Katalog podpůrných opatření

4.1.2

Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu)

 • Jana Gavendová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžší deficit pozornosti.
 • Žák je nesamostatný při práci.
 • Žák potřebuje prostor pro realizaci individuální práce.
 • Žák potřebuje speciální prostor pro pomůcky.

Popis opatření

V čem spočívá

Vytvoření dalšího pracovního místa je jednou z možností naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Většinou jde o žáka s těžším zdravotním postižením nebo s kombinací více postižení. Jde o vytvoření specializovaného pracovního místa v kmenové učebně nebo možnost vzdělávání žáka v jiné místnosti, než je kmenová třída.

Čemu pomáhá

 • Pedagog zabezpečuje rozvoj celkových schopností a dovedností žáka.
 • Pedagog eliminuje žákovy deficity v řeči a možnostech komunikace.
 • Pedagog vytvořením dalšího pracovního místa předchází zvýšené unavitelnosti žáka.
 • Další pracovní místo napomáhá k nácviku a rozvoji schopnosti samostatné práce žáka.
 • Pedagog zajistí žákovi „osobní prostor“ pro relaxaci či zklidnění.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Další pracovní místo pro žáka se zdravotním postižením je zaváděno v souvislosti s jeho vzdělávacími potřebami. Další pracovní místo se nachází:

 • v kmenové třídě – místo pro práci na PC, místo pro strukturované učení, paraván, vertikalizační lavice, místo pro relaxační aktivity žáka;
 • v jiné místnosti – učebna PC, učebna logopedie, místnost pro individuální práci žáka, místnosti pro terapie, relaxaci, jiné specializované učebny – např. školní dílna.

Na co klást důraz

 • Při volbě možností pracovních míst je třeba dbát na potřeby žáka. Ty vycházejí z doporučení speciálněpedagogických postupů – dle vyjádření příslušného školského poradenského zařízení. Další pracovní místo musí respektovat individuální možnosti žáka – řešíme velikost místa, prostorové podmínky pro manipulaci s pomůckami nebo se žákem samotným. Při střídání pracovních míst žáka vhodně motivujeme tak, aby změnu vnímal pozitivně. Změna pracovního místa může být uplatněna i krátkodobě, vždy záleží na aktuálním zdravotním stavu žáka. Je zohledňován i prostor pro případného asistenta pedagoga – např. lavice pro 2 osoby.

rizika

 • Při neznalosti zdravotního stavu žáka nemůže pedagog respektovat jeho specifické potřeby v oblasti percepčních a kognitivních schopností, pozornosti, zvýšené unavitelnosti atd.
 • Je třeba dát pozor na to, aby byl žák stále součástí kolektivu třídy, neseděl osamoceně v jiné místnosti bez možností interakce se spolužáky.
 • Další pracovní místo pro individuální práci žáka s asistentem pedagoga v jiné místnosti – např. v kabinetě – je nutno využívat jen občas a na krátkou dobu. Žák je stále žákem třídy a častá nepřítomnost ve skupině spolužáků není vhodná a žáka vyřazuje z kolektivu třídy.
 • Využití dalšího pracovního místa není restriktivní opatření, ale zavádíme jej preventivně.
 • Škola nemá prostorové či materiální podmínky pro vytvoření dalšího pracovního místa.
 • Některým žákům stálost pracovního místa naopak napomáhá při soustředění.

Ilustrační příklad

Žák s lehkou mentální retardací je integrován v běžné ZŠ. Jeho koncentrace na školní práci je velmi ovlivněna výraznou instabilitou. Asistent pedagoga s ním na kratší časový úsek vyučovací hodiny odchází do jiné pracovny, kde s ním vykonává individuální úkoly zadané učitelem. Jde o procvičování úkolů z oblasti trivia. Po zvládnutém úkolu se žák vrací do kmenové třídy, kde je součástí kolektivu žáků v dalších činnostech. Po ukončení výuky žák dochází na individuální logopedickou podporu do specializované učebny.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V MŠ se většinou další pracovní místo pro žáka nevytváří. Pedagog má možnost se žákem pracovat u stolečku v době, kdy mají ostatní žáci jinou činnost – např. hru. Pedagog přizpůsobuje organizaci a časové rozložení jednotlivých činností v průběhu dne v MŠ.

ZŠ, SŠ

Pedagog zvolí další pracovní místo podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka – např. místo pro práci na PC.

Stupeň 2

MŠ může využít pro individuální činnost se žákem jinou místnost – např. pro individuální logopedickou podporu. Ve třídě může vzniknout relaxační koutek, prostor pro odpočinek a intimitu žáka – např. dětský stan. Zde má dítě možnost být chvíli o samotě.

ZŠ, SŠ

Další pracovní místo volíme pro individuální práci se žákem. Místo využíváme především v předmětech trivia, ve výchovách je naopak vhodná co nejvyšší míra zařazení žáka do skupiny ostatních žáků. Individuálně integrovaný žák, vzdělávaný podle IVP, může docházet na některé předměty do jiných tříd, zde může mít zřízeno své pracovní místo.

Stupeň 3

Vytvoření dalšího pracovního místa v MŠ, ZŠ i SŠ souvisí s přítomností asistenta pedagoga ve třídě. Asistent se žákem pracuje na jiném místě – žák se může lépe koncentrovat na činnost, zbytek třídy není rušen odlišnou činností žáka a asistenta pedagoga. Po ukončení individuální činnosti se žák s asistentem pedagoga vrací do třídy ke společným činnostem. Žák využívá dalšího pracovního místa také při aplikaci speciálněpedagogických metod práce, např. pro změnu polohy – vertikalizaci, relaxaci a uvolnění, terapeutické aktivity.

Stupeň 4–5

Zahrnuje úpravy uvedené v předcházejících stupních.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. KUBIŠOVÁ, S.; LOVASOVÁ, H. a kol. Sborník výukových materiálů, UP a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením. Kroměříž: MŠ a ZŠ speciální, 2012.

2. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. a kol. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.