Katalog podpůrných opatření

4.8.2

Odlišné stravování

 • Zdeňka Vymětalová
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žákův zdravotní stav vyžaduje odlišné stravování, případně odlišný způsob podávání stravy.
 • Žák trpí potravinovou alergií.
 • Žákova diagnóza odkazuje na poruchy výživy způsobené onemocněním, při kterých nedostatek či nerovnováha energie, bílkovin a dalších živin vede k nepříznivým účinkům na lidský organismus.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v úpravě stravování u žáků, kteří z léčebných důvodů musí dodržovat dietu nebo se musí vyhýbat některým potravinám z důvodu alergie. Jedná se zejména o zajištění dietního stravování při metabolických poruchách, mezi které patří nejčastěji celiakie a fenylketonurie, u chronických onemocnění zažívacího traktu (např. chronické nemoci žlučníku a žlučových cest, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) a dále o úpravu stravování žáků s dg. diabetes mellitus. Toto opatření nelze použít pro žáky, kteří požadují (nebo jejich zákonní zástupci požadují) odlišné stravování z jiných než medicínských důvodů, např. proto, že se žák stravuje vegetariánským nebo veganským způsobem. O zdravotní indikaci k dietnímu stravování, dietních zásadách a potravinových (i jiných) alergiích by měl zákonný zástupce žáka vždy školu (třídního učitele) informovat.

Čemu pomáhá

 • Je nezbytné pro zdárný vývoj žáka, zajišťuje lékařem nařízený léčebný režim a předchází zdravotním problémům.
 • Podporuje vytváření inkluzivního prostředí, nevyčleňuje žáka ze společného stravování, napomáhá jeho začlenění do kolektivu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Žák nebo zákonný zástupce žáka uplatní žádost o toto podpůrné opatření na předepsaném tiskopisu. Škola tento druh podpůrného opatření realizuje jen na základě písemné žádosti žáka nebo zákonného zástupce žáka, ve které je specifikováno onemocnění žáka, dietní opatření s ním související a představa žáka či zákonného zástupce o způsobu zajištění tohoto podpůrného opatření (ohřev doneseného jídla, příprava dietní stravy zařízením školního stravování, kombinace obou těchto možností).

Indikace k dietnímu stravování musí být podložena potvrzením registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (ošetřující praktický lékař pro děti a dorost), které je žák, resp. jeho zákonný zástupce, povinen předat škole (řediteli) – viz vyhlášku č. 107/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., který je založí do pedagogické dokumentace žáka. Po předání této žádosti provede škola místní šetření reálnosti zabezpečení dietního stravování žáka. V rámci šetření je vhodné zjistit, zda ve třídě či škole nejsou i další žáci s totožnou nebo podobnou diagnózou, pro které by se mohla zajistit společná úprava školního stravování.

Při místním šetření je ředitel školy povinen zrealizovat jednání zástupců školy, zařízení školního stravování, dle možností nutričního terapeuta a žáka nebo zákonných zástupců žáka, v jehož rámci bude na základě místních poměrů rozhodnuto o tom, zda dietní stravování bude realizováno prostřednictvím stravovacího systému školy, nebo mimo něj, příp. zda bude požadavek na zajištění dietního stravování žáka zamítnut. Z hlediska nediskriminačního přístupu ke vzdělávání je preferovanou variantou zajištění dietního stravování žáka v rámci stravovacího systému školy (tedy zařízením školního stravování).

Pokud bude rozhodnuto, že dietní stravování žáka bude zabezpečeno v rámci stravovacího systému školy, postupuje škola dle metodiky pro zajištění dietního stravování žáků (jedná se o materiál připravovaný MŠMT ČR k realizaci novelizované vyhlášky do praxe). Škola zpracuje pro daného žáka smlouvu o zajištění dietního stravování, ve které musí být vždy uvedeny zásady vzájemné spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáka, období, pro které je smlouva uzavírána, skutečnost, zda u daného způsobu stravování dochází nebo nedochází ke zvýšení finančního normativu na jednu porci, a pokud ano, kolik činí toto navýšení ceny a kdo jej hradí. Je v ní uveden způsob odsouhlasení jídelníčků.

Návrh smlouvy o zajištění dietního stravování podepsaný ředitelem školy předá škola k podpisu žákovi nebo zákonnému zástupci žáka, přičemž k realizaci tohoto podpůrného opatření přistoupí škola až po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Pokud bude rozhodnuto, že dietní stravování žáka bude zabezpečeno mimo systém stravování školy, zpracuje škola pro daného žáka smlouvu o úschově a ohřevu dietního jídla, ve které musí být vždy uvedeny zásady vzájemné spolupráce mezi školou a žákem nebo zákonnými zástupci žáka, způsob předávky a místo ohřevu a konzumace pokrmů. Smlouva obsahuje také souhlas žáka nebo zákonných zástupců žáka s tím, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.

Návrh smlouvy o úschově a ohřevu dietního jídla podepsaný ředitelem školy předá škola k podpisu žákovi či zákonnému zástupci žáka, přičemž k realizaci tohoto podpůrného opatření přistoupí škola až po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Pokud bude zcela výjimečně rozhodnuto, že dietní stravování žáka v rámci školního stravování nelze zajistit, je škola povinna tuto skutečnost oznámit žákovi (zákonnému zástupci žáka) písemně s podrobným odůvodněním.

Třídní učitel (pokud možno i další pedagogové školy) by měl být seznámen s tím, jaká reakce, příp. po jak dlouhé době může nastat, dostane-li se žák do kontaktu se zakázanou potravinou (požitím, dotykem nebo inhalací), jak se žák při této reakci chová, co dělá a co musí bezpodmínečně následovat v případě, že tato situace nastane. Pro tento případ je doporučeno, aby žák či zákonný zástupce žáka předal škole alespoň 2 telefonní kontakty pro případ nouze (rodič, pediatr, lékař, alergolog apod.).

Prostřednictvím třídního učitele je vhodné adekvátně k věku informovat spolužáky o dietním omezení daného žáka, protože žák nesmí ochutnávat jídlo druhých nebo si vyměňovat svačiny s jinými dětmi (možnost kontaminace zakázanou potravinou nebo její složkou).

Určité problémy mohou nastávat také při mimoškolních akcích. Menší děti, které musejí striktně dodržovat dietu, mohou školní výlety, školu v přírodě, sportovní výcvik nebo letní dětský tábor absolvovat jen v doprovodu rodičů. Proto by měla škola rodičům těchto žáků účast umožnit, třeba v pomocné funkci vychovatele, kuchařky a podobně. Jen tak dítě zažije to, co jeho spolužáci, a nebude se cítit vyřazeno z kolektivu.

Potravinová alergie

V případě potravinové alergie je dobré, aby zákonný zástupce obeznámil školu, resp. třídního učitele a personál školní jídelny, se specifiky dané alergie. Vzhledem k tomu, že po dobu pobytu ve škole nemohou rodiče na dítě dohlédnout, je vhodné vytvořit stručný informační manuál a předat ho zodpovědným osobám ve škole (třídnímu učiteli, vedoucí školní jídelny, družinářkám).

Manuál by měl obsahovat:

 • Na co konkrétně je dítě alergické.
 • Jak číst štítky na potravinách (grafické symboly, složení výrobku, význam „éček“, skryté alergeny).
 • Které druhy jídel, potraviny či konkrétní výrobky jsou pro dítě zakázané (ideální je sestavit písemný seznam).
 • Jaká alergická reakce může nastat, dostane-li se dítě do kontaktu se zakázanou potravinou (požitím, dotykem nebo inhalací).
 • Jaká preventivní opatření mohou zabránit nežádoucím zdravotním následkům.
 • Jak poznat akutní alergickou reakci a jak na ni reagovat. Jak se dítě chová při alergické reakci, co dělá atd.
 • Co musí bezpodmínečně následovat v případě, že nastane krizová situace – předat škole alespoň 2 telefonní kontakty pro případ nouze (pediatr, lékař alergolog apod.).
 • Jak vhodně informovat spolužáky (např. prostřednictvím třídního učitele), protože dítě nesmí ochutnávat jídlo druhých nebo si vyměňovat svačiny s jinými dětmi (možnost kontaminace zakázanou potravinou).
 • Jak bude zajištěno stravování – lze se dohodnout např. na omezeném školním stravování nebo možnosti domácí donesené stravy a jejím ohřátí v době oběda, aby dítě mohlo obědvat společně s ostatními dětmi – viz výše.
 • Upozornit na zvláštnosti související s alergií (např. v případě aktuální alergické reakce můžou nastat poruchy soustředění, dítě více „zlobí“, je zvýšeně unavené, vyžaduje jídlo či pití mimo přestávky, častější návštěvy WC apod.).
 • Požádat o rovnoprávné chování vůči alergickému dítěti – aby se necítilo diskriminované či méněcenné.
 • Koho má škola kontaktovat, když nastane problém související s alergií.

Výživa sondou

Spíše výjimečně se ve škole můžeme setkat i s dětmi po provedené gastrostomii, jejichž výživa je prováděna sondou. Nejčastěji se jedná o PEG – zavedení nutriční sondy přímo do žaludku břišní stěnou pomocí endoskopie. Týká se obvykle dětí s těžkým zdravotním postižením po provedené gastrostomii.

Na co klást důraz

 • Spolupráce zákonného zástupce a pedagoga, který by měl dohlédnout na stravování ve škole a poučit žáky, aby spolužákovi s dietou nenabízeli žádné jídlo či pochutiny.
 • Spolupráce žáka (zákonného zástupce žáka) s vedoucí školní jídelny a okamžité řešení všech problémů.
 • Uzavření písemné smlouvy o pravidlech zabezpečení dietního stravování mezi žákem nebo zákonnými zástupci žáka a školou.

rizika

 • Nedodržení smlouvou ošetřených podmínek při zajišťování dietního stravování ze strany školy.
 • Nedodržení smlouvou ošetřených podmínek při zajišťování dietního stravování ze strany žáka nebo zákonných zástupců žáka.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je pětiletá dívka s celiakií navštěvující běžnou mateřskou školu. MŠ již má zkušenosti s dietním stravováním. Bezlepkovou stravu připravuje proškolený pracovník pro dvě děti. Matka na začátku roku přinese suroviny – mouku, pečivo, těstoviny, muffiny. Pokud něco chybí, během školního roku suroviny doplní. Školní kuchyně občas nakupuje oplatky. Při přípravě jídla pracovník oddělí dvě porce pro celiaky a připraví je podle jejich potřeb. Jednou do týdne musí matka oběd přinést – v mateřské škole mají buchty. Cena bezlepkové stravy se neliší od běžné ceny oběda.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Potřeba odlišného stravování nemusí primárně souviset se stupněm postižení žáka, nelze ji tedy zadat do stupňů.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.

2. Stanovisko hlavního hygienika č. j. 34059/2011, ze dne 3. 5. 2011, a obdobné stanovisko hlavního hygienika č. j. 41681/2011, ze dne 2. 6. 2011, vydané pro potřeby pacientů s celiakií, a č. j. 29163/2009-VOZ z 1. 7. 2009, vydané pro potřeby pacientů s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami.

3. Stanovisko Veřejného ochránce práv č. j. 197/2012/DIS/JKV, ze dne 19. 3. 2013.

4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

5. http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1521.

6. www.is.muni.cz.

7. http://ose.zshk.cz/vyuka/terapie.aspx?tid=107.

8. http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/04/05.pdf

9. www.celiak.cz.

10. www.bezlepkovadieta.cz.

11. www.crohnovanemoc.cz.

12. www.Bio-Life.cz.

13. www.nspku.cz.

14. www.nemoci.vitalion.cz.