Katalog podpůrných opatření

4.3.9

Metodická intervence směrem k pedagogům ze strany školského poradenského zařízení

 • Petr Petráš
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák dlouhodobě selhává na základní škole.
 • Žák s mentálním postižením, oslabením kognitivního výkonu.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření je určeno pro učitele běžných základních škol. Poradenské zařízení jim poskytuje metodickou pomoc (podporu) při vzdělávání žáků. Individuálně konzultuje s pedagogy jednotlivé případy. Doporučuje například vhodné metody a formy práce s těmito žáky, organizaci vzdělávání, pomůcky apod. Participuje při sestavování IVP (konzultace), pomáhá při výběru vhodných podpůrných opatření nebo je přímo doporučuje.

Mezi školská poradenská zařízení (ŠPZ) patří pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálněpedagogická centra (SPC). Školní poradenské pracoviště (ŠPP) se zřizuje na škole a patří k němu výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog, případně další pedagogové školy.

Čemu pomáhá

 • Realizaci optimálního vzdělávání žáků na běžné základní škole.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Primárně poskytuje učitelům běžné základní školy potřebnou metodickou podporu školní poradenské pracoviště. V případě, že je na škole zřízena pouze pozice výchovného poradce a školního metodika prevence, jsou kompetence v oblasti metodické intervence děleny mezi tyto dva pracovníky (praxe menších škol). V případě větších škol se již setkáváme s praxí, kdy pedagogický tým doplňuje školní psycholog a školní speciální pedagog. V daném případě se kompetence v poskytování metodické intervence dělí mezi uvedené pracovníky, přičemž školní psycholog se více zabývá problematikou komunikace ve třídě, s učiteli konzultuje zvolené pracovní postupy, vypracování IVP, vztahy ve třídě, provádí depistáž, vytváří metodické zázemí pro vedení rozhovoru se zákonnými zástupci, podporuje vzájemný respekt a úctu ke druhým, předcházení vzniku konfliktních situací apod.

V případě poskytování metodické intervence pro žáky s oslabením kognitivního výkonu (žáci dlouhodobě selhávající v programu základní školy) se mohou učitelé běžných základních škol obracet zejména na pedagogicko-psychologické poradny, v případě žáků s mentálním postižením jsou plně kompetentní speciálněpedagogická centra pro mentálně postižené.

Metodická intervence se aplikuje na požádání učitele dle situace a potřeb, v optimálním případě přímo ve škole nebo ve školském poradenském zařízení. Možné jsou také telefonické či e-mailové konzultace.

Intervence poradenského zařízení je možná pouze se souhlasem zákonného zástupce žáka. Pracovníci ŠPZ mají dvakrát ročně navštěvovat školy, sledovat plnění IVP integrovaných žáků. Formou metodické intervence může být supervize poradenského pracovníka (ŠPZ), kazuistický seminář apod.

Metodickou pomoc mohou hledat pedagogové základních škol také v rámci spolupráce se speciálními pedagogy základních škol praktických a speciálních, popř. se středisky výchovné péče (SVP).

Na co klást důraz

 • Důležitá je erudice (odbornost) poradenských pracovníků a jejich orientace v dané problematice (to platí zejména u pracovníků ŠPP, kdy není úplný tým a výchovný poradce či metodik prevence nemusí být vždy odborníkem pro danou oblast).
 • Poskytnutí metodické intervence v žádném případě nenahrazuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Jedině motivovaný pedagog se vztahem k dětem s postižením, který sám hledá cesty ke zvýšení své odbornosti, může být jejich úspěšným učitelem.

Rizika

 • Překážkou někdy může být přetíženost pracovníků SPC (nedostatečné personální obsazení, vzrůstající počet tzv. rediagnostik, zejména u SPC pro žáky s mentálním postižením, apod.). Proto se doporučuje primárně řešit problémy prostřednictvím ŠPP a až ve složitějších případech se obracet na ŠPZ.
 • Formální přístup k integraci – poradenské zařízení žáky vyšetří, dá doporučení, případně si žáky pozve na kontrolní vyšetření za určitou dobu, ale neprovádí výjezdy, nekonzultuje, nekontroluje plnění IVP, zabezpečení podmínek pro integraci na konkrétní škole apod.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Při realizaci tohoto opatření upouštíme od členění do stupňů, míra intervence směrem k pedagogům ze strany ŠPZ a ŠPP se odvíjí od míry oslabení kognitivního výkonu či stupňů mentálního postižení. Intervence ze strany ŠPP je adekvátní při oslabení kognitivního výkonu (1.–2. stupeň), intervence ze strany ŠPZ u mentálního postižení (3.–5. stupeň).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

2. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.

3. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

4. http://jancapek.webnode.cz/skolni-psycholog/.