Katalog podpůrných opatření

4.1.6

Vzdělávání v jiném než školním prostředí

 • Iva Klenová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nemůže ze závažných důvodů po určitou dobu pobývat ve školním kolektivu (zdravotní oslabení, nemoc).
 • Žák má nadměrně zvýšenou unavitelnost.
 • Žák není schopen vzdělávání ve školním prostředí (hluboké postižení; komplikovaný souběh více vadami).
 • Žák trpí chronickým, psychickým onemocněním, které znemožňuje pobyt ve škole úplně, nebo zčásti, popř. se vyskytují jiné závažné důvody, které znemožňují vzdělávání ve škole.

Popis opatření

V čem spočívá

Toto opatření realizujeme u žáků, kteří ze závažných důvodů nemohou plnit povinnou školní docházku ve školním prostředí. Podle platné legislativy („školský zákon“ – ŠZ) se může jednat o jiný způsob plnění povinné školní docházky, čímž se rozumí individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole (§ 41 ŠZ), a o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42 ŠZ). Dále se může u dětí předškolního věku jednat o vzdělávání při zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb (dětská centra, denní i týdenní stacionáře), u žáků s povinnou školní docházkou, kteří mají zdravotní problémy, o dočasné vzdělávání při pobytu v nemocnici.

U žáků základních a středních škol může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň však určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu (§ 50 ŠZ). To se většinou realizuje v domácím prostředí popř. v domovech pro osoby se zdravotním postižením a konkrétní obsah učiva daných předmětů, ze kterých je žák uvolněn, je specifikován v individuálním vzdělávacím plánu (§ 18).

Čemu pomáhá

 • Přizpůsobení forem výuky a požadavků možnostem jednotlivých žáků.
 • Žák může pracovat svým tempem, jsou zohledněny jeho speciální vzdělávací potřeby, zdravotní problémy a s tím související požadavky.
 • Výuka v jiném než školním prostředí může být v těchto případech efektivnější.
 • Respektování individuálního tempa žáka, ten má dostatek času na procvičení probíraného učiva (osvojovaných dovedností); eliminace strachu z neúspěchu.
 • Zohlednění výkyvů výkonů, nálad, rychlé unavitelnosti, krátkodobé pozornosti, zdravotních komplikací žáka.
 • Přizpůsobení množství učiva zdravotnímu stavu žáka.
 • Okamžitá reakce na aktuální projevy chování žáka.
 • Možnost okamžitě reagovat na neúspěch žáka, vyvarovat se chyb, operativní uzpůsobení obsahu i formy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Individuální vzdělávání probíhá v domácích podmínkách, žák nedochází do základní školy. Vzdělávají jej jeho zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba či osoby, a to podle školního vzdělávacího programu příslušné školy a na vlastní náklady (výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky).

Individuálně vzdělávaný žák vykonává každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Tímto způsobem lze vzdělávat žáky 1.–5. stupně ZŠ; od 1. září 2007 bylo zahájeno pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ.

Žákovi s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad se souhlasem zákonného zástupce takový způsob vzdělávání, který odpovídá jeho duševním a fyzickým možnostem, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání žáka, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. V praxi se realizuje tak, že pedagog školy nebo SPC dochází pravidelně za žákem do rodiny a zajišťuje jeho vzdělávání. Forma, způsob a obsah vzdělávání jsou specifikovány v individuálním vzdělávacím plánu.

Výchovně-vzdělávací činnost se musí vždy přizpůsobit biologickému a mentálnímu věku žáka a  závažnosti aktuálního onemocnění, psychickému stavu.

Na co klást důraz

 • Nezbytná spolupráce zákonných zástupců, popř. pověřených osob, institucí sociálních služeb, školy, školského poradenského zařízení a krajského úřadu, popř. odborného lékaře.
 • Zvolený způsob vzdělávání je pro žáka efektivnější než ve škole.
 • Žák nestagnuje, dělá pokroky, osvojuje si nové dovednosti, znalosti.
 • Žák má v dostatečné míře zajištěn kontakt s vrstevníky.

Rizika

 • Nemožnost srovnání žáka s vrstevníky ve škole, může docházet k přetěžování nebo naopak zaostávání žáka.
 • Izolace od kolektivu vrstevníků, omezení sociálních vazeb.
 • Individuální vzdělávání je finančně dosti nákladné, zejména pokud vzdělavatelem je jeden ze zákonných zástupců a rodina je odkázána pouze na jeden příjem.
 • Zátěž pro pedagoga, který je pověřen metodickým vedením a vzděláváním žáka v jiném než školním prostředí.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

U žáků SŠ se neaplikuje, u žáků MŠ a ZŠ zahrnuje vzdělávání při pobytu v nemocnici, v odůvodněných případech u žáků 1. stupně ZŠ individuální vzdělávání (§ 41 ŠZ).

Stupeň 2

Totožný s podporou dle stupně 1.

Stupeň 3

U žáků předškolního věku zahrnuje vzdělávání ve zdravotnických zařízeních, v dětských centrech, denních či týdenních stacionářích, při pobytu v nemocnici, u žáků 1. stupně ZŠ individuální vzdělávání (§ 41 ŠZ), dočasné vzdělávání při pobytu v nemocnici, u žáků SŠ se neaplikuje.

Stupeň 4

U žáků ZŠ a žáků SŠ zahrnuje možnost uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, ředitel školy zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu (§ 50 ŠZ). Obsahová náplň předmětů, ze kterých je žák uvolněn, je specifikována v individuálním vzdělávacím plánu.

Stupeň 5

Zahrnuje podporu dle stupně 3, 4. Dále zahrnuje vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením, které specifikuje § 42 ŠZ.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Autor neuveden. Individuální – domácí vzdělávání [online]. Datum poslední revize 2012-11-19 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://www.letohradska.cz/domaci_vzdelavani.html.

2. HUBLOVÁ, P. Individuální vzdělávání [online]. Datum poslední revize 2011-11-22 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/I/Individuální_vzdělávání.

3. KRÁLOVÁ, J. Individuální vzdělávání [online]. Datum publikování 2012 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://domaciskola-mypage-cz.webnode.cz/individualnivzdelavani/.

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), v platném znění.