Katalog podpůrných opatření

4.5.2

Úprava rozsahu a obsahu učiva

 • Jana Barvíková
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Deficit v oblasti kognitivních schopností žáka.
 • Žák má výukové problémy z důvodu přidružených poruch a onemocnění (např. poruchy aktivity a pozornosti, vývojové poruchy motorických funkcí, specifické poruchy učení, vývojové dysfázie, poruchy autistického spektra aj.).

Popis opatření

V čem spočívá

V důsledku sluchového, případně dalšího zdravotního postižení není žák schopen dosáhnout na výstupy některých předmětů stanovené školním vzdělávacím programem v plném rozsahu. Podpůrné opatření spočívá v přiměřeném snížení nároků na vzdělávání a přizpůsobení učiva respektujícím individuální možnosti a schopnosti žáka.

Čemu pomáhá

 • Umožňujeme, aby žák nebyl vystavován situacím a požadavkům, které nemůže ze zdravotního hlediska splnit.
 • Zabraňujeme pocitům méněcennosti v úkonech, které není schopen zvládnout, stejně jako posměšným reakcím spolužáků při neúspěšnosti.
 • Naopak umožňujeme žákovi pocítit úspěch zvládnutím přizpůsobených či redukovaných úkolů.
 • Nepřetěžujeme žáka úkoly, které by nebyl schopen v plné míře zvládnout.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Úpravu obsahu a rozsahu učiva doporučuje školské poradenské zařízení na základě speciálněpedagogického a psychologického vyšetření při dlouhodobém selhávání žáka v daném učivu/předmětu. Podpůrné opatření umožňuje upravit rozsah a obsah učiva v jednom nebo více předmětech, popřípadě jen části učiva (např. vyloučení poslechových cvičení). Umožňuje také uvolnit žáka z výuky některého z předmětů na doporučení registrujícího či odborného lékaře, na žádost rodičů či žáka samotného (v případě plnoletosti). Doporučení uvolnění z předmětu může podpořit také vyjádření ŠPZ (SPC pro SP).

Na co klást důraz 

 • Učitel, který navrhuje uvolnění žáka z předmětu, by měl předtím vyzkoušet všechny alternativy pro zvládnutí požadavků stanovených ŠVP .
 • Uvolnění z předmětu by mělo být poslední možnou volbou řešení výukových potíží v případě dlouhodobé neúspěšnosti žáka.

Rizika

 • Při snaze žákovi co nejvíce pomoci můžeme nastavit příliš nízké nároky.
 • Rodiče se často obávají redukce učiva či uvolnění z předmětu s ohledem na další vzdělávání žáka a jeho budoucí uplatnění.

Ilustrační příklad

Žákyně SŠ studující obor sociální a humanitární činnost je neslyšící, komunikuje výhradně znakovým jazykem (nemá nadání pro odezírání, nemluví). K dispozici má během výuky asistentku pedagoga, která kromě tlumočení zároveň pomáhá studentce vysvětlovat nové a neznámé pojmy, v případě potřeby vykonává funkci zapisovatele. V průběhu studia jsou tolerovány symptomy v písemném projevu v českém i anglickém jazyce. Komunikace s žákyní probíhá výlučně prostřednictvím asistentky nebo písemně. Žákyně požádala o uvolnění z druhého cizího jazyka a hudební výchovy a tento čas efektivně věnuje společně s asistentkou pedagoga procvičování učiva v ostatních předmětech dle potřeby.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

 • Opatření neaplikujeme.

ZŠ, SŠ

 • Aplikuje se v oblastech a předmětech, kde žák z důvodu přechodného oslabení sluchového vnímání selhává (sluchová diferenciace – diktáty, poslechová cvičení, hudební výchova).
 • Upravuje a koriguje učitel, event. na doporučení a pod dohledem ŠPP.

Stupně ٢–٣

 • Respektujeme individuální potřeby dítěte dle doporučení školského poradenského zařízení.

ZŠ, SŠ

 • Aplikuje se v oblastech a předmětech, kde žák z důvodu dlouhodobého oslabení sluchového vnímání či trvalého sluchového postižení selhává (sluchová diferenciace – diktáty, poslechová cvičení, hudební výchova).
 • Korekce a úprava pod dohledem a na doporučení ŠPZ.

Stupeň 4

ZŠ a SŠ

 • Aplikuje se v předmětech, kde žák z důvodu trvalého sluchového postižení selhává (sluchová diferenciace – diktáty, poslechy, hudební výchova).
 • Možnost oslabení v důsledku deficitu kognitivních schopností žáka.
 • Korekce a úprava pod dohledem a na doporučení ŠPZ.
 • Možné uvolnění z výuky druhého cizího jazyka a hudební výchovy.

Stupeň 5

ZŠ, SŠ

 • Aplikuje se v předmětech, kde žák z důvodu trvalého sluchového postižení selhává (sluchová diferenciace – diktáty, poslechová cvičení, hudební výchova).
 • Korekce a úprava pod dohledem a na doporučení ŠPZ.
 • Možné uvolnění z prvního cizího jazyka u žáků se souběžným postižením více vadami (např. v kombinaci s mentálním postižením, těžkou vadou řeči, jako je vývojová dysfázie, PAS aj.) – u těchto žáků je většinou velkým problémem již výuka českému jazyku, který je považován rovněž za jazyk cizí (ne primární).
 • Na SŠ je možné žáka s těžkým sluchovým postižením v pátém stupni podpory (využívajícího služeb dalšího pedagogického pracovníka) uvolnit také z některého z předmětů, které nemají vliv na výstupy zásadní pro studovaný obor (např. hudební výchova), aby v takto uvolněných hodinách mohl pracovat s asistentem pedagoga (druhým učitelem) např. na úkolech k maturitním předmětům.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. POTMĚŠIL, M. a kol. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 142 s. ISBN 978-80-244-3310-3.

2. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. 72 s. ISBN 80-7168-744-8.

3. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).