Katalog podpůrných opatření

4.8.3

Podávání medikace

 • Mgr. Libor Tománek
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák potřebuje pravidelně užívat léky.
 • Žák se ocitl v akutním stavu při dlouhodobém onemocnění (např. astmatický záchvat).
 • Zákonní zástupci žáka nejsou z různých důvodů schopni podávat léky ve stanovený čas.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření řeší, jak podávat léky, které má žák dlouhodobě užívat, v případě, že není schopen (popř. není kompetentní) je užívat sám. Rodič nebo jiný zákonný zástupce (dále jen rodič) nemá možnost léky žákovi podávat nebo není v tomto ohledu spolehlivý. Léky ve škole pak podává žákovi určená osoba v určenou dobu (např. třídní učitel nebo školní poradenský pracovník). Může se jednat i o podání léku při akutních stavech (např. při astmatickém záchvatu).

Čemu pomáhá

 • Udržovat hladinu léčiv v organismu dítěte i přes to, že dítě ani rodič nejsou schopni užívání léků sami zabezpečit.
 • Při akutním stavu pomůže dítě stabilizovat.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pokud na doporučení lékaře má žák v pravidelných intervalech užívat léky a rodiče nejsou schopni tyto léky žákovi pravidelně podávat (z důvodů časových, nespolehlivosti apod.) a žák není schopen léky sám pravidelně užívat, pak zákonní zástupci žáka požádají školu o podávání léků (popř. škola navrhne rodiči tuto možnost). O domluvě mezi rodiči a školou se vyhotoví písemný záznam (podepsaný oběma stranami). V případě zletilosti žáka stačí podpis žáka. Písemný záznam může obsahovat: žádost rodičů nebo smlouvu mezi školou a rodiči. Učitelé, kteří budou podávat léky, musí být poučeni a proškoleni ve způsobech podání (aplikaci) konkrétního léku.

Příklad písemného zpracování žádosti zákonných zástupců:

Žádost rodičů o podávání léků žákovi

Identifikační údaje školy

Jméno a příjmení žáka

Datum narození

Bydliště žáka

Text: Žádáme vás o podávání níže uvedených léků při běžném pobytu ve škole / při vzdělávací akci.

Přesný název léku

Přesné dávkování léku

Datum a místo podání žádosti

Jméno, příjmení a podpisy zákonných zástupců žáka

Smlouva o užívání léků ve škole (příklad)

Identifikace školy

Identifikace zákonného zástupce

Text smlouvy:

Učitel (jméno, příjmení) stvrzuje, že je schopen podávat léky předepsané ošetřujícím lékařem žá­kovi (jméno příjmení, datum narození) při běžném pobytu ve škole / při vzdělávací akci.

Poučení: Podávání léků je pro učitele dobrovolnou činností. Odpovědnost za přípravu a podávání léků spočívá na zákonných zástupcích žáka. Vyloučení zodpovědnosti je tímto stanoveno.

Podpisy zástupců školy, zákonných zástupců.

Rodiče musí zajistit a předat škole léky a dále je nosit v pravidelných intervalech. Rodič bere na vědomí, že škola není schopna zajistit podávání léků dítěti během víkendů, prázdnin a při nepřítomnosti žáka ve vyučování. V případech nekompetentnosti rodiče je vhodná domluva přímo s lékařem.

Vhodné je též vést deník, ve kterém jsou záznamy o podání léku (je uvedeno kdo, jaký lék a kdy podal a podpis osoby, která lék podala).

Na co klást důraz

 • Domluvit se s rodiči na podrobnostech o podávání léků a jejich dodávání do školy.
 • Vše písemně zdokumentovat.
 • Zajistit náhradníka za nepřítomného pracovníka, který žákovi léky obvykle podává.
 • Zajistit, aby se k lékům nedostal nikdo nepovolaný (např. jiní žáci).
 • Ošetřit podávání medikace ve školním řádu.

rizika

 • Rodiče nedodají léky v pravidelném intervalu.
 • Rodiče nezabezpečí podávání léku mimo školu, hladina účinné látky kolísá.
 • Dítě si odmítá vzít lék.
 • Rodiče neohlásí škole změnu v podávání léků.
 • Nespolehlivost na straně učitele.
 • Neinformovanost pedagogů.

příklad aplikace

Příkladem dobré praxe je postup školy u Dominika, žáka 8. ročníku trpícího poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Rodiče Dominika navštívili na naléhání školy psychiatra, který diagnostikoval ADHD a nastavil léčbu. Rodiče však Dominikovi léky nedávali nebo mu je podávali nepravidelně. Dominik byl v tomto ohledu také nespolehlivý. Po dohodě s rodiči podávala Dominikovi léky každé ráno školní psycholožka, v případě její nepřítomnosti tříd­ní učitelka. O podávání léků byli informováni také další 3 pedagogové (z kabinetu TU). Při nástupu účinku léků býval Dominik prvních 14 dní spavý i během výuky, mohl si proto jít odpočinout do poradenského pracoviště. V následujících týdnech a měsících již ve výuce fungoval bez únavy i hyperaktivity. Jeho prospěch se zlepšil, chování se zlepšilo i doma. Rodiče zpočátku nosili léky do školy jen po připomenutí, postupně si však zvykli.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Podpůrná opatření se vztahují na všechny skupiny žáků užívajících medikaci, kterou doporučí odborný lékař.

MŠ, ZŠ

Je v pravomoci ředitele běžné MŠ/ZŠ, kde je žák se SVP vzděláván, uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému žákovi zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků a pravidelném sledování zdravotního stavu žáka nebo jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění.

Žáci užívají léky dle doporučení odborných lékařů, dle rozpisu užívání medikace, který doporučí odborný lékař, a to zpravidla samostatně (po domluvě se zákonným zástupcem studenta).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. HALLA, E. Podávání léků zdravotně postiženému dítěti v MŠ, zvláštní nároky na stravu – vyjádření MŠMT [online]. 2014, poslední revize 2013-06-01 [cit. 2014-07-28]. Dostupné z: http://www.janmikac.cz/materska_skola.doc.