Katalog podpůrných opatření

4.1.6

Vzdělávání v jiném než školním prostředí (domácí prostředí nebo jiné než školské zařízení)

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák trpí závažným psychickým onemocněním, které znemožňuje jeho vzdělávání ve škole úplně, nebo z části, případně jsou jiné závažné důvody, které znemožňují jeho vzdělávání ve škole (např. aktuální zhoršení zdravotního stavu).
 • Žák není schopen vzdělávání ve školním kolektivu z důvodu sdružení více psychických onemocnění nebo v případě závažných projevů problémového chování spojeného s agresivitou a těžkými afektivními stavy.

Popis opatření

V čem spočívá

Vzdělávání v jiném než školním prostředí je u žáka realizováno na přechodnou dobu v souvislosti s jeho zhoršeným aktuálním stavem, který buď vyplývá ze stanovených diagnóz, nebo dalších přidružených problémů. Spočívá v tom, že žák je po určitou dobu, jejíž délka je dána změnou stavu, vzděláván v domácím prostředí a do školy dochází jen ke konzultacím, pokud mu to jeho stav dovoluje.

Čemu pomáhá

 • překlenout dobu, kdy žák není schopen účastnit se procesu vzdělávání ve školním prostředí.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pokud žák ze závažných důvodů nemůže nebo není schopen docházet do školy, jeho zákonný zástupce informuje o této skutečnosti školu a současně předkládá lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu žáka. Na základě toho škola na doporučení školského poradenského zařízení realizuje vzdělávání na podkladě individuálního vzdělávacího plánu v domácím prostředí, které je stanoveno na omezenou dobu. V individuálním vzdělávacím plánu jsou popsána konkrétní opatření, která vedou k zajištění vzdělávání v domácím prostředí (rozsah učiva, četnost konzultací, způsob prověřování učiva a za jakých podmínek bude probíhat apod.). K výuce i přezkoušení lze využívat výpočetní techniku s internetem (např. Skype, e-mail, Moodle aplikace, školní web). Do budoucna lze uvažovat i o on-line vyučování. Jakmile je žák schopen vrátit se ke vzdělávání ve školním prostředí, přistoupíme k jeho postupné adaptaci.

Na co klást důraz

 • Po zlepšení zdravotního stavu je třeba zahájit vzdělávání ve školním prostředí postupnou adaptací žáka, která musí být citlivě připravena s ohledem na překonávání problémů, jež žák s docházením do školy má (aktuálně stanovená podpůrná opatření, zajištění dalších terapií apod.).
 • U žáka dlouhodobě vzdělávaného v domácím prostředí by měla být možnost návštěvy pedagoga, který se žákem probere učivo ještě před jeho nástupem do školy. Jde zejména o žáky, kteří v důsledku aktuálního zdravotního stavu nemohou docházet ke konzultacím a k přezkoušení.

Rizika

 • některým žákům, pro které je pobyt ve škole velkou zátěží a není pro ně nikterak motivující, může vyhovovat vzdělávání v domácím prostředí. To však zároveň zvyšuje potíže s návratem žáka do školního prostředí (somatizující příznaky, manipulativní chování apod.).
 • závažnou překážkou v realizaci tohoto opatření může být skutečnost, že zákonný zástupce není schopen vzdělávání v domácím prostředí z organizačních důvodů zajistit (oba rodiče pracují na plný úvazek, matka je samoživitelka apod.). V takovém případě se mohou obrátit na neziskové organizace kvůli zajištění osobní asistence.
 • v některých případech může rodič odmítnout návštěvu pedagoga v domácím prostředí.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Neaplikujeme.

Stupeň 2

Neaplikujeme.

Stupeň 3

Neaplikujeme.

Stupeň 4

Aplikujeme dle postupu vlastní realizace, žák je schopen docházet do školy na konzultace a přezkoušení.

Stupeň 5

Aplikujeme dle postupu vlastní realizace, žák není schopen docházet do školy na konzultace a přezkoušení, pedagog v předem daných intervalech dochází na konzultace za dítětem do domácího prostředí.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. BĚLOHLÁVKOVÁ, L.; VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 8. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Praha: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.
 9. SCHOPLER, E.; LANSING, M.; WATERS, L. Výukové aktivity pro děti s autismem. Praha: Modrý klíč, 2000. ISBN 80-902494-3-4.