Katalog podpůrných opatření

4.1.4

Úprava zasedacího pořádku

 • Jana Gavendová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je nedostatečně zapojen do učebního procesu.
 • Žák není schopen sledovat vzdělávací proces, ruší jej spolužáci a on svými projevy chování ruší je.
 • Žák není schopen adekvátně používat didaktické pomůcky.
 • Žák nemá zajištěn optimální „osobní prostor“ pro práci a relaxaci.

Popis opatření

V čem spočívá

Umístění pracovního místa je pro žáka jedním ze základních předpokladů kvalitního přijímání informací během vzdělávacího procesu. Posuzování vhodného místa je ovlivněno:

 • počtem žáků ve třídě;
 • speciálními vzdělávacími potřebami žáka;
 • stupněm zdravotního postižení žáka;
 • tím, zda se jedná o jednoho integrovaného žáka, nebo o celou skupinu žáků se zdravotním postižením;
 • přítomností asistenta pedagoga ve třídě.

Čemu pomáhá

 • Při správném zasedacím pořádku má pedagog zajištěn stálý kontakt se žákem i s celou skupinou žáků.
 • Pedagog je ve stálé interakci se žákem a může ověřovat, zda žák rozumí průběhu výuky a spolupracuje.
 • Asistent pedagoga je součástí pedagogického týmu a adekvátně do procesu vzdělávání zasahuje.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Ve školské legislativě je uvedeno, že rozesazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení. Při uspořádání lavic jinak než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků. Podle skladby žáků volíme zasedací pořádek zpravidla takto:

 • Žák s individuální integrací má umístěno pracovní místo v přední části třídy tak, aby mohl plnohodnotně sledovat jak dění ve třídě, tak učitele i asistenta pedagoga.
 • Ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením bude úprava zasedacího pořádku řešena v závislosti na stupni postižení.
 • Dle skladby žáků pedagog dále zvolí zasedací pořádek:
 • klasickým způsobem – lavice v několika řadách za sebou;
 • rozmístění do půlkruhu – do tvaru písmene U;
 • jiným způsobem – např. vytvoření jedné velké plochy, kolem které žáci sedí „v kruhu“.

Velikost lavic:

 • Lavice pro jednoho žáka – žák se může lépe koncentrovat na práci, je zde možnost vhodného uspořádání školních pomůcek na lavici.
 • Lavice pro dva žáky – spolužák může být slabšímu žákovi vzorem, pomocníkem. Pozor – spolužák není asistentem pedagoga.

  Pokud žák pracuje s asistentem pedagoga, ten může sedět vedle něj – zde můžeme zvolit lavici pro dva žáky. Pro asistenta pedagoga se osvědčila židle na kolečkách: asistent se může neslyšně a rychle pohybovat ve třídě od jednoho žáka k jinému.

Na co klást důraz

 • Pedagog je seznámen se zdravotním stavem žáka, jeho specifickými potřebami v oblasti percepčních a kognitivních schopností, pozornosti, zvýšené unavitelnosti atd.
 • Je třeba zajistit, aby měli všichni žáci ve třídě plnohodnotný kontakt s učitelem.
 • K realizaci je třeba přiměřená velikost místnosti, náležité osvětlení.
 • Dbáme na zajištění bezpečného pohybu žáků po místnosti.

rizika

 • Rizikem při nevhodném zasedacím pořádku je žákovo nedostatečné porozumění učivu, ztráta koncentrace a zájmu o vzdělávací proces. Při úpravě zasedacího pořádku klademe důraz na to, aby byl žák stále součástí kolektivu třídy, neseděl osamoceně, např. s asistentem pedagoga, bez možnosti interakce se spolužáky. Kolektivu třídy je nutné vysvětlit, že změna pracovního místa není restriktivní opatření, ale podpora žáka.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák má své pracovní místo u stolečku v přední části třídy tak, aby byl ve vzájemné interakci s pedagogem, aby měl kvalitní přehled o dění ve třídě. Místo má vyznačeno piktogramem – jeho značkou. Toto opatření pedagog aplikuje při řízených či skupinových činnostech, při jídle apod.

ZŠ, SŠ

 • Žák potřebuje umístit lavici v přední části učebny tak, aby měl bezprostřední kontakt s pedagogem.
 • Při volbě pracovního místa pedagog respektuje zajištění optimálních světelných a poslechových podmínek. Při aplikaci tohoto opatření pedagog zabezpečí také dobrou dostupnost např. tabule a dalších prostor ve třídě. Žák je vhodnou formou seznámen se změnou svého pracovního místa.

Stupeň 2

MŠ, ZŠ, SŠ

Zvolíme možnost použití lavice pro jednoho žáka. Pedagog vymezí zároveň prostor na odkládání pomůcek a pracovních materiálů v blízkosti žákovy lavice.

Stupeň 3

MŠ, ZŠ, SŠ

Ve třídě pracuje asistent pedagoga, je třeba zvolit pro něj vhodné pracovní místo a židli. Můžeme vytvořit další pracovní místo. (PO 1.2)

Stupeň 4

MŠ, ZŠ, SŠ

V případě specializované židle pro žáka s těžkým, popř. kombinovaným postižením pedagog uzpůsobí zasedací pořádek ve třídě, aby i ostatní žáci měli zajištěny podmínky ke vzdělávání – přehled, kontakt s učitelem, pohyb po třídě.

Stupeň 5

MŠ, ZŠ, SŠ

Zahrnuje úpravy uvedené ve stupni 1, 2, 3, 4.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. KUBIŠOVÁ, S.; LOVASOVÁ, H. a kol. Sborník výukových materiálů, UP a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením. Kroměříž: MŠ a ZŠ speciální, 2012.

2. VALENTA, M.; PETRÁŠ, P. a kol. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.

3. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.