Katalog podpůrných opatření

4.5.3

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má ve vzdělávacím procesu problémy se zvládnutím obsahu učiva vyplývající ze základní diagnózy (někdy dočasné, související se zhoršením zdravotního stavu).
 • Žák je dlouhodobě nepřítomen ve škole v důsledku hospitalizace nebo pobytu v léčebně.
 • U žáka se objevuje závažné problémové chování.
 • Zdravotní stav žáka je překážkou při vzdělávání, žák ztrácí na přechodnou dobu schopnost učit se novým dovednostem.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v rozložení učiva do delšího časového úseku, což se promítá především do obsahu učiva s ohledem na aktuální možnosti žáka.

Čemu pomáhá

 • zvládnutí učiva v celém rozsahu nebo jeho částech v situaci, kdy dítě ze závažných důvodů nemůže naplňovat učivo v plném rozsahu a ve stanoveném čase.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je aplikováno v situaci, kdy žák ze závažných důvodů nemůže plnit obsah vzdělávání v plném rozsahu (aktuální zdravotní stav, závažné problémové chování).

Na co klást důraz

 • Zhodnocení aktuálních možností žáka a volba vhodného množství učiva tak, aby ho žák byl schopen zvládnout.

Rizika

 • nerespektování závažných důvodů, kvůli nimž dítě nemůže naplňovat požadavky ve vzdělávání v plném rozsahu, a soustavné přetěžování dítěte, které celou situaci zhoršuje.
 • Dlouhodobé rozkládání učiva, aniž by dítě bylo schopno i v delším časovém horizontu požadované učivo zvládnout; i přes rozložení učiva jsou na dítě kladeny nepřiměřené nároky (na místě je redukce učiva).

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Aplikujeme ve výjimečných případech u žáka, který po kratší, přechodnou dobu není schopen ze závažných důvodů docházet do školy nebo (například v důsledku ambulantních terapií) na některé vzdělávací předměty. Pedagog zpracuje plán rozložení učiva, seznámí s ním rodiče i samotného žáka. Součástí plánu rozložení učiva je i harmonogram průběžného prověřování učiva. V případě potřeby má žák možnost požádat pedagoga o konzultaci.

Stupeň 2

Aplikujeme v případě, že žák po přechodnou dobu nedochází do školy po celou dobu vyučování nebo jen na některé předměty (např. hospitalizace z důvodu změny medikace, dlouhodobá ambulantní terapie). Žák má zpracován plán rozložení učiva, stanovené termíny konzultací a harmonogram dílčího prověřování zvládnutí učiva.

Stupeň 3

Žák jednorázově dlouhodobě nedochází do školy z důvodu aktuálního zdravotního stavu a není schopen se učit (např. dlouhodobý pobyt v léčebně, dlouhodobá hospitalizace). Žák si doplňuje učivo prostřednictvím plánu rozložení učiva, dochází pravidelně na doučování, na kterém mu pedagog postupně vysvětluje učivo, které žák při domácí přípravě nepochopil, a ověřuje jeho znalosti.

Stupeň 4

Žák opakovaně nedochází do školy (opakované dlouhodobé pobyty v léčebně, hospitalizace, na které navazuje pobyt v domácím prostředí). Žák pravidelně dochází na doučování, kde s ním pedagog učivo probírá a průběžně ověřuje, jak žák učivu porozuměl a jak ho zvládl.

Stupeň 5

Žák dlouhodobě opakovaně nedochází do školy, na pobyty v léčebně či v nemocnici navazují dlouhodobé pobyty v domácím léčení, docházku do školy zvládá vždy jen krátkodobě. Pedagog dochází na doučování žáka do domácího prostředí, pokud to žákův zdravotní stav dovoluje, a dle plánu rozložení učiva se žákem učivo probírá, vysvětluje a současně ověřuje, do jaké míry žák učivu porozuměl a osvojil si ho.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchou autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-17-8.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 5. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9.
 6. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.