Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • Iva Klenová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák není samostatný.
 • Žák má poruchy pozornosti a aktivity.
 • Žák má přidružené zdravotní znevýhodnění.
 • Ve třídě je vzděláváno více žáků se zdravotním postižením.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto podpůrné opatření spočívá ve snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením. V praxi je postup takový, že záleží na zřizovateli školy, zda vyhoví žádosti ředitele školy a povolí snížení počtu žáků ve třídě, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením.

Pozn.: Počty žáků ve školách, třídách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením se řídí § 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1. 9. 2014. Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků, u žáků s těžkým zdravotním postižením 4–6 žáků.

Čemu pomáhá

 • Navýšení potřebné individuální podpory pedagoga žákovi ve výuce.
 • Optimalizaci průběhu individuální integrace či vzdělávání.
 • Zlepšují se školní výkony žáka, žák dělá významnější pokroky.
 • Umožnění práce v malém kolektivu, který žákovi více vyhovuje.
 • Větší soudržnosti kolektivu, posílení sociálních vazeb.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Ředitel školy zažádá zřizovatele o povolení snížení počtu žáků ve třídě, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením. Finanční prostředky potřebné na toto opatření uvolní ředitel školy buď ze svého rozpočtu, nebo zažádá zřizovatele o dotaci.

Rizika

Nedostatek finančních prostředků.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se neaplikuje.

Stupeň 2

V tomto stupni se neaplikuje.

Stupeň 3

V tomto stupni lze v odůvodněných případech snížit počet žáků ve třídě běžné školy pro optimální průběh individuální integrace žáka se zdravotním postižením. Máme tak více prostoru k poskytování potřebné podpory žákovi.

Stupeň 4

Žák se vzdělává v režimu speciálního školství. Třída, oddělení a studijní skupina pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. Naplněnost třídy s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků je plně v kompetenci ředitele školy.

Stupeň 5

Totožné s podporou dle stupně 4.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností ke dni 1. 9. 2014.

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.