Katalog podpůrných opatření

4.2.5

Metody aktivního učení

 • Jiřina Muchová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má poruchy koncentrace pozornosti.
 • Žák má výkonnostní výkyvy.

Popis opatření

V čem spočívá

Metodami aktivního učení podporujeme aktivitu a iniciativu žáků, zapojujeme jejich myšlenkovou a charakterovou tvořivost, napomáháme k samostatnosti, odpovědnosti, pozitivně ovlivňujeme rozvoj jejich osobnosti. Edukačních cílů dosahujeme na základě práce samotných žáků, jsme s nimi v přímé interakci.

Mezi charakteristické znaky uvedených metod patří:

 • Pozitivní přístup – předkládáme činnosti, které přinášejí žákovi dobrý pocit, jeho posun pozitivně hodnotíme.
 • Individualizace – respektujeme pracovní tempo jednotlivých žáků i jejich úroveň, zkušenosti, vědomosti, zájmy.
 • Vlastní činnost – při dialogu žákovi nabízíme své nápady, řešíme problémy, využíváme dramatizaci a hru v roli.
 • Variabilita – akceptujeme různost, pracujeme různými postupy.
 • Svoboda – tolerujeme různé názory.
 • Kooperace – podporujeme spolupráci žáků.
 • Konstruktivistický přístup – žákovi umožňujeme vytvářet si vlastní poznání.
 • Smysluplnost a srozumitelnost – učíme poznatkům, které jsou využitelné v reálném životě.
 • Hravost – zvyšujeme zájem a motivaci žáků.

Čemu pomáhá

 • Přispíváme k vytváření příznivého třídního a školního klimatu.
 • Zvyšujeme aktivitu žáků – více pracují, než naslouchají, vyjadřují své pocity, přinášejí své vlastní nápady, prohlubují zájmy a znalosti, zlepšují komunikační dovednosti.
 • Žáky učíme toleranci, zlepšujeme jejich sociabilitu, pracujeme na zvyšování jejich sebevědomí.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Při dosahování určitého edukačního cíle úzce spolupracujeme se všemi žáky, vtahujeme je do debaty, podporujeme jejich aktivitu, podněcujeme je k vyjádření myšlenek. Respektujeme jejich mluvu či výrazy, které mohou souviset s rodinným zázemím, nekritizujeme je, pouze usměrňujeme. Nevnucujeme jim své názory, ale napomáháme jim odhalovat jiné úhly pohledu, pozitivně oceňujeme jejich práci. V diskusi dodržujeme předem dohodnutá pravidla a průběžně se přesvědčujeme, zda v každé fázi žáci vědí, co mají dělat. Pravidla diskuse si stanovíme společně se žáky, sepíšeme je na arch papíru a umístíme na viditelném místě ve třídě – žáci je tak více respektují. Příklad pravidel diskuse:

 • Každý žák dostane šanci mluvit, nikdy nemluví více žáků najednou, nepřerušujeme se.
 • Vyslechneme si názory ostatních, i když s nimi nesouhlasíme, nehádáme se.
 • Držíme se tématu, hovoříme stručně.
 • Jsme připraveni změnit svůj názor a vysvětlit tuto změnu.
 • Nesnažíme se přesvědčit ostatní, ale spíše se pokusíme co nejlépe vysvětlit svůj postoj.

Na co klást důraz

 • Na reálný odhad schopností a zájmů žáků, respektujeme individualitu žáků a úroveň jejich komunikačních dovedností.
 • Volíme aktuální a přitažlivá témata, uvádíme příklady ze známého prostředí.
 • Diskusi začínáme tím, co je všem důvěrně známé.
 • Úkoly zadáváme stručně a jasně.
 • Dostatek času věnujeme reflexi dokončených aktivit, vytváříme předpoklady pro formování nových postojů.
 • Respektujeme stanovená pravidla.
 • Připravujeme pestré vyučovací hodiny.
 • Podporujeme aktivní nasazení a tvůrčí atmosféru ve třídě.

rizika

 • Nevhodné třídní klima, nezdravá soutěživost mezi žáky.
 • Nenaplňování edukačních cílů – pedagog není v přímé sociální interakci, upřednostňuje direktivní přístup.
 • Problémové chování žáků – negativní emoce, ztráta motivace u většiny žáků, hyperaktivita, emocionální labilita, impulzivita, zvýšená unavitelnost.
 • Nevhodné téma.
 • Nerespektování pravidel diskuse – hádka mezi spolužáky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Žáci s výraznějším oslabením kognitivního výkonu vykazují omezené možnosti pracovat některými metodami. Podpůrné opatření využíváme u stupňů 1–2, popř. 3, kde bude nutná větší zainteresovanost učitele při objasňování pravidel pro pochopení úkolu. V hodinách budeme žáky více navádět a podporovat k vyjádření názorů, postojů. U stupňů 4–5 se opatření neaplikuje.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3378-3.

2. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

3. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

4. METODICKÝ PORTÁL RVP.CZ. Metodický portál inspirace a zkušeností učitelů [online]. ©2011, poslední revize 2011-11-23 [cit. 2014-01-02]. Autor článku: MAŇÁK, J. Aktivizující výukové metody. Dostupné z: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14483/aktivizujici-vyukove-metody.html/>.

5. ZELENÝ KRUH. Metody aktivního učení. [online]. ©2006, poslední revize 2006-01-20 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: <http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/metody-aktivniho-uceni-2.pdf>.