spočívá v povinnosti zajišťovat podávání medikace a v s ním přímo souvisejících činnostech při poskytování školských služeb. Při vyučování žákovi zajišťujeme možnost pravidelného podávání medikace, kterou naordinoval lékař a bez níž by žák se svým postižením nemohl zvládnout kvalitní, plnohodnotnou výuku.

S povinností zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání koresponduje povinnost zákonných zástupců informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, neboť bez náležité informovanosti nemůže škola bezpečnost a zdra­ví dětí efektivně zajistit (ust. § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona).

Čemu pomáhá

 • Trpí-li žák onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je pe­dagog povinen zajistit a poskytnout žákovi náležitou pomoc při podávání medikace.
 • Zohledňujeme zdravotní obtíže žáka, přičemž zdravotními obtížemi mohou být alergie, dietní omezení, pravidelné užívání léků či onemocnění žáka, které vyžaduje zohlednění při vyučování.
 • Přebíráme od rodičů a zakládáme odborné zprávy a údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka, které jsou součástí dokumentace školy (školní matriky) podle ust. 28 odst. 2 písm. g) školského zákona.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

V MŠ a ZŠ pro zrakově postižené zajišťuje pravidelnou zdravotní péči například ortoptická sestra registrovaná (event. zdravotní sestra registrovaná). Důležité je, aby sestra byla znalá problematiky v celé šíři oftalmologie (ortoptika je úzký obor, sleduje pouze diagnostiku a nápravu binokulárního vidění). Důležitá je znalost v oboru zdravotní péče o děti s vrozeným nebo získaným vážným poškozením zraku, péče o oční protézy, včasné odhalení souvisejících projevů degenerativního onemocnění apod. Výhodné je, pokud sestra dříve pracovala na specializovaném očním oddělení nebo má možnost si doplnit znalosti.

Sestra vede průběžně evidenci lékařských zpráv u dětí a žáků, zajišťuje pravidelnou ošetřovatelskou péči nezbytnou u dětí a žáků s SVP a dohlíží na pravidelné užívání léků (podává léky dle pokynů lékařů dětem a žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním).

Na základě odborného vyjádření lékaře, dle rozpisu lékaře a se souhlasem zákonného zástupce podává oftalmologickou medikaci, dále např. dle doporučení odborných lékařů antiepileptika, psychofarmaka, antihistaminika, antidiabetika, analgetika a další léky.

Podávání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do tělesné integrity žáka, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní. Je-li tedy MŠ a ZŠ informována o tom, že žák trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, mateřská škola nebo základní škola projedná otázku onemocnění žáka se zákonnými zástupci. Vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře. Při podávání léků zajistí nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce k úkonům vyžadovaným ze strany MŠ a ZŠ. Lze využít např. formulář „Žádost rodičů o podávání léků“. Proškolený pracovník nebo ortoptická sestra zajišťuje další nezbytné činnosti (poskytne první pomoc, bezprostředně informuje rodiče, rozpozná akutní oční onemocnění, odstraňuje cizí těleso z oka očním výplachem, aplikuje inzulin, podává léky ve všech formách – tablety, kapky, masti, suspenze, roztoky na výplach oka atd.).

Je v pravomoci ředitele běžné MŠ/ZŠ, v níž je žák s SVP vzděláván v integraci, uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému žákovi zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu žáka nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění. Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborná kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popř. osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče (ortoptická sestra, event. zdravotní sestra registrovaná).

Medikací rozumíme léčení pomocí léků. Pravidelnou medikací jsou léky, které žák pravidelně užívá. Lékař doporučuje způsob aplikace a dávkování. Medikamentózní léčba v oblasti zrakového postižení je možná prostřednictvím oftalmologik.

Ortoptická sestra má možnost podávat medikaci žákům ve vhodně vybavené ošetřovně a dále pracuje v místnosti pro ortoptická cvičení. Mezi základní vybavení ošetřovny patří lůžko, židle, skříň s léky a ošetřovatelským materiálem, lednice s léky, umyvadlo, dostatečné a vhodné osvětlení, žaluzie. Ortoptická sestra má k dispozici také izolační místnost pro žáky s počínajícím infektem. Dále jsou nezbytné základní ošetřovatelské pomůcky nutné pro podávání medikace.

Pokyny pro aplikaci léků do oka:

 • Důkladně si umyjeme ruce.
 • Léky nesmí mít prošlou expiraci, po otevření aplikujeme pouze po dobu doporučenou výrobcem.
 • Podáváme přesný druh, množství a koncentraci léku.
 • Dítě při aplikaci sedí nebo leží, hlavu má mírně zakloněnou, dívá se směrem nahoru.
 • Kapací část lahvičky se nesmí dotknout oka ani řas z důvodu vyvolání mrkacího reflexu.
 • Při aplikaci masti vytlačujeme mast z tuby do spojivkového vaku směrem od vnitřního koutku k zevnímu.
 • Všechny léky musí být uzavřené a označené.
 • Při aplikaci několika druhů očních kapek je nezbytný časový rozestup.
 • Dítě sevře víčka, vytékající lék je setřen do čtverečku buničiny.
 • Dítě pochválíme za trpělivost a spolupráci.

Péče o oční protézu:

Zajišťuje ji vždy zákonný zástupce žáka, ev. dle aktuální potřeby žáka registrovaná zdravotní sestra.

 • Oční protézu je nutné denně vyjmout z důlku a důkladně vyčistit.
 • Při manipulaci s oční protézou je třeba používat měkkou podložku pro případ pádu a poškození.
 • V umyvadle by měla být ochranná sítka do odpadu, která zabraňují propadnutí.
 • Oční protéza nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami, hrubými povrchy, ředidly a alkoholem.
 • Myje se v teplé mýdlové vodě (předem namočíme na 10 minut). Poté se musí opláchnout.
 • Čistíme čistou utěrkou z mikrovlákna – k dostání v oční optice. Tím se zabrání poškrábání povrchu.
 • Protéza se pak vloží do vody nebo slaného roztoku pro měkké kontaktní čočky, který zabraňuje zasychání nečistot na jejím povrchu.
 • Před vsazením protézy zpět do očního důlku se doporučuje opláchnout borovou vodou nebo fyziologickým roztokem (popř. Ophtalem).
 • Je nutné dbát na správnou hygienu oční dutiny, to znamená denně si oční dutinu vyčistit. Očního důlku samotného by se nemělo dotýkat. Je potřeba, aby se pravidelně čistila víčka a odstraňoval hlen (borovou vodou či Ophtalem) za pomoci čistého tampónu (např. Medicomp od firmy Hartmann). Pokud se na víčkách tvoří nadměrné množství hlenu, je vhodné navštívit oftalmologa. Mohlo by jít o začínající infekci.
 • V případě onemocnění, se kterým je spojena rýma a slzení, je nutné zvýšit péči.
 • Skleněná oční protéza by se měla vyjímat z očního důlku každou noc, aby nedošlo k jejímu prasknutí při neopatrném pohybu v průběhu spánku.
 • Při pobytu na slunci je doporučeno používat sluneční brýle z důvodu zabránění změně barvy.
 • U vodních sportů je vhodné používat plavecké brýle – nedojde ke ztrátě.
 • Správnou péčí je prodloužena životnost oční protézy.

Na co klást důraz

 • Pokud žák nastupuje do MŠ nebo ZŠ a pravidelně užívá medikaci, je nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání žáka s časovým předstihem.
 • Dodržujeme přesnou, pravidelnou a správnou aplikaci medikace dle doporučení lékaře.
 • Naprosto nezbytná je dobrá spolupráce se zákonným zástupcem žáka.

rizika

 • Jsou jimi vedlejší účinky léků po aplikaci a jejich dopad na vzdělávání. Některé léky, které jsou podávány na základě doporučení lékaře, mají vedlejší účinky, které mohou v určité míře ovlivnit žáka v průběhu vyučování. Vedlejší účinky léků jsou ne­žádoucí symptomy, které vzniknou po podání léků. Učitel zohledňuje při výuce aktuální žákovy obtíže, školní činnosti probíhají v rozsahu a náročnosti přizpůsobené adekvátně jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a se zřetelem k jeho SVP. Výkony žáka s SVP, který užívá léky s vedlejšími účinky, jsou hodnoceny individuálně.
 • V oblasti hrubé motoriky může být po aplikaci některých léků narušena koordinace pohybů, pohybové dovednosti a udržení rovnováhy.
 • V jemné motorice se může jednat dočasně o špatnou koordinaci horních končetin, např. o špatný úchop psacího náčiní. V oblasti grafomotoriky žák např. není schopen nakreslit rovnou čáru, obtáhnout obrázek, vybarvit ho.
 • V oblasti vnímání nereaguje pohotově, nereaguje na běžné sluchové podněty, má obtíže při zrakovém vnímání, přenášení zrakové pozornosti, při zrakové analýze, syntéze, diferenciaci, je světloplachý atd. Může se vyskytnout porucha koncentrace pozornosti, může být lehce odklonitelná nebo rozptýlená. Může být absence vyvozování a logického zdůvodňování.
 • Vedlejší účinky léků mohou do jisté míry ovlivnit i samostatnost žáka při sebeobslužných činnostech, jeho prostorovou orientaci a samostatný pohyb.
 • Častými vedlejšími účinky některých léků jsou bolesti břicha, vyrážka na kůži, točení hlavy nebo nadměrné pocení, slinění, spavost, nebo naopak noční nespavost a následná únava žáka, bolesti hlavy, náladovost, třes rukou, poruchy řeči, celková apatie, stavy úzkosti, strachu a slabosti atd. Rodiče mají povinnost tyto účinky, které má podávaný lék na žáka, oznámit pověřené osobě a učiteli. Pokud se vedlejší účinky léků u žáka vyskytnou v závažné formě a žák je ve vážném zdravotním stavu, jsou bezprostředně informováni zákonní zástupci žáka, event. dle závažnosti zdravotního stavu je zavolána zdravotní záchranná služba (tísňové volání na linku 155).
 • Rodiče nepřinesou aktuální lékařskou zprávu po vyšetření žáka.
 • Rodiče nedodají předepsaný lék nebo má lék prošlou expirační dobu.
 • Rodiče nepodepsali vyplněný formulář „Žádost rodičů o podávání léků“.
 • Medikaci není možné z personálních důvodů v dané škole podávat.
 • Žák odmítá medikament přijmout.
 • Není dostatek peněz na pracovníka, který aplikuje podávanou medikaci žákovi.
 • Není vhodně upravená legislativa.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je vzdělávání žákyně se zrakovým postižením s diabetem (cukrovkou), těžkou zrakovou a sluchovou vadou. Během vyučování je pravidelně sledována hladina cukru v krvi – glykémie. Na základě zjištěných hodnot je stanovena dávka inzulinu, který je aplikován inzulinovým perem. Tuto dovednost žákyně 7. třídy již zvládá sama pod dohledem zdravotní sestry. Dále je sledováno množství přijímané potravy a tekutin. Pečlivé sledování aktuálního zdravotního stavu a pravidelné sledování naměřených hodnot včetně správné aplikace léků je základní podmínkou pro vzdělávání žákyně s SVP. Žákyně se pravidelně účastní také všech sportovních a rekondičních pobytů, zpravidla se zákonným zástupcem. Jedná se o dobré zajištění zdravotní podpory. Doposud byla žákyně v průběhu vzdělávání bez závažnějších zdravotních komplikací.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Podpůrná opatření se vztahují na všechny skupiny žáků s mírou podpůrných opatření 1, kteří užívají medikaci, již doporučí odborný lékař.

MŠ, ZŠ: Je v pravomoci ředitele běžné MŠ/ZŠ, v níž je žák s SVP vzděláván v integraci, uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému žákovi zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků a pravidelném sledování zdravotního stavu žáka nebo jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění.

SŠ: Žáci užívají léky dle doporučení odborných lékařů, dle rozpisu užívání medikace, který doporučí odborný lékař, a to zpravidla samostatně (po domluvě se zákonným zástupcem studenta).

Stupeň 2

MŠ, ZŠ: Medikaci podává pověřená osoba (viz opatření stupeň 1). Je nutná důkladná kontrola, zdali žák po užití léku podaného ústy skutečně polkl.

SŠ: Žáci užívají léky dle doporučení odborných lékařů, dle rozpisu užívání medikace, který doporučí odborný lékař, a to zpravidla samostatně. Dopomoc dospělé osoby je při přípravě léků, např. půlených tablet, přesného dávkování inzulinu nebo přesného dávkování při aplikaci očních kapek.

Stupeň 3

MŠ: Medikaci podává pověřená osoba (viz opatření stupeň 1). Je nutná důkladná kontrola, zdali žák po užití léku podaného ústy skutečně polkl.

ZŠ: Při užívání léků je nutná dopomoc a kontrola pověřenou osobou, neboť bez přesně aplikovaných léků může dojít ke zhoršení zdravotního stavu žáka např. s progresivním očním onemocněním.

SŠ: Žáci užívají léky dle doporučení odborných lékařů, dle rozpisu užívání medikace, který doporučí odborný lékař, a to zpravidla samostatně. Léky je vhodné zřetelně označit pro potřebu žáka se ZP. Dopomoc dospělé osoby je při přípravě léků, např. půlených tablet, přesného dávkování inzulinu nebo přesného dávkování při aplikaci očních kapek. Je nezbytné zcela přesně aplikovat doporučené léky, zejména např. u progresivního očního onemocnění.

Stupeň 4

MŠ: Medikaci podává pověřená osoba dle doporučení odborných lékařů a dle rozpisu (viz opatření stupeň 1). Žákovi je vysvětlen postup týkající se medikace, vše v průběhu podávání slovně komentujeme. Poté zkontrolujeme, zdali žák podávaný lék spolkl.

ZŠ: Je nutná příprava medikace pověřenou osobou. Je nezbytné žákovi vysvětlit postup týkající se medikace. Průběh podávání medikace slovně komentujeme. Poté zkontrolujeme, zdali žák lék spolkl. Lze využít zásobník léků označený bodovým písmem.

SŠ: Žáci užívají léky dle doporučení odborných lékařů, dle rozpisu užívání medikace, který doporučí odborný lékař, a to zpravidla po zvládnutí dovednosti samostatně. Dopomoc dospělé osoby je při přípravě léků, např. půlených tablet, přesného dávkování inzulinu nebo přesného dávkování při aplikaci očních kapek. Lze využít zásobník léků označený bodovým písmem.

Stupeň 5

MŠ: Je nutná příprava medikace pověřenou osobou (viz opatření stupeň 1). Průběh podávání medikace slovně komentujeme. V případě, že žák lék nepožil, odmítl nebo vyplivl, je nutné tuto činnost opakovat. Poté zkontrolujeme, zdali žák lék spolkl. Pokud lék nelze podat, informujeme zákonného zástupce a domluvíme další postup, např. aplikaci léku v jiné formě užívání.

ZŠ: Je nutná příprava medikace pověřenou osobou. Průběh podávání medikace slovně komentujeme. V případě, že žák lék nepožil, odmítl nebo vyplivl, je nutné tuto činnost opakovat. Pokud lék nelze podat, informujeme zákonného zástupce a domluvíme další postup, např. aplikaci léku v jiné formě užívání.

SŠ: Žáci se zbytky zraku, až nevidomí s přidruženou těžkou vývojovou poruchou nebo dalším znevýhodněním (zdravotním nebo sociálním) a žáci s kombinovaným postižením, z nichž jedno je těžké postižení zraku, zpravidla studují na speciálních SŠ. Žáci s těžkým kombinovaným postižením zraku a postižením tělesným, případně z toho vyplývající poruchou komunikace, se vyskytují, i když v menší míře, i na středních školách, např. SŠ A. Klara, Konzervatoř pro ZP a Ladičská škola, Obchodní akademie (Brno, Opava), GOA. Vzhledem ke kombinovanému postižení je potřeba spolupráce s odborníky z oborů somatopedie, poruch komunikace apod. Žáci studují na školách pro žáky se zrakovým postižením, často bydlí na internátech, vyžadují tedy větší týmovou podporu.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Písemné vyjádření MŠMT (viz zák. č. 561/2004 Sb., ust. § 29 odst. 2 školského zákona, § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona, § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona).

2. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-72-54-476-4.