Katalog podpůrných opatření

4.3.5.10

Nácvik orientace v prostoru

 • Lenka Krejčová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má potíže při orientaci ve škole a nejbližším okolí.
 • Žák má obtíže s určením místa v 2D i 3D prostoru.
 • Žák špatně identifikuje pojmy „nahoře“, „dole“, „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ apod.

Popis opatření

V čem spočívá

Orientace v prostoru je nezbytná pro každodenní život při pohybu v otevřených i uzavřených prostorách, ale promítá se také do uvědomění si pravé a levé strany, do orientace na stránce při čtení a psaní i při osvojování řady znalostí a dovedností, v nichž figurují údaje jako „nahoře“, „dole“, „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ apod. (tj. při nácviku psaní, v geometrii, při orientaci na mapě ve výuce vlastivědy i zeměpisu atd.).

Čemu pomáhá

 • Orientaci na těle.
 • Orientaci na ploše.
 • Orientaci v prostoru.
 • Orientaci v textu.
 • Zvládání matematických operací.
 • Vytváření strategií.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při všech příležitostech v průběhu výuky i při individuální interakci se žákem, který čelí obtížím s orientací v prostoru, trénujeme uvědomění si pozic a adekvátní užívání pojmů, které s orientací v prostoru souvisejí (mj. vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, mezi, u, za, k). Při nácviku je žádoucí si uvědomit, jak široký (neomezený) je prostor v určitém směru (např. „nalevo“ není pouze to, co je bezprostředně vedle žáka, ale také veškeré další předměty či osoby, které jsou nalevo od jedince; obdobně si uvědomujeme, co vše může být nad námi, pod námi, před námi, za námi).

Při pohybu v prostoru žákům pomáháme s orientací tak, že je upozorňujeme na významné prvky v okolí, kterých si mají všímat, aby si místo či trasu snadno zapamatovali. Říkáme společně s nimi, zda jdeme vlevo, vpravo, co míjíme, co na trase stojí za pozornost, aby si uvědomili, kudy procházejí. Obdobně při orientaci na stránce v sešitech nebo učebnicích užíváme cíleně pojmy, které s pohybem po stránce nebo zápisem textu souvisejí.

Na co klást důraz

 • Důsledná verbalizace prostorových vztahů.
 • Nutné je zvnitřnit veškeré podněty, které orientaci v prostoru pomáhají fixovat.
 • Záměrné upozorňování na body v prostoru.
 • Užívání základní terminologie.
 • Využíváme-li pracovní listy, dbáme na to, aby žák pouze mechanicky nevyplňoval jednotlivé stránky.
 • Nechat žáky pojmenovávat určení stran.
 • Verbalizovat předložky vyjadřující umístění v prostoru.
 • Prověřovat na základě rozhovoru, že žáci chápou, co činí.
 • Vždy si ověřovat, že nepracují metodou pokusu a omylu.

Rizika

 • Vysoká časová náročnost.
 • Snadná chyba v metodice postupu.
 • Přecenění schopností žáka.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog žáka verbálně podněcuje k užívání adekvátních pojmů a pomáhá mu s orientací v prostoru při všech standardních školních situacích (pohyb v budově školy, pohyb po stránce apod.). Současně žádá, aby žák sám s pojmy pracoval, opakoval je po učiteli, užíval je vždy, když je na ně tázán.

Jestliže se s celou třídou pohybujeme v prostoru školy nebo kdekoli jinde, pomáháme žákům zaměřovat pozornost na orientační body, pojmenováváme, kolem čeho jdeme, kudy vede trasa, co je na ní důležité. Konkrétní místo definujeme více než jedním důležitým orientačním bodem, ať si žáci fixují, kde přesně se nacházejí, co kolem sebe v daném okamžiku vidí.

Ve třídě trénujeme orientaci v prostoru formou různých her, např. „Přihořívá, hoří!“, kdy popíšeme, co mají žáci hledat, a věnujeme se primárně předmětům umístěným v prostoru nebo na stránce v knize. Obdobně mohou žáci určovat, co máme na mysli, když předmět popisujeme za užití pojmů určujících jeho umístění (předmět je nalevo od… / nahoře / dole apod.).

Pokud má učitel nebo školní poradenský pracovník adekvátní výcvik, realizujeme některé z částí programu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) nebo trénink deficitů dílčích funkcí podle B. Sindelar – viz opatření pro jednotlivé stupně škol. Dále lze využívat různorodé pracovní listy (viz metodické zdroje).

Do práce se žáky lze zařadit intervenční program Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) – základní nebo program Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

1. a 2. stupeň – je-li to možné, zařadíme intervenční program FIE I – orientace v prostoru I.

Pro 2. stupeň – je-li to možné, využijeme intervenční program FIE II – orientace v prostoru II.

Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

Terapie FIE I – orientace v prostoru I, případně terapie FIE II – orientace v prostoru II.

Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

Stupeň 2

Opatření ze stupně 1. Dále pak individuální systematická práce se žákem a trénování orientace v prostoru za využití pracovních listů, které je zařazováno průběžně do výuky (např. při samostatné práci ostatních žáků ve vyučovacích hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy apod.).

 • Terapie FIE – základní – orientace v prostoru.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar pro předškoláky.

 • 1. a 2. stupeň – terapie FIE I – orientace v prostoru I.
 • 2. stupeň případně terapie FIE II – orientace v prostoru II, možno využívat její prvky.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

 • Terapie FIE I – orientace v prostoru I, případně terapie FIE II – orientace v prostoru II.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

Stupeň 3

 • Terapie FIE – základní 1 – orientace v prostoru, případně její prvky.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar pro předškoláky, případně části a prvky této koncepce.

 • 1. a 2. stupeň – terapie FIE I – orientace v prostoru I, případně terapie FIE Basic 1 – orientace v prostoru.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

 • Terapie FIE I – orientace v prostoru I, případně prvky terapie FIE II – orientace v prostoru II.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar.

Stupeň 4

 • Části nebo prvky terapie FIE Basic 1 – orientace v prostoru.
 • Části nebo prvky programu Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar pro předškoláky.

 • Terapie FIE – základní – orientace v prostoru, případně její části nebo prvky.
 • Pokud lze, terapie FIE I – orientace v prostoru I, většinou její části nebo prvky.
 • Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar pro předškoláky.

Stupeň 5

Bez odlišení části nebo prvky terapie FIE – základní – orientace v prostoru, části nebo prvky programu Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar pro předškoláky.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. BEDNÁŘOVÁ, J. Prostorová orientace. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.

2. Pracovní listy z řady Logico Piccolo – např. Prostorové vnímání – pravolevá orientace; Geometrie 1 – prostorové vnímání; Geometrie 2 – představivost, orientace, pohyb; Dojdi, doleť, doskoč.