Katalog podpůrných opatření

4.5.5

Obohacování obsahu učiva

 • Alexandra Tichá
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák disponuje specifickými dovednostmi v určitých vzdělávacích oblastech.
 • Pro lepší pochopení učiva potřebuje žák více informací založených na zrakovém vnímání (filmy, videa, obrázky, encyklopedie, internet).

Popis opatření

V čem spočívá

Vyučující mohou probírané učivo prohlubovat, rozšiřovat a obohacovat o další informace. Mohou obohacovat i samotný vyučovací proces o nejrůznější formy informačních zdrojů, a tím docílit zvýšení kvality vzdělávání žáků. Obohacení může přinést i společné setkání s komunitou Neslyšících.

Čemu pomáhá

 • Pomáháme rozvíjet mimořádné schopnosti a dovednosti žáka nad rámec vzdělávacího programu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

U žáků je nutné zařazovat do výuky vyučovacích předmětů velké množství konkrétního názorného materiálu, který jim umožní, aby co největší množství poznatků a dovedností fixovali s podporou zraku, hmatu i činností. Neobejde se to v současné době bez využívání moderních technických prostředků s audiovizuálními výstupy, které napomáhají prezentovat žákům v co nejnázornější podobě danou vyučovací látku. Je možné obrazový materiál zpřístupnit žákovi ve velkém zobrazení. Lze manipulovat s předměty a také rychle získávat informace, což u žáků zvyšuje jejich přirozený zájem a zvědavost. Napomáhá to i ke kvalitnějšímu pochopení toho, co by se měl žák naučit. Jde např. o rozvoj komunikačních dovedností v rámci individuální logopedické péče, výuku znakového jazyka, možnost rozšíření v předmětech, kde má žák mimořádné nadání nebo u předmětů týkajících se znakového jazyka, kultury Neslyšících. Předpokladem je využívání kompenzačních pomůcek.

Na co klást důraz

 • U žáků se míra jejich úspěšnosti odvíjí od celého souboru předpokladů pro vzdělávání, a proto se musí upravování obsahu vzdělávání v podobě obohacování učiva provádět velmi pečlivě.
 • Pedagog by měl obohacování provádět na základě psychologického a speciálněpedagogického vyšetření, protože to by mu mělo odhalit případné mimořádné schopnosti a dovednosti žáka.
 • Je důležité, aby pedagog rozšiřoval základní učivo dle individuálních schopností žáka.
 • U některých žáků je nutné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání tak, aby bylo dosaženo souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Pedagog obohacuje vzdělávání tak, aby byly rozvíjeny zjištěné mimořádné schopnosti a dovednosti u žáků.

Stupeň 2

Pedagog obohacuje vzdělávání tak, aby byly rozvíjeny zjištěné mimořádné schopnosti a dovednosti, a to především v oblastech, o které projevuje žák zvýšený zájem. Je nutné respektovat jeho individuální schopnosti.

Stupně 3–5

Pedagog obohacuje vzdělávání o znakový jazyk a předkládá informace o kultuře Neslyšících.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (v pozdějším znění).