Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • Iva Klenová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má problémy s percepcí (oslabení), motorikou, grafomotorikou.
 • Žák má výukové obtíže.
 • Žák má dlouhodobou absenci ve škole.
 • Žák má obtíže s pochopením učiva.
 • Žák má nízkou úroveň čtenářských, komunikačních nebo sociálních dovedností.
 • Žák je ve zvýšené míře unavitelný, má poruchy pozornosti.

Popis opatření

V čem spočívá

Intervence nad rámec běžné výuky je individuální či skupinová speciálněpedagogická podpora v době mimo vyučování (před vyučováním či po vyučování), popř. v družině, v MŠ mimo přímou řízenou činnost. Intervence napomáhá vyrovnávat dopady dlouhodobé absence žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu, zaměřuje se na dovednosti, které u žáka nejsou (v rozporu s jeho fyzickým věkem a předpokládanou ontogenetickou úrovní) zvládnuté, přičemž nemusí být obsahem vzdělávacích programů. Intervence může zahrnovat široké spektrum aktivit. Lze se zaměřovat např. na rozvoj percepce, vyjadřovacích schopností, komunikačních dovedností, oblast jemných motorických funkcí, grafomotoriky; nebo také na zdokonalení čtenářských dovedností, ujasňování, procvičování a upevňování problematického učiva, nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky, koncentraci pozornosti apod. Konkrétní náplň speciálněpedagogické podpory bude vycházet ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka a stanoví ji pedagog, popř. školní speciální pedagog či psycholog, na základě diagnostiky, kterou si provede sám nebo využije závěrů a doporučení školského poradenského zařízení.

Čemu pomáhá

 • Zmírňovat školní neúspěšnost a předcházet jí, zmírňovat nežádoucí projevy chování.
 • Hledat kompenzační mechanismy dílčích deficitů oslabených funkcí či jejich upravení.
 • Zlepšit práceschopnost žáka.
 • Zažívat úspěchy ve škole, posílit sebevědomí žáka.
 • Zlepšit komunikační, sociální dovednosti žáka.

Zejména při individuální podpoře se může pedagog (popř. školní speciální pedagog či psycholog) operativně zaměřovat na deficity funkcí participujících v učení, projevy, které jsou v dané chvíli k řešení nejaktuálněji.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Intervenci nad rámec běžné výuky realizujeme v prostorách školy. Může probíhat individuálně nebo skupinově formou kroužku, kde je přítomno více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Intervenci můžeme zařadit do rozvrhu žáka v rámci disponibilní časové dotace jako hodinu speciálněpedagogické péče.

Na co klást důraz

 • Pravidelnost intervence.
 • Intenzivní spolupráce rodiny, školy a žáka.
 • Příjemná atmosféra, vzájemné respektování stanovených pravidel.

Rizika

 • Nedostatek finančních prostředků na pomůcky či odměnu pro pedagoga.
 • Nespolupráce rodiny či samotného žáka.
 • Únava žáka před vyučováním nebo po něm, kdy se intervence realizuje.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se neaplikuje. Potřebnou podporu pedagog poskytuje v rámci běžných aktivit v MŠ a v době vyučování v ZŠ.

Stupeň 2

V tomto stupni se aplikuje ve výjimečných případech. Pedagog ji poskytuje krátce před vyučováním či po vyučování, popř. v družině; v MŠ v době, kdy jsou přítomni 2 pedagogové, popř. v době odpočinku (u starších žáků). Pedagog využívá materiály, které má škola k dispozici, příp. po dohodě s vedením školy potřebné pomůcky a materiály zakoupí.

Stupeň 3

Většinou se bude jednat o jednu, popř. jednu a půl hodinu týdně speciálněpedagogické podpory, která může být realizována individuálně či skupinově, a to nad rámec běžné výuky, nebo o přímou řízenou činnost v mateřské škole. Konkrétní náplň intervence se bude odvíjet od speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které stanoví školské poradenské pracoviště. Pedagog se řídí doporučením školského poradenského zařízení. Intervence může být v ZŠ zařazena do rozvrhu žáka v rámci disponibilní časové dotace jako hodina speciálněpedagogické péče. Zde se pedagog zaměřuje na rozvoj dovedností, které jsou v daný okamžik aktuální.

Stupeň 4

Intervence může v odůvodněných případech probíhat i v době vyučování, a to ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Může se jednat o logopedickou podporu, nácvik sociálních, komunikačních dovedností, různé formy terapie (dramaterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie apod.).

Stupeň 5

Intervence bude zahrnovat i bazální stimulaci, aktivity v snoezelenu (multifunkční relaxační místnost). V odůvodněných případech může probíhat v domácím prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-1829-0.

2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada, 2007.

3. PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6.

4. Didaktické materiály například řady Logico Piccolo, Šimonovy pracovní listy, Kuliferda, Tobiáš, didaktické pomůcky firmy Nomiland, Hobla, Mentio a další.