Katalog podpůrných opatření

4.5.5

Obohacování učiva

 • PaedDr. Věra Čadilová
 • Mgr. Zuzana Žampachová
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák disponuje specifickými dovednostmi v určitých vzdělávacích oblastech.
 • Žák má výrazný zájem o některé oblasti, kterými se zabývá.
 • Žák ulpívá na zájmech a tématech (obtížná odklonitelnost).
 • Žák je motivován k výkonu jiných činností uplatňováním svých zájmů.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v přiměřeném rozšiřování základního učiva dle individuálních možností a schopností žáka.

Čemu pomáhá

 • rozvoji žáka v souladu s jeho schopnostmi;
 • rozvíjet vědomosti a dovednosti z různých oblastí;
 • podporovat zájmy dítěte a jeho motivaci k učení;
 • v profesní orientaci žáků.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření je aplikováno na základě psychologického či speciálněpedagogického vyšetření, které prokáže celkové nebo v určité oblasti mimořádné schopnosti a dovednosti, které je možné rozvíjet nad rámec příslušného školního vzdělávacího programu. Toto opatření může pedagog zavést i v případě, že u dítěte shledá určitý specifický zájem, který je možný v rámci vzdělávacího procesu dále rozvíjet a současně může být motivací k výkonu dalších činností spojených se vzděláváním.

Na co klást důraz

 • Důsledné respektování individuálních možností a schopností konkrétního žáka.

Rizika

 • výrazné ulpívání na určitém zájmu na úkor dalšího vzdělávání.
 • přeceňování schopností žáka, které může vést k přetěžování a jednostrannému rozvoji dovedností.
 • nerespektování doporučení školského poradenského zařízení ze strany pedagogů, na druhé straně jeho nedostatečná podpora směrem k pedagogům.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog rozšiřuje obsah učiva v jednom či více předmětech dle schopností dítěte (např. pedagog zadává navíc pracovní listy a studijní materiály, nechá žáka připravit referát, projekt). Při zadávání i kontrole uplatňuje pedagog individuální přístup, učivo navíc s ním probírá, konzultuje a posiluje jeho zájem o učení se novým dovednostem.

Stupeň 2

Pedagog rozšiřuje obsah učiva dle schopností a zájmu dítěte zejména v oblastech, o které dítě projevuje zvýšený zájem. Tím, že pedagog sdílí se žákem jeho zájem, ho rozvíjí, posiluje jeho motivaci k docházce do školy. Pedagog může umožnit žákovi prezentovat znalosti a vědomosti z oblasti určitého zájmu před třídním kolektivem, čímž posiluje postavení žáka v kolektivu.

Stupeň 3

Neaplikuje se.

Stupeň 4

Neaplikuje se.

Stupeň 5

Neaplikuje se.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

 1. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 2006. ISBN 80-86856-20-8.
 2. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Vzdělávání žáků s PAS ve střední škole. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-62-9.
 3. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Asper­gerovým syndromem. Praha: IPPP, 2007. ISBN 978-80-86856-36-0.
 4. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 5. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7.
 6. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. et al. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s PAS. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3377-6.
 7. ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Praha: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.
 8. THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-091-7.