Katalog podpůrných opatření

4.1.5

Snížení počtu žáků ve třídě

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má závažné problémy v chování.
 • Žák má nízkou míru adaptability.
 • U žáka je narušena smyslová integrace.
 • U žáka se projevuje kombinace výše uvedených problémů.
 • Žák má závažné deficity v oblasti kognitivních funkcí.
 • Žák má nízkou úroveň sociálních a komunikačních dovedností.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá ve snížení počtu žáků ve třídě, pokud je do ní zařazeno dítě se závažnými symptomy, které vyplývají ze základních i přidružených diagnóz, a pokud by jen obtížně zvládlo pobyt ve třídě s běžným počtem žáků. Samotné snížení počtu žáků ve třídě nezajistí bezproblémové vzdělávání žáka se závažnými problémy v chování, adaptabilitě, s narušenou smyslovou integrací, závažným zdravotním stavem či kombinací výše uvedených problémů. Toto opatření musí jít ruku v ruce s dalšími úpravami edukačního procesu, jako jsou organizační změny ve výuce doprovázené intervencí apod. Míru snížení počtu žáků ve třídě nelze přesně určit, vždy záleží na konkrétní situaci i možnostech dané školy.

Čemu pomáhá

 • snadněji začlenit dítě s těžkým zdravotním postižením nebo se závažným aktuálním zdravotním stavem do kolektivu vrstevníků;
 • zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Žák je vřazen do třídy s nižším počtem žáků na základě doporučení školského poradenského zařízení od počátku vzdělávání ve školském zařízení, nebo je v jeho průběhu přeřazen do takové třídy. Pokud je žák vzděláván v hlavním vzdělávacím proudu, dle možností konkrétní školy dojde ke snížení počtu žáků ve třídě. Žák může být také buď zařazen do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, nebo do speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením, nebo je taková třída pro více žáků vytvořena.

Na co klást důraz

 • Komplexní podpora žáka – nespoléhat jen na snížení počtu žáků, ale vytvořit vhodné podmínky pro realizaci dalších podpůrných opatření.

Rizika

 • ve školách pro žáky se zdravotním postižením může být problém takové dítě přijmout z důvodu narušení vzdělávacího procesu vzhledem k odlišným metodickým postupům ve vzdělávání.
 • v blízkosti bydliště dítěte nemusí být škola pro žáky se zdravotním postižením ani speciální třída zřízena.
 • v případě zřízení nové třídy se sníženým počtem žáků, do které by mohlo být zařazeno dítě s výše uvedenými problémy, hrozí riziko kapacitní a finanční.
 • při zřízení speciální třídy nebo snížení počtu žáků v běžné třídě může být rizikem kumulace více žáků s různým zdravotním postižením.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Neaplikujeme.

Stupeň 2

Neaplikujeme.

Stupeň 3

Neaplikujeme.

Stupeň 4

Aplikujeme dle postupu vlastní realizace.

Stupeň 5

Aplikujeme dle postupu vlastní realizace.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.
 2. BĚLOHLÁVKOVÁ, L.; VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchou autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-17-8.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 9. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 10. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.