Katalog podpůrných opatření

4.2.8

Prevence únavy a podpora koncentrace pozornosti

 • Jiřina Muchová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevuje symptomatika ADHD, ADD – hyperaktivita, poruchy koncentrace a pozornosti, percepčně-motorické poruchy, emocionální labilita, impulzivita, poruchy chování, narušená paměť, zvýšená unavitelnost, výkonnostní výkyvy.

Popis opatření

V čem spočívá

Ve využívání vhodných metod a forem výuky, kterými snižujeme psychosenzorickou zátěž žáka a v co nejvyšší míře udržujeme jeho koncentraci pozornosti a práceschopnost ve výuce i mimo ni.

Čemu pomáhá

 • U žáka zlepšujeme adaptabilitu i schopnost diferencovat podstatné podněty, klesá citlivost k rušivým vlivům.
 • Redukujeme problematické chování, prodlužujeme koncentraci pozornosti.
 • Žáka podporujeme k vyrovnanějším výkonům, zmírňujeme výukové obtíže související s jeho výkyvy koncentrace pozornosti.
 • Žáka motivujeme k dokončování činností.
 • Snižujeme dohled dospělé osoby.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Ve škole je zapotřebí střídat činnosti a způsoby práce (složitější úkoly prokládat jednoduššími), nejnáročnější aktivity zařazovat hned na začátek výchovně-vzdělávacích činností, popř. v tu hodinu, v níž je soustředění žáka na nejvyšší úrovni. Dále je třeba měnit pracovní polohu i místo ve třídě, využívat rozmanitý didaktický materiál, různé výukové PC programy a interaktivní formy vyučování – interaktivní učebnice (např. z nakladatelství Fraus, Terasoft, Alter, Prodos, Nová škola, LANGMaster, Tobiáš), interaktivní tabule, tablety. Statickou zátěž danou dlouhým sezením ve výuce (především u mladších žáků) je nutné kompenzovat zařazováním relaxačních a pohybových činností. Žákům nabízet aktivní trávení přestávek (např. vybavit prostory školy žebřinami, stoly na stolní tenis, velkými gymnastickými míči), o velké přestávce trvající 20 minut umožnit spontánní pohyb a poslech hudby na školním pozemku.

Na co klást důraz

 • Zajistíme každému žákovi dle jeho vzrůstu odpovídající židli a výšku pracovního stolu. Při netradičním uspořádání lavic dbáme na pravidelné přesazování žáků, aby nedocházelo k jednostranné zátěži svalového a opěrného systému, ani přetěžování zrakového orgánu. Ve třídě žáka usadíme na místo, které je pro pedagoga snadno dostupné při individuální práci v rámci běžné výuky. Verbálně i neverbálně usměrňujeme jakékoli výkyvy pozornosti žáka, pomáháme mu se soustředěním (např. ukazujeme prstem místo na stránce, kde žáci aktuálně pracují). Snažíme se působit především preventivně. Na lavici pokládáme pomůcky na předem stanovená místa, zajistíme, aby na pracovním stole byly pouze potřebné pomůcky. Zavedeme jednoduchý a přehledný systém výuky, uplatňujeme multisenzorický přístup.
 • V některých předmětech dle potřeby pracujeme podle plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu. Volíme přiměřené tempo, tolerujeme pracovní tempo žáků, před plněním nového úkolu poskytujeme žákovi čas na odpočinek, popř. mu umožníme pohyb na vyhrazeném místě v prostorách školy.
 • K žákovi přistupujeme trpělivě, často ho chválíme, pozitivně hodnotíme, dle potřeb hodnocení „vizualizujeme“ (, hvězdička, oblíbený obrázek), čímž upevňujeme správné chování. V komunikaci se žákem zachováváme klidný hlas, slovní instrukce klademe srozumitelně. Sledujeme žáka, zda vykonává vše, co bylo řečeno, případně mu instrukce individuálně zopakujeme.
 • Optimálně nastavíme a dodržujeme motivační a odměnový systém – nutno využívat také doma pro jednotný přístup.
 • Úkoly diferencujeme podle schopností žáků, používáme učebnice se širokou paletou cvičení pro rychlejší i pomalejší žáky, tvoříme učební materiály pro skupiny i jednotlivce a individuální názorné pomůcky – do jejich tvorby zapojujeme také žáka. Písemné práce modifikujeme, zkracujeme, rozkládáme na jednotlivé kroky, je-li to nutné, některé písemné úkoly předkládáme mimo třídu v samostatné místnosti.
 • Žákovi vyčleníme části vyučovacích hodin či výuky v průběhu dne, kdy očekáváme jeho nejvyšší aktivitu (např. v 1.–2. vyučovací hodině s ním píšeme důležité písemné práce nebo ho zkoušíme). Aktivity náročné na koncentraci pozornosti se žákem nevykonáváme ke konci vyučování.
 • Při čtení využíváme záložku, ukazujeme pouze tu pasáž, kterou právě žák čte. Při výkladu, především v naukových předmětech, poskytneme žákovi psané poznámky, aby mohl sledovat výklad a dopisovat údaje (na pobídnutí učitele). V učebnicích a sešitech zvýrazníme slova, věty nebo pasáže, které jsou důležité, aby žák při pohledu na stránku ihned věděl, čemu se má věnovat. Starší žáky vedeme k tomu, aby si důležité informace zvýrazňovali sami (pedagog jim přesně jmenuje, co mají zvýraznit a proč).
 • Při výraznějších výkyvech pozornosti strukturujeme prostředí – jiné místo na práci, jiné na odpočinek. Vytvoříme vizualizovaný denní režim – pomocí obrázků, symbolů nebo slov označíme po sobě jdoucí aktivity ve škole (viz strukturalizace výuky) a zajistíme týmovou spolupráci: zákonný zástupce – pedagog – pedopsychiatr – školské poradenské zařízení. Analyzujeme aktivity, které negativně působí na chování žáka – žák je schopen vyřešit pouze část pracovního listu nebo zjednodušený úkol, vnímá jednu instrukci.

Rizika

 • Nevhodné třídní klima.
 • Velký počet žáků ve třídě.
 • Nerespektování vývojové úrovně žáka a jeho individuálních specifik.
 • Nedostatečná informovanost pedagoga týkající se dg. ADHD, ADD, jeho neochota pochopit specifické projevy daného onemocnění.
 • Nedostatečné zkušenosti pedagoga – nevhodně zvolený způsob práce a metody, nepřiměřená komunikace, zkracování přestávek.

Ilustrační příklad

U dívky v předškolním věku bylo diagnostikováno pásmo lehkého mentálního postižení s projevy poruchy aktivity, pozornosti a impulzivity, je v péči neurologa, pedopsychiatra – medikována, zařazena do ZŠ praktické. Po roce byla nutná intervence SPC z důvodu nezvládání učiva v matematice, byť byl pro ni zajištěn individuální přístup a tolerováno její pracovní tempo. V hodinách matematiky opouštěla pracovní místo nebo naopak bývala vyčerpaná a nechápala základní instrukce. Speciálněpedagogické vyšetření potvrdilo rychle nastupující únavu i ztrátu koncentrace pozornosti při řešení více než pěti příkladů. V daném předmětu bylo doporučeno vypracovat individuální vzdělávací plán, rozložit učivo, snížit počet zadávaných příkladů (do pěti), rozdělit písemné zkoušení na vícero částí, využívat názorné pomůcky v podobě různých předmětů (ne obrázky), strukturovat pracovní prostor, zařazovat relaxační chvilky. Uvedená podpůrná opatření výrazně snížila symptomy ADHD.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Rozčlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů a aplikace do běžné výuky je náročná. Každý žák je individualita, vyžaduje jiný přístup i způsob motivace. Velkou roli hraje také vysoký počet žáků ve třídě i osobnost pedagoga.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. HUČÍKOVÁ, A.; HUČÍK, J. Deti, trochu iné, v školskej edukácii. Liptovský Ján: Prohu, 2011. ISBN 978-80-89535-01-9.

2. MICHALOVÁ, Z. Pozornost: cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-026-1.

3. REZKOVÁ, V.; ZELINKOVÁ, O.; TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti: soubor pracovních listů určených pro děti k nácviku a zlepšení koncentrace pozornosti. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010.